Buradasınız

Tahsin Yücel'in Komşular Adlı Öyküsünde Uzam

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the concept of "space" is analysed in Tahsin Yücel's short story called Komşular.The analyses is based on methodology of semiotics. It is explained that, the clues for the hero's point of view of life, his weaknesses and character are conveyed through the element of space which also functions as a transformer. The mening of space can be determined by the exsistence of the man in hte world. From the point of view semiotics, space can be accepted as an object created by the man. In this article, words related to space, their kinds and functions are scrutinized in terms of the context. How the reader creates meanings during the reading process, the movement of the heros in the space and its effects on the heros are explained by the spacial signs.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, Tahsin Yücel'in Komşular adh öykü kitabında, yazarın yine aynı adlı öyküsü esas alınarak, anlatının temel yerlemlerini oluşturan "kişi", "zaman" ve "uzam" kavramlarından sadece uzam ulamı incelenmeye çalışılmıştır. İnceleme, anlatı gösterge-bilimi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Uzama anlam yükleyenin insan olduğu ve de insanın varlığının ve deviniminin uzam çerçevesinde anlam kazandığı ifade edilirken, uzamın insan tarafından oluşturulmuş bir nesne olduğu açıklanmıştır. Öyküde yer alan uzam sözcükleri, türleri, uzamın işlevleri metin bağlamında incelenirken, uzamsal göstergeler yardımıyla okurun okuma sürecinde nasıl anlam yaratabileceği örneklerle açıklanmıştır. Kurgulama sürecinde anlatı kahramanının uzamdaki hareketi incelenerek, uzamın kahramanın dünya görüşü, zaafları ve karakteriyle ilgili ip uçları verdiği metin bağlamında gösterilmiş ve uzam değiştirici ve dönüştürücü bir eyleyen olarak ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

1- Courtes, Jacques. (1976), Introduction â la semiotique narrative et discursive. Paris: Hachette.
2-
Greimas
, A.J. (1966), Semantique Structurale. Paris: Larousse.
3-
Greima
s A.J ve Courtes J. (1979,1986). Semiotique Dictionnaire raisonne' de la theorie du language. İ Ü. Paris:Hachette
4- Groupe D'entrevemes. (1977), Analyse Semiotique des textes. PUL Hachette
5-
Kıra
n E. Ayşe. (1993), M&hodes d'analyses de textes. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi A.Ö .F.Yay.
6-
Kıra
n E. Ayşe. (1984). "La Fonction de l'espace dans l'oeuvre romanesque.", FDE (13): 76-97.
7-
Kıra
n E.Ayşe ve Kıran Zeynel. (2000). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
8-
Yüce
l Tahsin (1979), Anlatı Yerlemleri. İstanbul: Y.K.Y.
9-
Yüce
l Tahsin (1999), Komşular. İstanbul: Can Yayınlan.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com