Buradasınız

Ergenlik Döneminde İntihar Algısı: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Our study aims to determine the view of the high school senior students about committing suicide, especially ,within the framework of injuring one's body and consideration of suicide. As a result of the survey study conducted with 726 high school senior students in Ankara, it has been determined that there are strong and meaningful relations between sex, the way the child is raised by the parents, labelling, household relations,substance addiction, injuring one's body, sexual identity,faith and the perception of suicide in the young person.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamız lise son sınıf gençliğinin özellikle vücuda zarar verme ve intiharı düşünme bağlamında intihara bakış açılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Örneklem grubunu oluşturan Ankara'daki 726 lise son sınıf öğrencileri ile yapılan survey çalışmasında, cinsiyet, ebeveynin çocuk bakım tarzı, etiketlenme, aile içi ilişkiler, madde bağımlılığı, vücuda zarar verme, cinsel kimlik ve inanç ile gencin intihar algısı arasındaki ilişki anlamlı ve güçlü bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Arshad, Hussein, (1 984). Suicide in Children and Adolescents. England: M.T.P.
Press.
Becker,Howard,
(1967)
. Social Problems: A Modern Approach. J.Wiley and Sons Comp. NewYorkBerman, A.L.
&
Jobes, D.A.
(1997)
. Adolescent Suicide Assessment and Intervention. Washington D.C.: American Psychological Association.
Chiles, J. (1 986). The Encyclopedia of Psychoactive Drugs Teenage Depression and Suicide Chelsea House Publishers. New York.
Conger, J.J. & Galambos, N.L. (1997). Adolescence and Youth. U.S.A.: Longman.
Douglas, J. (1 967). The Social Meaning of Suicide. New Jersey: Princeton Uni.
Press.
Durkheim, E. (1 992). İntihar. (Çev: Ö. Ozankaya). Ankara: İmge Kitabevi.
Ekşi, A. (1985). Gençlik Döneminde Uyum ve Davranış Sorunları. (Gençlik Yılı Konferansları). İstanbul: Hilal Matbaası, 25-38.
Ercan, Eyyüp S. (1 998). İntihar girişiminde bulunan ErgenlerdeSosyo-demogra-fik, psikiyatrik ve ailesel Özelliklerin Araştırılması, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Yayınlan¬mamış Uzmanlık Tezi.
Ergin, N. (1 993). İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Unpublished Master Thesis) Ankara: A. Ü. Sağlık Bil. Ens. Adli Psi. Bölümü.
From, E. (1 982). Sağlıklı Toplum. (Çev: Y. Salman ve Z. Tanrıseven). İstanbul: Payel Yayınevi
Gibbs, J. & Martin, W. (1 967). Status Integration and Suicide. A Saciological Study. Oregon: Oregon Books.
Güçlü, F. (2001 ). İntihar Umutsuzluğun Tırmanışı. Ankara: Sabev.
Güler, H. (1 996). Adolesan İntihar Girişimlerinin İncelenmesi İle İlgili Bir Araş¬tırma. (Unpublished Master Thesis) İstanbul: ist. Üni. Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilim¬ler Anabilim Dalı.
Hawton, K. (1 986). Suicide and Attempted Suicide Among Children and Adoles¬cents. Newbury Park: Sage Publications.
Kaya, N. (2002). "Neden İntihar Ediyorlar". İstanbul: KARİZMA DERGİSİ, 12,
75-80.
Kolb, L.C.
(1973)
. Modern Clinical Psychiatry. U.S.A.: W-B Sounders Company, 98-105.
Okucu,
Raşe
l (1 988). Ergenlik Çağı İntihar Girişimlerinde Psiko-sosyal Etmen¬ler. İ.Ü. Çocuk Sağlığı Ens.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Özbay, H. & Öztürk, E. (1 992). Gençlik. İstanbul: Cep Üni. İletişim Yayınları.
Preffer, C.R. (1 985). Self Destructive Behavior In Children and Adolescents in Roy A. Psychiatric Clinics of North Amerika. Vol.8. Nb.7. June. 215-225.
Satros, P.G. & Shamoo, T. (1 989). Depression and Suicide in Children and Adolescents. Boston: Aleyn and Bacon Inc.
Tarhan, N. (2002).
"Nede
n İntihar".İstanbul: KARİZMA DERGİSİ, Timaş Yayıncılık, 12, 41-46.
Uğurel-Şermin, R. (1984). Gençlik Psikolojisi. İstanbul: İst. Üni. Edebiyat Fak. Yayınları.
Yavuzer, H. (1985). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Altın Kitaplar Matbaasıı . Yörükoğlu, A. (1980). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ziyalar, A. (1 985). Gençlik Çağında Ruhsal Hastalıklar. (Gençlik Yılı Kon¬feransları). İstanbul: Hilal Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com