Buradasınız

Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları - Memluklu Sanatı

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Anatolia, Syria and Egypt situated around the Mediterranean Sea have had cultural relations all throughout history. This relationship continued between the Karamanids and Mamluks during 13th-15th centuries. The interaction of these two cultures can easily be observed in the architecture as in the case in some architectural elements like the portals, minarettes, nishes, arches, domes as well as in the construction material and techniques. The double arched niches, the kawsara and the sliced domes are some of the similarities.
Abstract (Original Language): 
Akdeniz çevresinde konumlanan Anadolu, Suriye ve Mısır tarih boyunca kültürel ilişkiler içindedir. Bu ilişkiler 13- 15. yüzyıllarda Karamanoğulları Beyliği ile Memluklar arasında da devam eder. İki kültürün mimarisi arasındaki etkileşimler taçkapı, minare, niş, kemer, kubbe gibi bazı öğelerin kurgusu ile malzeme-teknik ve bezemelerde tespit edilir. İkiz kemerli niş ve kavsara, dilimli kubbe ve kasnak bu benzerliklerden bazılarıdır.

REFERENCES

References: 

Aka, İsmail. (1991), Timur ve Devleti, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Akdağ, Mustafa. (1979a), Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi I, İstanbul: Tekin Yayınevi. Akdağ, Mustafa. (1979b), Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi II, İstanbul: Tekin Yayınevi. Anonim. (1976), "Memlukler", Türk Ansiklopedisi, XXIII:485-490 Ankara: Milli Eğitim Basımevi Arık, Oluş. (2003), Hasankeyf Üç Dünyanın Buluştuğu Kent, İstanbul: Mas Matbaacılık A.Ş.
Cahen, Claude. (1979), Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, (Çeviren. Yıldız Moran), İstanbul: E Yayınları.
Demiriz, Yıldız. (1979), Osmanlı Mimarisi'nde Süsleme. Erken Devir (1300- 1453), İstanbul: Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Basımevi.
Diez, E-O. Aslanapa - M.Koman. (1950), Karaman Devri Sanatı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları.
Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî. (2000), İbn Battûta Seyahatnamesi I, (Çeviri, İnceleme ve Notlar: A. Sait Aykut), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Eser, Erdal. (2000), 11-14. Yüzyıllar Anadolu-Suriye Sanat İlişkileri (Cephe Mimarisinde Suriye Etkileri), Hacettepe Üniversitesi: Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Göde, Kemal. (1996), "Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemine Genel Bir Bakış (1075-1243)", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 99- 117.
Gürün, Kamuran. (1984), Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Hanna,
Nelly
. (1984), Construction Work in Ottoman Cairo (1517-1798). Le Caire: Supplement Aux annales Islamologiques.
Herzfeld, Ernst. (1943), "Damascus : Studies in Architecture, II ", Ars Islamica, X :13-70.
Herzfeld, Ernst. (1946), "Damascus : Studies in Architecture, III ", Ars Islamica, XI-XII : 1- 71.
Heyd, W. (1975),
Yakın-Doğu
Ticaret Tarihi, (Çev. Enver Ziya Karal), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
Holt, P.M. (1999),
Haçlılar
Çağı, 11. Yüzyıldan 1517'ye Yakındoğu, (Çeviren: Özden Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Hüseyin Hüsameddin. (1986), Amasya Tarihi I, (Sadeleştiren: Ali Yılmaz- Mehmet Aktaş), Ankara: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları.
İbn Bibi. (1996), El Evamirü'l- Ala'iye Fi'l- Umuri'l Ala'iye (Selçuk Name) I, ( Hazırlayan: Mürsel Öztürk ), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
İnal, Güner. (1982), "Orta Çağlarda Anadolu'da Çalışan Suriye ve Mezopotamyalı Sanatçılar", Sanat Tarihi Yıllığı, XI: 83- 94.
Koca, Salim. (2002), "Anadolu Türk Beylikleri", Türkler, 6. (Editörler: H.Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara: 703- 755.
Koçak, İnci. (1991), "Arap Kaynaklarında Türk Memluk Sultanı Baybars", X. Türk Tarih Kongresi, Ankara 22- 26 Eylül 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler, III, Ankara: 1101¬1116.
Kopraman, Kazım Yaşar. (1989), Mısır Memlukleri Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Kuran, Abdullah. (1969), "Karamanlı Medreseleri", Vakıflar Dergisi, VIII: 209- 225. Meinecke, Michael. (1992), Die Mamlukische Architektur in Aqypten und Syrien (648 / 1250 Bıs
923 / 1517), Glückstadt: Verlag.
Merçil, Erdoğan. (1991), Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Özbek, Yıldıray. (2001), "Doğu-Batı Kavşağında Bir Osmanlı Yapısı: Milas Firuz Bey Zaviyesi ", Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı Sanat Yazıları, (Editörler: Mustafa Denktaş-
Yıldıray Özbek), Kayseri: 397- 434
140
Nermin
ŞAMAN DOĞAN
Özbek, Yıldıray. (2002), Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300- 1453), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Özönder, Hasan. (1989), Konya Mevlana Dergahı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Sevim, A-E. Merçil. (1995), Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
Sobernheim, M. (1957), "Memlukler", İslam Ansiklopedisi, VII. İstanbul: İstanbul Maarif
Basımevi:
689
- 693.
Sözen, Metin. (1970), Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, I, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Sönmez, Zeki. (1989), Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Şikari.
(1946)
, Karamanoğulları Tarihi, Konya: Yeni Kitap Basımevi.
Taşköprülüzade Ahmed Efendi. ( 1985), Eş-Şekâ-ikun-Nu'mâniye Ulemâ'id-Devleti'l-Osmaniye, (Neşreden. Ahmed Subhi Furat), İstanbul.
Tekindağ, M. Şehabeddin. (1955), "Karamanlılar" , İslam Ansiklopedisi, VI: 316- 330.
Tuncer, Orhan Cezmi. (1992), Anadolu Kümbetleri, Beylikler ve Osmanlı Dönemi, 3, Ankara: Adalet Matbaacılık
Turan, Osman. (1984), Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, İstanbul: Nakışlar Yayınevi.
Turan, Şerafeddin. (1990), Türkiye-İtalya İlişkileri, Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine, İstanbul: Metis Yayınları.
Uzunçarşılı, İbrahim Hakkı. (1988), Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com