Buradasınız

Gençlerin Sapmış Davranışlara Yönelmelerinde Etiketlenmenin Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Our study aims to identify the role of the labeling of the Turkish young people in their family and group of friends on the symptoms of depression and deviant behaviors they display. As a result of the survey study conducted with 726 high school third grade students in Ankara constituting the sample, it has been determined that labeling is a triggering factor and that there are meaningful and strong relations between the labeling of the young person in the household and his inability to engage in interaction even with his intimate social circle, his running away from home, his inclination to deviant behaviors like substance addiction and his display of depression symptoms.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamız Türkiye'de gençlerin aile ve arkadaş grubu içinde etiketlenmesinin onların depresyon belirtileri ve sapmış davranışlar göstermesindeki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Örneklem grubumuzu oluşturan Ankara'daki 726 lise son sınıf öğrencileri ile yapılan survey çalışmasının neticesinde, etiketlenmenin tetikleyici bir faktör olduğu saptanmıştır; gencin aile içinde etiketlenmesi ile yakın sosyal çevresiyle dahi etkileşime girememesi ve evden kaçma, madde bağımlılığı vb gibi sapmış davranışlara yönelmesi ile depresyon belirtileri göstermesi arasında anlamlı ve güçlü ilişkiler bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Arshad
Hussein
, (1984). Suicide in Children and Adolescents. England: M.T.P. Press.
Becker, Howard, (1967).Social Problems:A Modern Approach. J. Wiley and Sons Comp. NewYork
Chiles, John (1986). The Encyclopedia of Psychoactive Drugs Teenage Depression and Suicide Chelsea House Publishers. New York.
Douglas, Jack (1967). The Social Meaning of Suicide. New Jersey: Princeton Uni. Press.
Ercan, Eyyüp S. (1998) İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Sosyo-demografk,
Psikiyatrik ve Ailesel Özelliklerin Araştırılması, Ege Üniversitesi Tıp Fak.
Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi.
Ergin, N. (1993). İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. (Unpublished Master Thesis) Ankara: A. Ü. Sağlık Bil. Ens. Adli Psi. Bölümü.
Güler, H. (1996). Adolesan İntihar Girişimlerinin İncelenmesi İle İlgili Bir Araştırma. (Unpublished Master Thesis) İstanbul: İst. Üni. Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı.
Okucu, Raşel (1988). Ergenlik Çağı İntihar Girişimlerinde Psiko-sosyal Etmenlerİ.Ü. Çocuk Sağlığı Ens.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Satros, P.G.
&
Shamoo, T.
(1989)
. Depression and Suicide in Children and Adolescents. Boston: Aleyn and Bacon Inc.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com