Buradasınız

Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği

Impact of Family Mental Disorders on Adolescents: The Example of Senior High School Youth

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
World Health Organisation (WHO) defines health as physcial, mental and social well-being. In this sense, health is a subject not only of biology but also of sociology for the fact that matters of health also affects the social structure. Cultural patterns determine the criteria for health. Our study aims to determine the view of the high school senior students about committing suicide, especially, within the framework of injuring one's body and consideration of suicide. Our study aims to put forward the impacts of the presence of the mentally disordere d people in the household and the consequent problematic family relations on the development of depression and the idea of committing suicide in the adolescents. Family also creates an atmosphere in which effective factors leading towards consideration of suicide occur spontaneously. As a result of the survey study, conducted with 726 high school third grade students in Ankara, constituting the sample, it has been determined that there are meaningful relations between the presence of the mentally disordered people in the household and the labelling of the young person by his family and his development of the idea concerning use of substance addiction, depression and suicide. However, it can be regarded as a factor preparing the conditions giving rise to the development of the problems in question.
Abstract (Original Language): 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi olmak biçiminde tanımlamaktadır. Bu bağlamda, sağlık sadece biyolojinin değil sosyolojinin de konusu içine girmekte ve sosyal yapının sağlık üzerindeki etkileri bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel kalıplar sağlık için önemli belirleyicilerdir. Çalışmamız, lise son sınıf gençliğinin özellikle vücuda zarar verme ve intiharı düşünme bağlamında intihara bakış açılarını tespit etmeyi, ailesinde psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin bulunmasının ve bunun yarattığı sorunlu aile ilişkilerinin ergenlerin depresyon ve intihar düşüncesi geliştirmesindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aslında aile, intihar düşüncesine giden süreçte etkili olan faktörlerin kendiliğinden oluştuğu bir atmosferi de yaratmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan Ankara'daki 726 lise son sınıf öğrencileri ile yapılan survey çalışmasında, ailede psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin bulunmasının, gencin ebeveyni tarafından etiketlenmesi, madde bağımlılığı, depresyon ve intihar düşüncesi taşıması arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuçta, ailenin doğrudan problemin nedeni olarak gösterilememesine karşın bu süreçte kendiliğinden hazırlayıcı bir ortam oluşturduğu da görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Berman, A.L., Jobes, D.A.
(1997)
. Adolescent Suicide Assessment and Intervention. Washington
D.C.: American Psychological Association. Chiles, J. (1986). The Encyclopedia of Psychoactive Drugs Teenage Depression and Suicide
Chelsea House Publishers. New York. Conger, J.J. & Galambos, N.L. (1997). Adolescence and Youth. U.S.A.: Longman. Güler, H. (1996). Adolesan İntihar Girişimlerinin İncelenmesi İle İlgili Bir Araştırma.
(Unpublished Master Thesis)
İstanbul
: ist. Üni. Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı.
Hawton, K. (1986). Suicide and Attempted Suicide Among Children and Adolescents. Newbury
Park: Sage Publications. Kolb, L.C.
(1973)
. Modern Clinical Psychiatry. U.S.A.: W-B Sounders Company, 98-105. Preffer, C.R. (1985). Self Destructive Behavior In Children and Adolescents in Roy A. Psychiatric
Clinics of North America. Vol.8. Nb.7. June, 215-225. Ulusoy
D.
, Baran A., Demir N. (2005) Ergenlik Döneminde İntihar Algısı: Lise Son Sınıf Gençliği
Örneği, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2005, Cilt: 22 Sayı: 1, 259-270.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com