Buradasınız

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜT GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research on Organizational Development in Turkish Public Administration

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Public organizations have been exposed to several changes, theoretical and/or global influences and are required to harmonize with the external environment on one hand and to make some changes in their internal structures on the other hand. In this process, organizational development has risen to the agenda as a result of the economic, social, political and technological developments recorded in the framework of public administration, and have played a significant role in the adaptation of the public administration to the changing conditions. Main aim of this study is to study organizational development process -a concept to have gained importance with globalization as well- of the public organizations and to make preliminary remarks on how to establish successful organizational development systems in public administration. Sample cluster of this study consists of 90 public officers employed in the central government agencies, most of them as experts and assistant experts. In the light of the literature discussions and findings of the questionnaire administered in the scope of this study, it can be concluded that successful organizational development in public administration can only be possible by adopting an integrated perspective towards the organization.
Abstract (Original Language): 
Kamu yönetiminin dış çevreye uyumu-değişen koşullar, kuramsal önermeler ya da küresel etkiler vb. çeşitli nedenlerle-zorunlu duruma gelirken, bir taraftan da kamu yönetiminin kurumsal yapısında bazı değişimleri gerçekleştirme zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu süreç içinde örgüt geliştirme, kamu yönetiminin çevresinde gerçekleşen ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak gündeme gelerek kamu yönetiminin kendini değişen koşullara uyarlamasında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmanın temel amacını, örgüt geliştirmenin kamu kurumlarında nasıl gerçekleştirildiğini tespit etmek ve buradan yola çıkarak kamu kurumlarında iyi bir örgüt geliştirme sisteminin nasıl kurulacağına ilişkin ön saptamalarda bulunmak oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem kütlesini, merkezi yönetim içerisinde üç kamu kuruluşunda yer alan çoğunluğunu uzman ve uzman yardımcılarının oluşturduğu 90 kamu çalışanı oluşturmaktadır. Literatürdeki tartışmalardan ve gerçekleştirilen anket çalışmasının bulgularından yola çıkarak kamu kurumlarında örgüt geliştirmenin başarılı olmasının örgüte bütüncül bir bakış açısı ile bakmakla mümkün olabileceği söylenebilir.
111
136

REFERENCES

References: 

Bayraktar, T. (2010) "Türkiye'de İdareyi Geliştirme Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi, http://www.igb.gov.tr/Forms/pGecmisDonemCalismalari.aspx (02.04.2010).
Bensghir, T.K., D.N. Leblebici (2001) "Teknolojik Gelişmenin Örgütler ve Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkileri", Amme İdaresi Dergisi, 34(2), 19-37.
Blumberg, A. (1976) Learning and Change in Groups, London: Penguin'den aktaran Golembiewski R.T., Proehl C.W., Sink, Jr. D. (1981), "Success of OD Applications in the Public Sector: Toting up the Score for a Decade, more or Less", Public Administration Review, 41(6), 679-682.
Bumin, B. (1979) Örgüt Geliştirme, Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları.
Büyüköztürk, Ş. (2007) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, (8. Baskı), Ankara: Pegem.
134
M. Kemal
ÖKTEM,
Belgin
UÇAR KOCAOĞLU
Cummings, T. (2004) "Organization Development and Change: Foundation and Aplications", J.J. Boonstra (ed.), Dynamics of Organizational Change and Learning,
http://media.wiley.com/product data/excerpt/79/04718773/0471877379.pdf (01.04.2011).
Ekici, A. (2006) Düzenleyici Etki Analizi: Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik ve Diğer Düzenlemelerin Uygulanması, Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEP AV). http://www.tepav.org.tr/upload/files/1269869472r2385.Duzenleyici Etki An alizi.pdf (03.05.2010).
Ergun, T. (2004) Kamu Yönetimi, Ankara: TODAİE.
Golembiewski, R.T. (1969) "Organization Development in Public Agencies: Perspectives on Theory and Practice", Public Administrative Rewiew,
29(4), 367-377.
Graf, T. (2009) "The Future of OD: Developing an Effective Virtual Organization for the OD Network", OD Practitioner, 41(3), 30-36.
Güngör, M., G. Evren (2009) "Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler: Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl Düzenleyici Etki Analizi Çalışması",
http://www.tk.gov.tr/kutuphane ve veribankasi/raporlar/arastirma raporlari/ dosyalar/duz etki analizi 16112009.pdf (05.10.2011).
Jacobs, S. (2006) Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-Making, www.regulatoryreform/com (08.10.2011).
Karadağ,
M
. (2000) "Devlet Personel Başkanlığı: Bir Örgüt Geliştirme Örnek Olayı", Amme İdaresi Dergisi, 33(1), 133-152.
Kırel, Ç. (2007) "Sanal Örgütlerde Örgütsel Davranışın Geleceği", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 93-110.
Kutlu,
Ö
. (2006) Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi: Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Konya: Çizgi.
Loftın,
R.D.
, J.M. Moesbruker (1982) "Organization Development Methods in the Management of the Information Systems Function", Management Information System Quarterly, 6(3), 15-24.
Mclean, G.N. (2005) Organization Development: Principles, Processes, Performance, San Francisco: Berrett-Koehler.
Kamu
Kurumlarında Örgüt Geliştirme Üzerine Bir Araştırma
135
Neuman, W.L. (2003) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, (5 th ed.), Boston: Allyn and Bacon.
Öktem, M.K. (1988) "Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi", Türk İdare
Dergisi, 60(380), 105-136.
Özen, Ş., S. Sargut (2007) "Örgüt Kuramlarına Genel Bir Bakış: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme", S.Sargut ve Ş. Özen (Der.), Örgüt Kuramları, Ankara: İmge.
Özkalp, E., Ç. Kırel (2001) Örgütsel Davranış, Eskişehir: ETAM.
Parlak, B., Z. Sobacı (2005) Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global Perspektifler, Bursa: Alfa.
Radaelli, C.M. (2004) "The Diffusion of Regulatory İmpact Analysis- Best Practice or Lesson-Drawing", European Journal of Political Research, 43, 723-747.
Rainey, H.G. (2003) Understanding & Managing Public Organizations, United States of America: Jossey-Bass.
Rothwell, W.J., R.L. Sullivan (2005) Practicing Organization Development: A Guide for Consultants, (Second Ed.), San Francisco: Pfeiffer.
Şencan, H. (2008) Örgüt Geliştirme Süreç ve Teknikleri Ders Notları,
http://www.pdrforum.net/index.php?topic=1598.0 (10.05.2010).
Torraco, R.
(2005
) "Organization Development: A Question of Fit for Universities", Advances in Developing Human Resources, 7(3), 303-310.
Uçar, G. (2007) "Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme Çalışmaları: Mersin İl Örneği" Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Waclawski, J., A.H. Church (Ed) (2001) "Introduction and Overview of Organization Development as a Data-Driven Approach for Organizational Change" (Chapter One), Organization Development as a Data-Driven Approach for Organizational Change,
http://media.iohnwiley.com.au/product data/excerpt/86/07879571/0787957186.pdf (10.07.2011).
Wirtenberg, J., L. Abrams, C. Ott (2004) "Assessing the Field of Organization Development", The Journal of Applied Behavioral Science, 40(4), 465¬479.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları',
http://www.tuik.gov.tr/isp/duyuru/upload/kamuHizmStd.pdf (05.10.2011).
136
M. Kemal ÖKTEM, Belgin UÇAR KOCAOĞLU
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 'Müzakere Sürecinin Olmazsa Olmaz Aracı "Düzenleyici Etki Analizleri" Semineri Toplantı Raporu, http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/5C7C3D349-C082-43D4-83DE- DA12B6397D64/6292/DUZENLEYICI.pdf (05.10.2011).
http://www.igb.gov.tr/Forms/pIgb.aspx, (05.05.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com