Buradasınız

KOBİ'LERDE İÇ GİRİŞİMCİLİK ve ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: SEKTÖREL BİR ARAŞTIRMA

The Relationship between Organizational Culture and Intrapreneurship in SMES: A Sectoral Research

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The concept of intrapreneurship is becoming an important managerial approach especially for growth-orianted businesses. Organizational culture functions as a catalyzer for shaping the behavior of intrapreneurship in organizations. However, very little empirical research exists that analyze the relationship between organizational culture and intrapreneurship behavior. In this context, the aim of this study is to analyze the relationship between intrapreneurship behavior and organizational culture. For this purpose, a survey conducted to 175 employees of firms that operating in machine made carpet industry in Gaziantep province. These firms operate as scale of SME, registered to chamber of industry and trade and also have the status of joint-stock company. The obtained results are in line with the literature. The findings of the study indicate that while market and adhocracy culture have asignificantly and positively effect on intrapreneurship behavior; clan and hierarchy culture have only a pozitive effect on innovation and risk taking subdimension of intrapreneurship behavior.
Abstract (Original Language): 
İç girişimcilik kavramı son yıllarda özellikle büyüme odaklı işletmeler için öne çıkan önemli bir yönetim anlayışıdır. Örgüt kültürü ise işletme içinde iç girişimcilik davranışının şekillenmesinde katalizör bir işlev görür. Buna karşın, iç girişimcilik davranışı ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi irdeleyen ampirik araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı küçük ve orta boy işletmelerde iç girişimcilik davranışı ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaçla Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı, makine halıcılığı sektöründe KOBİ olarak faaliyette bulunan anonim şirket statüsüne sahip üretim işletmelerindeki 175 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, örgüt kültürü tiplerinden adokrasi ve pazar kültürü tipinin iç girişimcilik davranışının tüm alt boyutlarını pozitif yönde etkilediği görülürken; klan ve hiyerarşi kültürünün sadece yenilik ve risk alma boyutu üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Abraham, R. (1997) The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment, Leadership & Organization Development Journal, 18(4), 179-186.
Ağca, V., T. Kandemir (2008) Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İilişkisi: Afyonkarahisar'da Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3),
210.
Altunışık, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu, E. Yıldırım (2005) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Alvesson, M.
(2002
) Understanding Organizational Culture, London: Sage.
Amabile,
T.M
. (1998) How to Kill Creativity, Harvard Business Review, 76(5), 76¬87.
Amabile, T.M., R. Conti, H. Coon, J. Lazenby, M.H. (1996) "Assessing the Work Environment for Creativity", Academy of Management Journal, 39(5),
1154-1184.
Antoncic, B. (2003) Risk Taking in Intrapreneurship: Translating the Individual Level Rrisk Aversion into the Organizational Risk Taking, Journal of Enterprising Culture, 11(01), 1-23.
Antoncic, B., R.D. Hisrich (2000) Intrapreneurship Modeling inTransition Economies: A Comparison of Slovenia and the United States, Journal of Developmental Entrepreneurship, 5(1), 21-40.
Antoncic, B., R.D. Hisrich (2003) Clarifying the Intrapreneurship Concept, Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(1), 7-24.
KOBİ'lerde İç Girişimcilik ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Sektörel Bir Araştırma 123
Baird, I.S., H. Thomas (1985) Toward a Contingency Model of Strategic Risk Taking. Academy of Management Review, 10(2), 230-243.
Basım, H.N., H. Şeşen, C.H. Meydan (2009a) Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 64(3), 27-44.
Basım, H.N., C.H. Meydan, H. Şeşen (2009b) Bireyin Örgütsel Adalet Algısının İç Girişimcilik Davranışı ile İlişkisi: Kamuda Bir Araştırma, İktisat İsletme ve
Finans, 24(274), 79-99.
Bechtold, B.L. (1997) Toward a Participative Organizational Culture: Evolution or Revolution? Empowerment in Organizations, 5(1), 4-15.
Bulut, Z.A., B. Öngören, K. Engin (2011) Kobilerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İstanbul Örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 150-161.
Çalışır, M.
(2008
) Organizing Corporate Culture: A Case Study of A Turkish Software Company, (unpublished master thesis), Ankara: Middle East Technical University Social Science Institute.
Cameron, K.S., R.E .Quinn (2011) Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework (3.rd. ed.), San Francisco: Jossey-Bass.
Chatman, J.A., K.A. Jehn (1994) Assessing the Relationship between Industry Characteristics and Organizational Culture: How Different can You Be? Academy of Management Journal, 37(3), 522-553.
Chung, L.H., P.T. Gibbons (1997) Corporate Entrepreneurship: The Roles of Ideology and Social Capital, Group & Organization Management, 22(1), 10-30.
Denison, D.R., S. Haaland, P. Goelzer (2004) Corporate Culture and Organizational Effectiveness: Is Asia Different from the Rest of the World?, Organizational Dynamics, 33(1), 98-109.
Deshpande, R., J.U. Farley, F.E. Webster (1993) Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23-37. doi:10.2307/1252055
Erdem, R. (2007)
Örgü
t Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 63-79.
Fiş, A.M., S.A. Wasti (2009) Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Yönelimi İlişkisi, METU Studies In Development (Muhan Soysal Special Issue), 35, 127-164.
124
Nurettin İBRAHİMOĞLU, Özlem YAŞAR UĞURLU
Güney, P.Ö., O.S. Akbay (2008) Avrupa Birliği'nin Sanayi Politikası ve Türk Sanayisine Etkileri, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 147-162.
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (2011) Türkiye Dokuma Makine Halıcılık Sektörü Raporu 2011 -Ocak-Aralık, www.itkib.org.tr/.../raporlar
Gürbüz, S., M. Bekmezci, İ.S. Mert (2010) Örgütsel Faktörlerin İç Girişimciliğe Etkisi: İş Tatminini Aracı Değişken Mi? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 127-135.
Gürel, E. (2011) Firma Performansının Belirlenmesinde İç Girişimciliğin Rolü, Finans
Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(559), 99-115.
Gaziantep Ticaret Odası (2011) Rakamlarla Gaziantep 2011,
http://www.gto.org.tr/rakamlarla_gaziantep.php
Hisrich, R.
(2004
) Small Business Solutions : How to Fix and Prevent the 13 Biggest Problems That Derail Business (1. ed.) New York: McGraw-Hill.
Hofstede, G., G.J. Hofstede, M. Minkov (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind, (3.rd. ed.) New York: McGraw-Hill.
İçerli, L., M.H. Yıldırım, Y. Demirel (2011) Kobilerde İç Girişimciliğin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Aksaray Örneği, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 177-187.
Keyton, J. (2005) Communication & Organizational Culture: A Key to Understanding Work Experiences, London: SAGE.
Klanecek, A., B. Antoncic (2007) The Influence of Employee Ownership on Intrapreneurship and Growth, Zagreb International Review of Economics
& Business, 10(2), 35-52.
Knight, G.A. (1997) Cross-cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure Firm Entrepreneurial Orientation, Journal of Business Venturing, 12(3), 213¬225.
Kolchin, M.G., T.J. Hyclak (1987) The Case of the Traditional Intrapreneur, SAM Advanced Management Journal, 52(3), 14-18.
Kotter, J.P., J.L. Heskett (1992) Corporate Culture and Performance, New York: Free Press.
Kuratko, D.F., R.V. Montagno, J.S. Hornsby (1990) Developing an Intrapreneurial Assessment Instrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environ ment. Strategic Management Journal, 11, 49-58.
KOBİ'lerde İç Girişimcilik ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Sektörel Bir Araştırma
125
Lieberman, M.B., D.B. Montgomery (1988) First-mover Advantages, Strategic Management Journal, 9(1), 41-58.
Lumpkin, G.T., G.G. Dess (1996) Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, Academy of Management Review, 21(1),
135-172.
Müftüoğlu, T. (2007) Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ'LER,
Ankara: Turhan Kitabevi.
Müftüoğlu, T., T. Durukan (2004) Girişimcilik ve Kobi'ler, Ankara: Gazi Kitabevi.
Naman, J.L., D.P. Slevin
(1993
) Entrepreneurship and the Concept of Fit: A Model and Empirical Tests, Strategic Management Journal, 14(2), 137-153.
Nielsen, R.P., M.P. Peters, R.D. Hisrich (1985) Intrapreneurship Strategy for Internal Markets—Corporate, Non-Profit and Government Institution Cases, Strategic Management Journal, 6(2), 181-189.
Öktem, M.K., D.N. Leblebici, M. Arslan (2003) Girişimci Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi: Uygulamalı Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 169-188.
Sackmann, S.A. (1992) Culture and Subcultures: An Analysis of Organizational Knowledge, Administrative Science Quarterly, 37, 140-161.
Schein, E.H. (2004) Organizational Culture and Leadership, San Francisco: Jossey-Bass..
Schumpeter, J.A. (1947) The Creative Response in Economic History, The Journal of
Economic History, 7(2), 149-159.
Şengel, S. (2009) KOBİ'lerin Gelişim Sürecinde İnovatif İş Fikirlerinin Önemi, 6. KOB'ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 495-504.
Şenol, M. (2009) 6. Kobi'ler ve Verimlilik Kongresi. Kongresi Panel Sunumu, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 129, 92-103.
Stephenson, K. (1995) The Formation and Incorporation of Virtual Entrepreneurial Groups, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, 35-52.
Stopford, J.M., C.W. Baden-Fuller (1994) Creating Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal, 15(7), 521-536.
Thornberry, N. (2001) Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron? European
Management Journal, 19(5), 526-533.
126
Nurettin İBRAHİMOĞLU, Özlem YAŞAR UĞURLU
Unutkan, G.A. (1995) İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Üsdiken, B. (2008) Türkiye'de İşletme Grupları: Özel Sayı'ya Giriş, Yönetim Araştırmaları Dergisi (Türkiye'de İşletme Grupları Özel Sayısı), 8(1-2), 5¬21.
Zahra, S.A. (1991) Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study, Journal of Business Venturing, 6(4), 259-285.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com