Buradasınız

İLETİŞİM DOYUMU VERİMLİLİK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNİN ROLÜ: ÇOKLU ARACILI BİR MODEL TESTİ

The Role of Organizational Commitment and Job Satisfaction in Communication Satisfaction and Productivity Relationship: A Test of Multiple Mediation Model

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the potential relationship between communication satisfaction and productivity. Further, we aim to reveal the role of organizational commitment and job satisfaction in this relationship. Survey method is used by collecting data from a sample of 339 specialist and assistant specialist in public institutions in Ankara. Data is analyzed by bootstrapping method, which is based on 5000 bootstrap samples in 95% confidence interval. The results show that communication satisfaction positively affects productivity.Also, organizational commitment and job satisfaction play multiple mediating roles in the relationship between communication satisfaction and productivity.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı iletişim doyumu ve verimlilik arasındaki olası ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkide örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenlerinin rollerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada anket yöntemi kullanılarak, Ankara'da faaliyet gösteren kamu kurumlarındaki 339 uzman ve yardımcısından veri toplanmıştır. Elde edilen veriler önyükleme yöntemi kullanılarak %95 güven aralığında 5000 önyükleme ile analiz edilmiştir. Sonuçlar; iletişim doyumunun verimliliği olumlu yönde etkilediğini, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenlerinin iletişim doyumu-verimlilik ilişkisinde çoklu aracılık rolü oynadıklarını göstermiştir.
57
74

REFERENCES

References: 

Ada, N., İ. Alver, F. Atlı (2008) "Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yeralan ve İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma", Ege Akademik Bakış, 8(2), 487-518.
Allen, M.W. (1992) "Communication and Organizational Commitment: Perceived Organizational Support as a Mediating Factor", Communication Quarterly,
40(4), 357-367.
Allen, N.J., J.P. Meyer (1990) "The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization", Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
İletişim Doyumu Verimlilik İlişkisinde Örgütsel Bağlılık ve İş
Tatmininin Rolü: Çoklu Aracılı Bir Model Testi
71
Chen, Z.X., A.M. Francesco (2003) "The Relationship Between the Three Components of Commitment and Employee Performance in China", Journal of Vocational Behavior, 62, 490-510.
Clampitt, P.G., C.W. Downs (1993) "Employee Perceptions of the Relationship Between Communication and Productivity", Journal of Business Communication, 30(1), 5-28.
Crino, M. D., M.C. White (1981) "Satisfaction in Communication: An Examination of the Downs-Hazen Measure", Psychological Reports, 49(3), 831-838.
Deconinck, J., J. Johnson, J. Busbin, F. Lockwood (2008) "An Examination of the Validity of the Downs and Hazen Communication Satisfaction Questionnaire", Marketing Management Journal, 18(2), 145-153.
A. (1991) "The Relationship Between Communication Satisfaction and Commitment: A Study of Two Australian Organizations", Unpublished Master's Thesis, University of Kansas.
C.W., M.D. Hazen (1977) "A Factor Analytic Study of Communication Satisfaction", Journal of Business Communication, 14(3), 63-73.
L.N. (2003) The Relationship of Communication Satisfaction, Job Satisfaction and Self-Reported Absenteeism, Unpublished Master's Thesis, Miami University.
Ellis, D.S. (1976) The Central Role of Communication in Complex Organizations. in J.L. Owen, P.A. Page, G.I. Zimmerman (eds.), Communication in Organizations, New York: West Publishing Co., 18-34.
Eroğlu, E, G. Özkan (2009) "Örgüt Kültürü ve İletişim Doyumu ile Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 50-61.
Fisher, C.D. (2003) "Why Do Lay People Believe that Satisfaction and Performance are
Correlated
? Possible Sources of a Commonsense Theory", Journal of Organizational Behavior, 24(6), 753-777.
Goldhaber, G.M., D.T. Porter, M.P. Yates, R. Lesniak (1978) "Organizational Communication", Human Communication Research, 5(1), 76-96.
Gray, J., H. Laidlaw (2004) "Improving The Measurement of Communication Satisfaction", Human Communication Quarterly, 17(3), 425-448.
Gülnar, B. (2007) Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu. İstanbul: LiteraTürk.
72
M.
Gökhan BİTMİŞ, Semra GÜNEY, Hilal DEMİREL
Gülnar, B. (2009) "İletişim Doyumu Boyutları ile Örgütlenme Yapısı İlişkisi: Selçuk Üniversitesi Akademisyenleri Örneği", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 62-82.
Güney,
S
. (2007) Örgütsel Bağlılık. iç. S. Güney (Der.), Yönetim ve Organizasyon, (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 233-57.
Hair, J.F. Jr., W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, R.L. Tatham (2006) Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
Huseman, R.C., J.D. Hatfield, W.R. Boulton, R.D. Gatewood (1980) Development of a Conceptual Framework for Analyzing the Communication-Performance Relationship, in Academy of Management Proceedings. Academy of Management, 1980(1), 178-182.
Igalens, J., P. Roussel (1999) "A Study of the Relationships Between Compensation Package, Work Motivation and Job Satisfaction", Journal of Organizational Behavior, 20(7), 1003-1025.
Judge, T.A., C.J. Thoresen, J.E. Bono, G.K. Patton (2001) "The Job Satisfaction-Job
Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review",
Psychological Bulletin, 127(3), 376-407.
Kim, J.S. (1975) Effect of Feedback on Performance and Job Satisfaction in An Organizational Setting, Unpublished Doctoral Dissertation, Michigan State University.
Kline, R.B. (2005) Principles and Practice of Structural Equation Modeling, (2nd
Edition), New York: The Guilford Press.
Köroğlu, Ö. (2012) "İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri ile Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi:Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 275-289.
Level, D.A. (1959) A Case Study of Human Communication in an Urban Bank, Doctoral Dissertation, Purdue University.
Locke, E.A. (1976) The Nature and Causes of Job Satisfaction, in M.D. Dunnette (ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago, IL: Rand McNally, 1297-1349.
Mathieu, C., C.S. Neumann, R.D. Hare, P. Babiak (2014) "A Dark Side of Leadership: Corporate Psychopathy and its Influence on Employee Well-Being and Job Satisfaction", Personality and Individual Differences, 59, 83-88.
İletişim Doyumu Verimlilik İlişkisinde Örgütsel Bağlılık ve İş
Tatmininin Rolü: Çoklu Aracılı Bir Model Testi
73
Meyer, J.P., N.J. Allen (1991) "A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment", Human Resource Management Review, 1(1),
61-89.
Meyer, J.P., N.J. Allen (1996) "Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity", Journal of Vocational Behavior, 49(3), 252-276.
Meyer, J.P., S.V. Paunonen, I.R. Gellatly, R.D. Goffin, D.N. Jackson (1989)
"Organizational Commitment and Job Performance: It's the Nature of the Commitment that Counts", Journal of Applied Psychology, 74(1), 152-156.
Nakra, R. (2006) "Relationship Between Communication Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study", The Journal of Business Perspective, 10(2), 41-51.
Neves, P., R. Eisenberger (2012) "Management Communication and Employee Performance: The Contribution of Perceived Organizational Support", Human
Performance, 25(5), 452-464.
Nikolic, M., J. Vukonjanski, M. Nedeljkovic, O. Hadzic, E. Terek (2013) "The Impact of Internal Communication Satisfaction Dimensions on Job Satisfaction Dimensions and the Moderating Role of LMX", Public Relations Review,
39(5), 563-565.
Petty, M.M., G.W. McGee, J.W. Cavender (1984) "A Meta-Analysis of The Relationships Between Individual Job Satisfaction and Individual Performance", Academy of Management Review, 9(4), 712-721.
Pincus, J.D. (1986) "Communication Satisfaction, Job Satisfaction, and Job Performance", Human Communication Research, 12(3), 395-419.
Potvin, T.C. (1991) Employee Organizational Commitment: An Examination of its Relationship to Communication Satisfaction and Evaluation of Questionnaires Designed to Measure the Construct, Unpublished Doctoral Dissertation. University of Kansas.
Preacher, K..J., A.F. Hayes (2008) "Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models",
Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
Redding, W.C. (1972) Communication within the Organization: An Interpretive
Review of Theory and Research, New York: Industrial Communication Council.
74
M. Gökhan BİTMİŞ, Semra GÜNEY, Hilal DEMİREL
Ritter, K.A. (2004) How Graduate Education Impacts Job Satisfaction for Family and Consumer Sciences Teachers, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Missouri.
Robbins, S.P., T.A. Judge, T. Campbell (2010) Organizational Behaviour, England: Financial Times, Prentice Hall, Pearson Education Limited.
Shore, L.M., H.J. Martin (1989) "Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions", Human Relations,
42(7), 625-638.
Varona, F. (1988) A Comparative Study of Communication Satisfaction in Two Guatemalan Companies, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Kansas.
Varona, F. (1996) "Relationship Between Communication Satisfaction and Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations", Journal of Business Communication, 33(2), 111-140.
Weiss, D.J., R.V. Dawis, G.W. England, L.H. Lofquist (1967) Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Vol. 22, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Minneapolis: University of Minnesota, Industrial Relations Center.
Yeh, H., D. Hong (2012) "The Mediating Effect of Organizational Commitment on Leadership Type and Job Performance", Journal of Human Resource and
Adult Learning, 8(2), 50-59.
Yıldırım, F. (2007) "İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(1), 253-278.
Yüksel, İ. (2005) "İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 291-306.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com