Buradasınız

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı

Self Concept of Students from School of Nursing

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research was carried out as descriptive in three nursing school within the boundaries of Ankara municipality to identify the self-concepts of students. Giessen test (self form) and questionnaire form containing demographic information was used as a means of data collection. Giessen test detects how a person perceives himself and is composed of six subscales. The test was evaluated with the pattern prepared as to the characteristics of the subscales. While evaluating the data, t test, statistical tests of percentage and ANOVA were used. As a result of the research, it was determined that the pupils of school of nursing have lovable, capable to do what she wants, careful of having an elegant appearance, hard to make contact, controlling at spending money, hiding anger, showing senses of love, relaying on environment, generous, creative, self-denying, capable of making contact with the opposite sex, enjoying from living with people personality differences.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, Ankara İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki üç hemşirelik yüksekokulunda okuyan öğrencilerin benlik kavramlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik bilgileri içeren anket formu ile Giessen Testi (Ben Formu) kullanılmıştır. Giessen Testi, kişinin kendisini nasıl algıladığını saptamakta ve altı alt ölçekten oluşmaktadır. Test, alt ölçeklerin özelliklerine göre hazırlanmış olan şablonlar ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ise t Testi ve ANOVA İstatistiksel Testleri ile yüzdelik kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sevimli, istediğini yapabilen, güzel görünmeye dikkat eden, ilişki kurulması zor, para harcamada kontrollü, kızgınlıklarını içinde tutan, sevgi duygularını gösteren, çevresine itimat eden, verici, yaratıcı, özveride bulunan, karşı cinsle ilişki kurabilen ve başkaları ile beraber olmaktan hoşlanan kişilik özeliklerine sahip oldukları saptanmıştır.
46-59

REFERENCES

References: 

1 Cüceloğlu D. Yeniden İnsan İnsana,, İstanbul: Remzi Kitabevi, 5. Basım, 1993.
2. Kepçeoğlu M Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2001.
3. Yavuzer H. Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi 19. Basım, İstanbul. 2000.
4. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar, Ankara: İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ., 2004.
5. Ülgen G. Eğitim Psikolojisi, İstanbul: Alkım Yayınevi 3.Basım, 1997.
6. Yanbastı G. Kişilik Kuramları, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 2. Baskı, 1996.
7. King, A. Self- Concept and Self- Esteem A Clarification of Terms, Journal of School Health, February,
1997: 67 (2): 68-70.
8. Yörükoğlu A. Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, İstanbul: Özgür Yayınları 11.Basım,
İstanbul. 2002.
9. Baymur F. Gelişim Psikolojisi, İstanbul: İnkılâp Yayınevi, 12. Basım, 1994.
10. Erden M, Akman Y. Eğitim Psikolojisi, Ankara: Arkadaş Yayınevi, 4.Basım, 1997.
11. Kulaksızoğlu A. Ergenlik Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi 4.Basım, 2001.
12. Sever DA., Işıl Ö, Ünsal BG ve Gonçe N. I. ve IV. Sınıf Lisans Öğrencilerinin Terapötik İletişim
Becerilerinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Uluslararası & VIII.
Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Antalya:2001. s:455-457.
13. Hills B. Measuring Nurses Self-Concept, Western, Journal of Nursing Research 2001: 23 (3): 313-325.
14. Hughes, O, Wade B ve Peters M. The Effectes of a Synthesis of Nursing Students Self-Concept and Pole
Perception, Journal of Nursing Education, 1991: 30 (2): 69-72.
15. Aştı N, Bilgin H. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri İle Diğer Üniversiteli Kız Öğrencilerde Benlik
Saygısının Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu IV.
Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslar Arası Katılımlı, Kıbrıs: 1997. s.250-258.
16. Doğan S. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı
Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu III. Ulusal
Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas: 1992. s.434-440.
17. Enç N, Yıldız S. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Uyumlu Olma Ve Bağımsız Düşünme
Durumları İle Başarıları Arasındaki İlişki, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik
Yüksekokulu IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, Kıbrıs: 1997. s.195-
198.
18. Kelly, B. The Professional Self Concept of Nursing Undergraduates And Their Perceptions of Influential
Forces, Journal of Nursing Education, March, 1992: 31 (3).
19. Özdoğan B. Giessen-Testi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1989:22 (2):643-654.
20. Türkmen F. Üniversite Öğrencilerinde Benlik Kavramı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:1989.
21. Arık H. Adölesan Çağında Benlik Kavramlarının Gelişimi ve Öğretmenleri İle Karşılıklı Algılamalarının
Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara: 1993.
22. Özmen ME. Okuyan Ve Çalışan Gençlerin Benlik Kavramı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa:1996.
23. Asena M. Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Algılamaları İle Annelerinin Üniversite Öğrencisi
Olan Çocuklarını Algılamaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ankara: 1998.
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı
Self Concept of Students from School of Nursing
59
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (2006) 46–59
24. Çam O, Karaaslan A. Öğrenci Hemşirelerin Girişkenlik ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının Eğitim
Süreçleri İçindeki Longitudinal Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I.
Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Antalya: 2001. s.165-170.
25. Kutlu Y, Buzlu S, Sever AD ve ark., İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Öğrencilerinin 4 Yıllık Eğitim Süresi İçindeki Atılganlık Düzeyi ve Benlik Saygılarının Araştırılması,
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, Kıbrıs:1997. s:244-249.
26. Çam O, Khorshid L ve Özsoy SA. Bir Hemşirelik Yüksekokulundaki Öğrencilerin Benlik Saygısı
Düzeylerinin İncelenmesi, Hemşirelikte Araştırma Dergisi 2000: 1 (8): 33-40.
27. Karadeniz G, Çakmakçı A. Bir Yüksekokul Hemşirelik Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri, İbni
Sina Tıp Dergisi, 2001: 6. s:170-174.
28. Demir Z. Sportif Etkinliklere Katılan ve Katılmayan Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Belik
Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Malatya:2000.
29. Güneysu S. Üniversite Gençlerinin Kendini-Kabul Düzeyine Anaba Tutumlarının Etkisi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara: 1986.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com