Buradasınız

Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik

An Ethical Problem: Drug Researches in Psychiatry and Nursing

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To reach scientific knowledge is the main goal in clinical drug research like in all research types. While in therapeutic researches that is administered in the light of this goal, the patient is both the goal and the means of the research, in non-theapeutic researches the patient is only the means of the research. Whether it is therapeutic or non- therapeutic, an independent, informed consent is necessary to be taken from patients who will take place in the research. Some patient groups are accepted as vulnerable about giving informed consent because of the missing abilities caused by their illnesses or not having the social power that is necessary to decide independently. Psychiatric patients are in the front sides of these groups. So, in drug researches that will be done in psychiatry it is necessary to be careful about rights of these patients by the team. In this paper, the situation of psychiatric nurses in drug researches as a team member in our country, the responsibilities they can have in research team and ethics committees have been presented in the light of rights of psychiatric patients as a vulnerable group and the roles of nurses.
Abstract (Original Language): 
Tüm araştırmalarda olduğu gibi, klinik ilaç araştırmalarında da bilimsel bilgiye ulaşmak temel amaçtır. Bu amaç ışığında yürütülen tedavi amaçlı araştırmalarda hasta hem araştırmanın amacı hem de aracı durumunda iken, tedavi amaçlı olmayan araştırmalarda sadece araç durumundadır. Tedavi amaçlı olsun ya da olmasın araştırmaya katılacak hastalardan özerkliğe dayalı, bilgilendirilmiş onam alınması gereklidir. Bazı hasta grupları hastalıklarının neden olduğu bilişsel yeti kayıpları ya da özerk karar verebilme için gerekli sosyal güçten yoksun oluşları gibi nedenlerle bilgilendirilmiş onam alınması açısından incinebilir/ örselenebilir olarak kabul edilmektirler. Psikiyatri hastaları bu gruplar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle psikiyatri alanında yapılacak ilaç araştırmalarında bu hastaların haklarına ekip tarafından daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu makalede ülkemizde bir tedavi ekibi üyesi olarak psikiyatri hemşirelerinin ilaç araştırmalarındaki konumu, araştırma ekibinde ve etik kurullarda üstlenebileceği sorumluluklar incinebilir bir hasta grubu olan psikiyatri hastalarının hakları ve hemşirelerin bu hastalarla yapılacak araştırmalardaki rolleri bağlamında gözden geçirilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Fulford KWM, Howse K. Ethics of research with psychiatric patients: principles, problems and the
primary responsibilities of researchers. Journal of Medical Ethics 1993; (19): 85- 91.
2. Saunders CM, Baum M, Houghton J, Gillan R (Ed). Consent, Research and The Doctor- Patient
Relationship, “Principles of Health Care Ethics” (Ed. R. Gillon)’da. 2nd Edition. Chichester: John Wiley
and Sons; 1995. s. 457-469.
3. Büken NÖ, Büken E. Tıp etiği ve tıp hukuku açısından klinik ilaç araştırmaları. Türk Psikiyatri Dergisi
2003; 14(4): 289-299.
4. Foucault M. Deliliğin Tarihi I, Kılıçbay MA, Çeviren, I. Baskı. Ankara: İmge Yayınevi; 1992.
5. Appelbaum PS. Decisionally Impaired Research Subjects, Disorders and Research Promises- In:
Research Involving Persons With Mental Disorders That May Affect Decisionmaking Capacity.
Commissioned Papers by the National Bioethics Advisory Commission Vol: II. Rockville: 1999. s.
1-4.
6. Dresser R. Decisionally Impaired Research Subjects, Disorders and Research Promises- In: Research
Involving Persons With Mental Disorders That May Affect Decisionmaking Capacity. Commissioned
Papers by the National Bioethics Advisory Commission Vol: II. Rockville: 1999. s. 5-28.
7. Usher K, Holmes C. Ethical aspects of phenomenological research with mentally ill people. Nursing
Ethics 1997; (4): 49- 56.
8. Valimaki M, Leino- Kilpi H, Helenius H. Self- determination in clinical practice: the psychiatric
patients point of view. Nursing Ethics 1996; (3): 329- 344.
9. Holloway I, Wheeler S. Ethical issues in qualitative nursing research. Nursing Ethics 1995; (2): 223-
232.
10. Ramos MC. Some ethical implications of qualitative reearch. Res Nurs Health 1989; (12): 57- 63.
11. Saks ER. Competency to Decide On Teratment and Research, The MacArthur Capacity Instruments-
In: Research Involving Persons With Mental Disorders That May Affect Decisionmaking Capacity.
Commissioned Papers by the National Bioethics Advisory Commission Vol: II. Rockville: 1999. s.
59-78.
12. Grisso T, Appelbaum PS. The MacArthur treatmet competence study III: Abilities of patients to
consent to psychiatric and medical treatment. Law Hum Behav 1995; (19): 149- 154.
Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik
An Ethical Problem: Drug Researches in Psychiatry and Nursing
91
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (2007) 82–91
13. Amador XF, Strauss DH, Yale SA, Gorman JM. Awareness of illness in schizophrenia. Schizophr Bull
1991; (17): 113- 132.
14. Appelbaum PS. Missing the boat: competence and consent in psychiatric research. The American
Journal of Psychiatry 1998, 155 (11).
15. Oğuz NY. Psikiyatri özelinde klinik araştırmalarda insan denekler ve etik sorunlar. 3P Dergisi 1997;
5 (1): 53- 59.
16. Easter M.M., Henderson G.E., Davis A.M., Churchill L.R., King N.M.P. The many meanings of care
in clinical research. Sociology of Health & Illness 2006; 28 (6): 695-712.
17. Appelbaum PS, Roth LH, Lidz C. The therapeutic misconception: Informed consent in psychiatric
research. International Journal of Law and Psychiatry 1982; (5): 319- 329.
18. Oğuz NY. Psikiyatride Onam ve Aydınlatılmış Onam: Etik, Hukuk ve Bilim Açısından. A.Ü. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1994. s. 80-95.
19. Oğuz NY. Temel yönleriyle psikiyatride hasta hakları. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi
1993; 1 (3): 232- 237.
20. Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS), International Ethical
Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. Cenevre; 1993.
21. Council of Europe Committee of Ministers. Concerning Medical Research on Human Beings; 1990.
22. Stuart GW, Laraia MT. Principles and Practice of Psychiatric Nursing. 7th Edition. St. Louis: Mosby
A Harcourt Health Sciences Company; 2001.
23. Dabbs AD, Nolan MT. Nurses as members of institutional review boards. Applied Nursing Research
1997; 10 (2): 101- 107.
24. Lawson SL, Adamson HM. Informed consent readability: Subject understanding of 15 common
consent form phrases. IRB: A Review of Human Subjects Research 1995; (17): 16-19.
25. ………………., National Institute of Health National Human Genome Research Institute. 2004- 2005
Institutional Review Board Members. Update December 2005. Available from: http://www.genome.
gov/10004795 Accessed: 24 May 2006
26. Amerikan Hemşireler Birliği. Klinik ve Diğer Araştırmalarda Hemşireler İçin İnsan Hakları Rehberi.
Kansas City; 1975.
27. Rothstein W.G., Phuong L.H. Ethical attitudes of nurse, physician and unaffiliated members of
institutional review boards. Journal of Nursing Scholarship 2007; 39 (1): 75-81.
28. Özcan A. Psikiyatride hasta hakları ve psikiyatri hemşireliği uygulamasına yansıması. Türkiye
Klinikleri Tıbbi Etik 1997; 5 (1): 20- 23.
29. Terakye G. Psikiyatride etik ikilemler. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2 (Ek 2),
30- 33.
30. International Council of Nurses. The ICN Code of Ethics for Nurses. Geneva: Imprimerie Fornara;
2006.
31. Robb SS. Nurse involvement in institutional review boards: The service perspective. Nursing Research
1981; (30): 27- 28.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com