Buradasınız

Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri

The Knowledge of Student Nurses on Some Non-Pharmacological Methods Used in the Pain Control

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This descriptive study was carried out to determine the knowledge of student nurses on some non-pharmacological methods used in the pain control. The sample included 260 students who were enrolled to basic professional courses of nursing during the autumn term of the 2003-2004 academic year in the Hacettepe University School of Nursing. 244 volunteered students attended to this study. The data were collected by means of a questionnaire prepared by the researcher. The mean score of students regarding with the knowledge on nonpharmacological methods used in pain control was 29.26 out of the total score of 57.50. The statistical analysis on a number of independent variables revealed that only the mean score of students who had experienced pain was significant (p<0.05). It was identified that students’ knowledge on the effects of massage, hold-cold application and relaxation exercises, were higher whereas their knowledge were low on the dermal menthol application, distraction, music and imagination.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, öğrenci hemşirelerin ağrı kontrolünde kullanılan farmakolojik olmayan bazı yöntemlere ilişkin bilgilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2003-2004 öğretim yılı güz yarıyılında temel hemşirelik meslek derslerini alan 260 öğrenci oluşturmuştur. Gönüllük esasına dayalı olarak yapılan çalışmaya 244 öğrenci katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen soru kağıdı ile toplanmıştır. Öğrencilerin ağrıyı gidermede kullanılan farmakolojik olmayan yöntemlere ilişkin bilgi puan ortalaması 57.50 üzerinden 29.26’dır. Yapılan isatistiksel değerlendirmelerden bağımsız değişkenlerden sadece ağrı deneyimi yaşayan öğrencilerin ağrıyı gidermede uyguladıkları yöntemlere göre bilgi puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Öğrencilerin masaj, sıcak-soğuk uygulama ve gevşeme egzersizlerinin etkileriyle ilgili bilgi düzeylerinin daha iyi olduğu, deriye mentol uygulama, dikkati başka yöne çekme, müzik ve hayal kurma yöntemleriyle ilgili daha az bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Nadler DO, Scott F. Nonpharmacologic management of pain. JAOA 2004; 104 (11) S6-S12.
2. Babacan A, Akçalı DT. Ağrı ve tedavisi. Ankara: 1999.
3. Yücel A, Özyalçın NS. Çocukluk çağında ağrı. İstanbul: Nobel Tıp Kitap Evleri; 2002.
4. Pain Terminology. International Association for the Study of Pain. URL: htpp:// iasp-pain.org/term-p.html. September 15. 2004.
5. Erdine S. Ağrı. İstanbul: Nobel Tıp Kitap Evleri; Alemdar Ofset; 2000.
6. Yentür EA. Ağrı ve yaşam kalitesi. 2. Sağlıkta yaşam kalitesi kongresi. 2007; İzmir.
7. Özyuvacı E, Altan A, Yücel A. Postoperatif ağrı tedavisi. Sendrom 2003; 15 (8): 83-92.
8. Nester TM, Hale LS. Effectiveness of pharmacist acquired medication history in promoting patient safety. Am J Health Syst Pharm 2002; 59: 2221-2225.
9. Arslan S, Çelebioğlu A. Postoperatif Ağrı Yönetimi ve Alternatif Uygulamalar. 10. Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi 2004: 1-7.
10. Eti Aslan F. Ağrıya ilişkin yanılgılar ve gerçekler. Sendrom 2002; 14 (4): 94-98
11. Owens MK, Ehrenreich D. Literature review of nonpharmacologic methods for the treatment of chronic pain. Holistic Nurse Practice 1991; 6 (1): 24-31.
12. Chapman CR, Donaldson GW. Issues in designing trials of nonpharmacological treatments for pain. Advances in Pain Research and Therapy 1991; 18: 699-711.
13. Adams DP, Melissa L, Gary J, Arminio DP. Non-Pharmacologic pain management ıntervention. Clin Podiatr Med Surg 2008; 25: 409-429.
14. Uçan Ö, Ovayolu N. Kanser ağrısının kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik yöntemler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2(4): 123-133.
15. Özbayır T. Ağrı yönetimi ve hemşirelik bakımı. Ulusal Cerrahi Kongresi; 2002; Antalya.
16. Snyder M, Wieland J. Complementary and alternative therapies what ıs their place ın the management of chronic pain. Nurs Clin N Am 2003; 38: 495-508.
17. Karadeniz G. Hastanızın ağrısını ilaç kullanmadan nasıl azaltabilirsiniz hemşireler ve öğrenci hemşireler için rehber kitapçık. Emek Matbaacılık, Manisa: 1997.
Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri
The Knowledge of Student Nurses on Some Non-Pharmacological Methods Used in the Pain Control
71
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 59-72
18. Kubsch SM, Neveau T, Vandertie K. Effect of cutaneous stimülation on pain reduction in emergency departmant patients. accident and emergency. Nursing 2001; 9: 143-151.
19. Karadeniz, G. “Masajın ağrıyı giderme ve endorfin salınımı üzerine etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: 1997.
20. Hernandez Reif M, Dieter J, Field T. Migraine headaches are reduced by massage therapy. Int j Neurosci 1998; 96: 1-11. İn: Field T. Massage Therapy. Medical Clinics of North America 2002; 86(1): 163-171.
21. Cihangir Köktepe, Ş. “İntramüsküler Enjeksiyona Bağlı Ağrının Azaltılmasında Lokal Buz Uygulamasının Etkinliğinin İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: 1998.
22. Kuzu N, Uçar H. The effect of cold on the occurence of bruising, haematoma and pain at the injection site in subcutaneous low molecular weight heparin. Int J Nurs Stud 2001; 38: (1), 51-59.
23. Osteoarthritis; Menthol in Topical Creams Provides Pain Relief. Drug Week 2004; 14: 387. URL: http: // gateway. proquest. com. July 29, 2004.
24. Good M, Hicks MS, Grass JA, Anderson GC, Lai HL, Roykulcharoen V, et al. Relaxation and music to reduce postsurgical pain. J Adv Nurs 2001; 33(2): 208-215.
25. Evgin, N. “Ağrılı İşlemler Öncesi Eğitim Verilerek Yapılan Hazırlığın, Çocukların Ağrı Algılamasına Etkisi”. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: 1995.
26. Yıldızeli Topçu S. “Üst Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Hemşireler Tarafından Öğretilen Gevşeme Tekniklerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi” Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: 2008.
27. Anderson KO, Cohen MZ, Mendoza TR, Guo, H, Harle MT, Cleeland CS. Brief cognitive-behavioral audiotape interventions for cancer-related pain: Immediate but not long-term effectiveness. Cancer 2006; 107 (1): 207-214.
28. Kocaman G. Ağrı-hemşirelik yaklaşımları. İzmir: Saray Medikal Yayıncılık; 1994.
29. Eti-Aslan F, Badır A, Şelimen D. How do intensive care nurses assess patients’ pain, Nursing In Critical Care 2003; 8 (2): 62-67.
30. Karadeniz G, Atalay M. Hemşirelerin ağrıya ve ağrısı olan hastalara yaklaşımları konusunda bilgilerinin saptanması, II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı; 1990; İzmir.
31. Eşer İ. “Hemşirelerin ve Kanserli Hastaların Ağrı Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir: 2002.
32. Owens MK, Ehrenreich D. Application of nonpharmacologic methods of managing chronic pain. Holistic Nurse Practice 1991; 6 (1): 32-40.
33. Black JM, Howks H, Knee AM. Medical surgical nursing. 6nd. Edition. Philadelphia: Saunders Company; 2001.
34. Kozier B, Berman A, Snyder S, Erb G. Fundamentals of nursing concepts, process and practice. 8nd. Edition. New Jersey:Prentice Hall; 2008.
35. Çimete G. Ağrı kavramı. Türk Hemşireler Dergisi 1994; 44 (5-6): 42-46.
36. Kömürcü N, Hemşirelerin başağrıları ve başetme yolları. Hemşirelik Forumu 2002; 5 (1): 33-38.
37. Aslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir kırsal kesim öğrencilerinde baş ağrısı sıklığı ve etkileyen etmenler. STED 2007;16(1):1-5.
38. Eti Aslan F, Aysel Badır. Ağrı kontrol gerçeği: Hemşirelerin ağrının doğası, değerlendirilmesi ve geçirilmesine ilişkin bilgi ve inançları. Ağrı 200; 17(2):44-51
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal
72
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 59-72
39. Akbaş M, Öztunç G. Examination of knowledge about and nursing interventions for the care of patients in pain of nurses who work at Cukurova University Medical Faculty Balcali Hospital. Pain Manag Nurs 2008; 9 (3): 88-95.
40. Olgun N. Eti Aslan F. Hemşire ve Hekimlerin Ağrıya Yaklaşımları. Ağrı 1998; 10 (1): 32-36.
41. Jacob E, Puntilla KA. Survey of nursing practice in the assesment and management of pain in children. Pediatric Nursing 1999; 25 (3): 278-286.
42. Keçialan R. Lüzum halinde analjezik isteminin doktor ve hemşireler tarafından kullanımının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 8 (2).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com