Buradasınız

Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

The Relation Between Nurses’ Sociotropy-Autonomy Personality Features and their Burnout Levels

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective:Definitive study was held to determine the relation between the nurses’ sociotropic-autonomic personality features and burnout levels. Methods:We used nurses identifier information form, Sociotropy-Autonomy Scale with Şahin et al’s validity and reliability study (1993) and Maslach Bornout Scale with Ergin’s validity and reliability study (1992) for data collection. Number, percent, average and Pearson Correlation Analysis were used for data analysis. Results: The most stressful 3 factors at work for nurses are; work load, conflict with patients’ family and team members. There was a very weak positive correlation between sociotropic-autonomic personality features and average emotional exhaustion subscale point. There wasn’t a relation between depersonalization subscale average point of burnout and sociotropy average point. There was a very weak positive relation between average depersonalization and average autonomy point and the relation was statistically significant. However there wasn’t a relation between personal accomplishment subscale and sociotropy average point. There was a very weak positive relation between average personal accomplishment and average autonomy point and the relation was statistically significant. Conclusion: Therefore, it was recommended to form training programs and curriculum contents which develop sociotropic-autonomic personal features collectively, and to develop training programs increasing awareness about sociotropy-autonomy. These programs will help develop a strategy to prevent and cope with burnout.
Abstract (Original Language): 
Amaç:Çalışma, hemşirelerin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem:Veri toplamada hemşireleri tanıtıcı bilgi formu, Şahin ve arkadaşlarının (1993) geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasını yaptığı Sosyotropi-Otonomi Ölçeği, Ergin’in (1992) geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasını yaptığı Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular:Hemşirelerin iş ortamında en çok karşılaştıkları ilk üç stresör; iş yükü, hasta yakınları ve ekip üyeleri ile çatışma olarak saptanmıştır. Hemşirelerin tükenmişlik alt boyutu duygusal tükenme ile sosyotropi-otonomi puan ortalamaları arasında pozitif yönde çok zayıf düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tükenmişlik alt boyutu duyarsızlaşma ile sosyotropi puan ortalamaları arasında bir ilişki saptanmamıştır. Duyarsızlaşma ile otonomi puan ortalamaları arasında pozitif yönde çok zayıf düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tükenmişlik alt boyutu kişisel başarı ile sosyotropi puan ortalamaları arasında bir ilişki saptanmamıştır. Kişisel başarı ile otonomi puan ortalamaları arasında pozitif yönde çok zayıf düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç:Sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerinin tükenmişliği etkilemesi nedeniyle hemşirelik eğitim programlarında, sadece otonominin değil sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerinin birlikte geliştirilmesine yönelik ders programları ve ders içerikleri oluşturulması, hemşirelerde sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerini birlikte geliştirmeye yönelik farkındalık eğitim programlarının düzenlenmesi ile tükenmişlik sendromunu önleme ve baş etmede bir strateji oluşturulması önerilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Günüşen NP, Üstün B. Turkish nurses’ perspectives on a programme to reduce burnout. International
Nursing Review 2009; 56: 237–242.
2. Aydın H. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kişilik Özellikleri ve Stresle Baş Etme
Durumları. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.
3. Sinat Ö. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.
4. Espeland KE. Overcoming burnout: how to revitalize your career. The Journal of Continuing Education
in Nursing 2006; 37(4):178-184.
5. Aras Z. Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşire ve Ebelerin Tükenmişlik Durumları.
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
6. Kaçmaz N. Tükenmişlik (burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 68: 29-32.
7. Maslach C, Schaufeli W, Leiter MP. Job burnout. Annual Review of Psychology 2001; 52: 397-422.
8. Maslach C, Goldberg J. Prevention of burnout: new perspectives. Applied and Preventive Psychology
1998; 7: 63-74.
9. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour
1981; 2: 99-113.
10. Ebrinç S, Açıkel C, Başoğlu C, Çetin M, Çeliköz B. Yanık merkezi hemşirelerinde anksiyete, depresyon,
iş doyumu, tükenme ve stresle başa çıkma: Karşılaştırmalı bir çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;
3: 162-168.
11. Patrick K, Lavery JF. Burnout in nursing. Australian Journal of Advanced Nursing 2007; 24(3):43-48
32. Çam O, Engin E. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerde farkındalık eğitiminin bireysel performans
standartlarına etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7: 82-91.
33. Lynch TR, Robins CJ, Morse JQ. Couple functioning in depression: the roles of sociotropy and autonomy.
Journal of Clinical Psychology 2003; 59(12):93-103.
34. Sato T. Sociotropy and autonomy: the nature of vulnerability. The Journal of Psychology 2003;
137(5):447-466.
35. Fresco DF, Sampson WS, Craighead LW, Koons AN. The relationship of sociotropy and autonomy to
symptoms of depression and anxiety. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly
2001; 15(1):17-31.
36. Bagby R.M, Gilchrist E.J, Rector N.A, Dickens S.E ve ark. The stability and validity of the sociotropy
and autonomy personality dimensions as measured by the revised personal style inventory. Cognitive
Therapy and Research 2001; 25(6):765-779.
37. Bieling PJ, Beck AT, Brown GK. The sociotropy–autonomy scale: structure and implications. Cognitive
Therapy and Research 2000; 24(6):763–780.
38. Ceylan M. Stresle Başaçıkmada Bilişsel Stratejilerin Kullanılmasında Cinsiyet ve Kişilik Değişkeninin
Etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2005.
39. Campbell DG, Kwon P, Reff RC, Williams MG. Sociotropy and autonomy: an examination of
interpersonal and work adjustment. Journal of Personality Assessment 2003; 80(2):206-207.
40. Çetin A. Yaşlılarda Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Depresyon. Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008.
41. Adams D, Miller BK. Professionalism in nursing behaviors of nurse practitioners. Journal of Professional
Nursing 2001; 17( 4):203-210.
42. Wynd CA. Current factors contributing to professionalism in nursing. Journal of Professional Nursing
2003; 19(5):251-261.
43. MacDonald C. Nurse autonomy as relational. Nursing Ethics 2002; 9(2):194-201.
44. Seren Ş. Hemşirelerin Otonomi Düzeylerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Dokuz
Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1998.
45. Ghorpade J, Lackritz J, Singh G. Burnout and personality: evidence from academia. Journal of Career
Assessment 2007; 15(2):240-256.
46. Kangallı P. Sivas İli Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Otonomi Düzeyleri ve Otonomiyi Etkileyen
Mesleki ve Kuramsal Faktörlerin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2005.
47. Savaşır I, Şahin NH. (ed.). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler.
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997. p. 54-6

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com