Buradasınız

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Derste Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlara Karşı Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Öğrenci Görüşleri

Students’ Opinions on Student Misbehaviors that Physical Education Teachers Faced and Methods Used Against to Those Behaviors in the Class

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to identify student misbehaviors in physical education and teachers’ methods used against to those behaviors. A total of 200 (107 female, 93 male) ninth grade students completed instruments which explored their views regarding the factors accounting for student misbehavior and teachers’ methods for dealing with such behaviors. “Student Misbehavior Questionnaire” and “Preventative Methods for Misbehavior Scale” served as the data-gathering intruments in the study. The first scale developed by researchers was designed to rate the frequency of 60 identified student misbehaviors in physical education, while the second developed by Sayın (2001) comprised 23 items focusing on the methods employed by teachers for dealing with those behaviors. According to the results, the most common observed misbehavior was “to bring private materials to the class”, while the least was “to push the teacher or to throw a ball to the teacher”. According to students’ opinions, the most common methods used by the teachers were preventative methods for dealing with students misbehav iors.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, öğrenci görüşlerine dayanarak beden eğitimi derslerinde görülen istenmeyen öğrenci davranışlarını ve bu davranışlar karşısında öğretmenlerin kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Araştırmaya, Ankara ili Çankaya ilçesinde öğrenim gören 107 kadın ve 93 erkek olmak üzere toplam 200 dokuzuncu sınıf öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak “İstenmeyen Öğrenci Davranışları Anketi” ve “İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “İstenmeyen Öğrenci Davranışları Anketi”, tanımlanmış 60 istenmeyen davranışın beden eğitimi derslerinde görülme sıklığını belirlemek için düzenlenirken; Sayın (2001) tarafından geliştirilen “İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri Ölçeği”, bu davranışlar karşısında haöğretmenlerin kullandıkları yöntemleri belirlemeye odaklanmış 23 maddeyi kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, en sık görülen istenmeyen davranış; “derse özel eşyalarını getirmek”, en az görülen ise “öğretmeni itmek veya öğretmene top fırlatmak” gibi davranışlarda bulunmaktır. Öğrenci görüşlerine göre, istenmeyen öğrenci davranışlarıyla baş etmede öğretmenler tarafından en yaygın kullanılan yöntemler önleyici yöntemlerdir.

REFERENCES

References: 

1. Akçadağ T. (2005). Sorun davranışların yönetimi. H.
Kıran (Ed.), Sınıf yönetimi, (ss. 277-311). Ankara: Anı
Yayıncılık.
2. Akkök F, Aşkar P, Sucuoğlu B. (1995). Safe schools
require the contribution of everybody: A picture in
Turkey. Thresholds in Education, 12, 29-33.
3. Atıcı M. (2000). İlköğretimde sınıf kurallarının sınıf
yönetimindeki rolü. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 68, 22-
26.
4. Baloğlu N. (2001). Etkili sınıf yönetimi, Ankara: Baran
Ofset.
5. Bellon J, Bellon E, Blank M. (1992). Teaching from
a research knowledge base. New York: Merrill of
Macmillan Publishing Co.
6. Croom DB, Moore GE. (2003). Student misbehavior in
agricultural education: A comparative study. Journal
of Agricultural Education, 44 (2), 14-26.
7. Erdoğan İ. (2002). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem
Yayıncılık.
8. Eripek S. (1980). Ankara ili merkezinde bulunan
ortaöğretim kurumlarında disiplin uygulamaları
ve bu uygulamaların uyum sorunları yönünden
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
9. Fernandez-Balboa JM. (1991). Beliefs, Interactive
Thoughts, and Actions of Physical Education Student
Teachers Regarding Pupil Misbehaviors. Journal of
Teaching in Physical Education, 11, 59–78.
10. Girmen P, Anılan H, Şentürk İ, Öztürk A. (2006). Sınıf
öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına
gösterdikleri tepkiler. Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 15, 235-244.
11. Güleç S, Alkış S. (2004). Öğretmenlerin sınıf
ortamında kullandıkları davranış değiştirme stratejileri.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 247-
266.
12. Hardy AC. (1999). Learning and Teaching in Physical
Education. London: Falmer Press. ss.126-149.
174 Arslan, Saçlı, Demirhan
13. Hardy AC, Hardy CF, Thorpe RD. (1994). Pupil
misbehavior in secondary school mixed-sex physical
education lessons. British Journal of Physical
Education Supplement, 15, 7-11.
14. Hoy WK. (1969). Pupil control ideology and
organizational socialization: The influence of
experience on the beginning teacher. School Review,
76, 312-323.
15. İra N. (2004). Etkili sınıf yönetimi ve aktif öğrenme.
Çağdaş Eğitim Dergisi, 310, 34-39.
16. James, AR. (2004). Perceptions of misbehavior in
middle school physical education. The Journal Physical
Education, Recreation and Dance, 75(1), 9.
17. Karasar N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi.
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
18. Korkmaz F, Korkmaz NH, Özkaya G. (2009).
İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin
istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin
incelenmesi (Bursa İli Örneği). İlköğretim Online, 8 (1),
119-128.
19. Kulinna PH, Cothran DJ, Regualos R. (2006).
Teachers’reports of student misbehavior in physical
education. Research Quarterly for Exercise and Sport,
77 (1), 32-40.
20. Kuş Z, Karatekin K. (2009). Öğrencilerin okul
ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1),
183-196.
21. Lesley TJ. (1981). Classroom misbehavior: Some field
observations. The High School Journal, 64, 142-149.
22. Luke MD. (1989). Research on class management and
organization: Review with implications for current
practice. Quest, 41, 55-67.
23. Memişoğlu AP. (2005). Sınıf ortamında istenmeyen
davranışlara yol açan öğretmen davranışları, Çağdaş
Eğitim Dergisi, 323, 32-39.
24. O’Sullivan M, Dyson B. (1994). Rules, routines, and
expectations of 11 high school physical education
teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 13,
361-374.
25. Sadık F. (2008). İstenmeyen davranışlarla baş etme
stratejilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
incelenmesi. İlköğretim Online, 7 (2), 232-251.
26. Sağlam M, Adıgüzel A, Güngör Ö. (2008). İlköğretim
okullarında sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve
öğretmenlerin bu davranışlarla baş etme yaklaşımları.
International Conference on Educational Sciences, 23–
25 Haziran 2008, Famagusta, North Cyprus.
27. Sayın N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları
istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların
nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları
önleme yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Eskişehir.
28. Siyez DM. (2009). Liselerde görev yapan
öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına
yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 67-80.
29. Stinson S. (1993). Meaning and value: Reflections on
what students say about school. Journal of Curriculum
and Supervision, 8, 216-238.
30. Supaporn S. (2000). High school students’
perspectives about misbehavior. Physical Educator, 57
(3), 124-135.
31. Supaporn S, Dodds P, Griffin L. (2003). An ecological
analysis of middle school misbehavior through student
and teacher perspectives. The Journal of Teaching in
Physical Education, 22, 328-349.
32. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. (2005). Klinik ve Saha
Araştırmalarında Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem
Büyüklüğü, Ankara: Alp Ofset ve Matbaacılık Ltd. Şti.
33. Şenses V. (1990). Tokat ili merkez ve ilçe orta dereceli
okul öğrencilerinin disipline aykırı davranışlarda
bulunma nedenlerinin araştırılması. Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
34. Templin TJ. (1981). Student as socializing agent.
Journal of Teaching in Physical Education. Intro.1, 171-
79.
35. Türnüklü A, Yıldız V. (2002). Öğretmenlerin
öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma
stratejileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 285, 32-36.
36. Wragg EC. (1993). Primary Teaching Skills. London:
Routledge.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com