Buradasınız

Genel Kimya Laboratuvar Uygulamalarında İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Davranışları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Laboratory works are widely used all over the world in order to help students understand the nature of science and learn conceptually. Most of the laboratory activities are based on the principle of introducing basic information about the course and providing a conceptual frame for learning. This study was carried out with teacher trainees who have taken the General Chemistry Course and Chemistry Laboratory in Elementary Science Education and Mathematics Education programs. The study consists of two stages. In the first stage, 191 elementary science and mathematics teacher trainees worked on a work sheet prepared on the subjects of “balancing chemical equation” and “naming chemical equation”. Analysis of the data collected from trainees revealed that trainees achieved a higher degree of success on “balancing chemical equation” when compared to their work on “naming chemical equation”. In the second stage, a questonnaire investigating the attitudes on the General Chemistry Laboratory practices was given to 122 elementary science and mathematics teacher trainees who are from the same target group involved in the first stage of the research. Analysis of the data indicated that teacher trainees have understood the importance of chemistry laboratory practices in the chemistry lesson. Work sheet and the questionnaire results were analyzed by using SPSS 13.0 packet program. Data analyses were done by Independent Samples t-test. Answers to questionnaires were evaluated using Khi-square techniques.
Abstract (Original Language): 
Laboratuvar çalışmaları öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini ve fenin doğasını anlamalarını sağlamak için bütün dünyada yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Laboratuvar etkinliklerinin çoğu, dersle ilgili bilgiyi tanıtma ve kavramsal öğrenmeyi sağlama temeline dayanmaktadır. Bu çalışma, İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik programlarında Genel Kimya dersi ile laboratuvar uygulamalarına katılmış öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. Çalışma iki kategoriden oluşmaktadır. Kategori I’de Genel Kimya dersinde ve laboratuvarında öğrenilen konulara paralel olarak hazırlanmış “denklem tamamlama” ve “adlandırma” becerilerine ilişkin sorulardan oluşan çalışma yaprağı, 191 öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışma yapraklarının incelenmesi sonucunda, öğretmen adaylarının “denklem tamamlama” konusunda “adlandırma” konusuna oranla daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Kategori II’de Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının Genel Kimya Laboratuvar uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirtmelerine yönelik bir anket hazırlanarak yine aynı örneklemden 122 öğretmen adayına uygulanmıştır. Anket sonuçlarının incelenmesi sonucunda, öğretmen adaylarının kimya eğitim-öğretiminde laboratuar uygulamalarının önemini kavradıkları anlaşılmıştır. Çalışma yaprağı ve anket sonuçlarının analizinde SPSS 13,0 kullanılmıştır. Verilerin analizi Bağımsız grup t-testi ile yapılmıştır. Anket sorularına verilen yanıtlar Ki-kare teknikleri ile değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A.R., Ayas, A., Çepni, S. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın Yeri ve Önemi (II): Laboratuvar Uygulamalarında Amaçlar ve Yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim, 205, 7-12.
Alkan, C., Çilenti, K., Özçelik, D. (1991). Kimya Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Ayas, A., Çepni, S., Akdeniz, A. R. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın Yeri ve Önemi (I). Çağdaş Eğitim, 204, 21-24.
Aydoğdu, C. (1991). Kimya öğretiminde laboratuvarın önemi, laboratuvar teknikleri ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
Aydoğdu, C. (2000). Kimya öğretiminde deneylerle zenginleştirilmiş öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin kimya ders başarısı açısından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 29–31.
Beach, S., Stone, H. M. (1988). Survival of the High School Chemistry Lab. Journal of Chemical Education, 65(7), 619-620.
Bekar, S. (1996). Laboratuvar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. Fen. Bil. Enst., Ankara.
Coştu, B., Ayas,A., Çalık, M., Ünal, S., Karataş, F. Ö. (2005). Fen Öğretmen Adaylarının Çözelti Hazırlama ve Laboratuvar Malzemelerinin Kullanma Yeterliliklerinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 65-72.Çepni, S., Akdeniz, A. R., Ayas, A. (1995). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın Yeri ve Önemi (III): Ülkemizde Laboratuvarın Kullanımı ve Bazı Öneriler. Çağdaş Eğitim, 206, 24-28.
Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi, Kadıoğlu Matbaası. Ankara,
Demirci, B. (1993). Çağdaş Fen Bilimleri Eğitimi ve Eğitimcileri. H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 155-157, İstanbul.
Ergin, Ö., Akgün, D., Küçüközer, H., Yakal, O. (2000). Deney ağırlıklı fen bilgisi öğretimi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Bildiler Kitabı, 345-348, Ankara.
Garnett, P. J. (1995). Refocussing the Chemistry Lab: A Case for Laboratory Based Investigations. Australian Science Teachers Journal, 41(2), 26-33.
Gülten, Ş. (2006). Genel Kimya Laboratuvar Kitabı, Beta Basım Yay. Dağ. A. Ş., İstanbul.
Gürkan, T., Gökçe, E. (2000). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Bildiler Kitabı, 188-192, Ankara.
Karamustafaoğlu, O. (2000). Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uygulamalarının Yürütülmesinde Karşılaşılan Güçlükler. Türk Fizik Derneği, 19. Fizik Kongresi, 26-29, Fırat.
Üniversitesi, Elazığ, Odubunni, O., Balagun, T. A. (1991). The Effect of Laboratory and Lecture Teaching Methods on Cognitive Achivement in Integrated Science. Journal of Research in Science Teaching, 28, 213-224.
Petrucci, R. H., Harwood, W. S., Herring, F. G. (2002). (Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy). Genel Kimya I. Palme Yay., Ankara.
Serin, G. (2002). Fen Eğitiminde Laboratuvar. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 403-406.
Şahin, Y., Çepni, S. (2001). Türkiye’de Bazı Üniversitelerdeki Laboratuvarlarda Kullanılan Temel Fizik Deneyleri ve Yaklaşımların Karşılaştırılması. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 485-489.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com