Buradasınız

ÖĞRENCİLERİN KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARINA BAKIŞLARI VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GELİŞİMSEL BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine how pre-knowledge and misconceptions of students relate to global environment issues; global warming, greenhouse effect, ozone depletion, acid precipitations. Developmental research method was used in this study. The sample of this study consisted of 280 students at 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th and 11th grade. Survey including open ended questions was used for data collection. Simple methods were used for the analysis of the survey. Tables including frequency and percantage worths were used for data analysis process. Specially, it can be said that students at primary stage didn’t have enough information about acid precipitation and greenhouse effects. Also it can be concluded that students from primary education to secondary education have misconceptions related to ozone depletion. At the end of the study; it can be concluded that students should be concluded related to basic environment problems from the beginning of elemantary education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin küresel çevre sorunlarından olan küresel ısınma, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları hakkındaki ön bilgi ve kavram yanılgılarını tespit etmektir. Araştırmada gelişimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 4. 5. 6. 7. 8. 10. ve 11. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 280 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Anket verilerinin analizinde basit metotlardan faydalanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerlerinin bulunduğu tablolardan yararlanılmıştır. Özellikle ilköğretim birinci kademedeki öğrencilerin asit yağmurlarının oluşumu ve sera etkisi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. İlköğretimden başlayarak ortaöğretim düzeyine kadar öğrencilerin ozon tabakasının delinmesi ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları sonucuna varılabilir. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim düzeyinden başlayarak temel çevre sorunları ile ilgili öğrencilerin yeterli düzeyde eğitilmesi gerektiği önerisi sunulmuştur.
11-25

REFERENCES

References: 

Abraham, M.R., Williamson, V.M. & Westbrook, S. L (1994). A cross-age study of the understanding of five concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31 (2), 147-165.
Boyes, E., Chuckran, D., & Stanisstreet, M. (1993). How do high school students perceive global climatic change: What are its manifestations? What are its origins? What corrective action can be taken?, Journal of Science Education and Technology, 2, 541-557.
Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1993). The ‘greenhouse effect’: Children’s perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15, 531-552.
Bozkurt, O. & Aydoğdu, M. (2004). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ‘Ozon tabakası ve görevleri’ hakkındaki kavram yanılgıları ve oluşturma şekilleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (2), 369-376.
Bozkurt, O. & Cansüngü Koray, Ö. (2002). İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-73.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Üçüncü Baskı, Trabzon Celepler Matbaacılık.
Daskolia, M. Flogaitis, E. Papageorgious, E. (2006). Kindergarten teachers’ conceptual framework on the ozone layer depletion. Exploring the asseciative meanings of a global environmental issue, Journal of Science Education and Technology, 15 (2), 168-178.Dove, J. (1996). Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain. Environmental Education research, 2, 89-100.
Drough, D., Rubba, P. & Rye, J. A. (1995, April). Fifth and sixth grade students’ explanations of global warming and ozone: conceptions formed prior to classroom instruction. Paper presented at the National Association for research in science teaching annual meeting, San Francisco, CA.
Feher, E. (1991). Interactive museum exhibits as tools for learning: Explorations with light”, International Journal of Science Education, 4 (53), 214-219.
Francis, C., Boyes, E., Qualter, A. & Stanisstreet, M. (1993). Ideas of elmentary students about reducing the ‘Greenhouse effect’. Science Education, 77, 375-392.
Groves, F.H. & Pugh, A. F. (1999). Elementary pre-service teacher perceptions of the greenhouse effect, Journal of Science Education and Technology, 8 (1), 75-81.
Gümüş, S., Öner, F., Kara, M., Orbay, M. & Yaman, S. (2003). “Isı ve sıcaklık üzerine kavram yanılgıları”. Retrieved 19 Mart 2009 from http://www.yayim.meb.gov.tr.
Halloun, I.A. & Hestenes, D.(1987) “Modelling instructionin mechanics”, American Jounal of Physics, 55, 455-460.
Khalid, T. (2000). Pre-service elementary teachers’ misconceptions with respect to three environmental issues. Doctoral dissertation, Indiana University, U.S.A.
Khalid, T. (2003) Pre-service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena, Environmental Education Research, 9 (1), 35-50.
Meadows, G. & Wiesenmayer, R. (1999). Identifying and addressing students’ alternative conceptions of the causes of global warming: The need for cognitive conflict, Journal of Science Education and Technology, 8, 235-239.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4. 5. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B., Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B., Ankara.
Papadimitriou, V. (2004). Prospective primary teachers’ understanding of climate change, greenhouse effect and ozone layer depletion, Journal of Science Education and Technology, 13 (2), 299-307.Pekel, F.O. (2005). High school students’ and trainee science teachers’ perceptions of ozone layer depletion, Journal of Baltic Science Education, 1 (7), 12-21.
Pekel, F.O. Kaya, E. & Demir, Y. (2007). Farklı lise öğrencilerinin ozon tabakasına ilişkin düşüncelerinin karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 169-174.
Potts, S.Stanisstreet, M. & Boyes, E. (1996). Children’s ideas about the ozone layer and opportunities for physics teaching, School Science Review, 78 (283), 57-62.
Rye J., Rubba, R., and Wiesenmayer, R. (1997). An investigation of middle school students’ alternative conceptions of global warming as formative evaluation of teacher-developed STS units, International Journal of Science Education, 19 (5), 527-551.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com