Buradasınız

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

ERP SOFTWARE SELECTION USING A COMBINED ANP AND VIKOR APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Enterprise Resource Planning (ERP) software coordinates the information flow between the different departments of a company, enabling the efficient use of resources such as labor, machinery, supplies, and raw materials that used in the production of the goods and / or services. ERP software brings together business processes of organizations in a common platform. It is very costly and it needs certain periods of installation time and work in the desired fields that all depends on the scale and the activity sector of the companies. This selection of software for business is one of the important decisions. This study aims to select the most convenient ERP software considering more than one qualitative and quantitative criteria. The methodology is based on the VIKOR method under criteria’ weights given by ANP model. The analytic network process (ANP) is an effective decision making technique that takes into account both tangible and intangible criteria with interdependencies, outerdependencies and feedbacks among them. VIKOR is a multi-criteria decision making and ranking method that uses the compromise ranking principle to evaluate the alternatives. By using combined ANP- VIKOR methodology, four alternative ERP software solutions are evaluated and the best alternative is selected.
Abstract (Original Language): 
Firmalar; çeşitli birimlerindeki bilgi akışını bütünleşik bir şekilde koordine etmek, mamül ve / veya hizmet üretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme, hammadde gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarını kullanmaktadırlar. İşletmelerdeki süreçlerin ortak bir platformda bir araya getirildiği ERP yazılımları, firma ölçeğine ve faaliyet sektörlerine göre değişmekle birlikte oldukça maliyetli, kurulumu ve istenen şekilde çalışması belirli süreler alan uygulamalardır. Bu yazılımların seçimi, işletmeler için önemli kararlardan biridir. Bu çalışmada, birden çok nitel ve nicel kriter göz önünde bulundurularak en uygun ERP yazılımının seçilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, analitik ağ süreci (ANP) modeliyle elde edilen kriter ağırlıklarının, VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje-Çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm) metodu ile analizine dayanmaktadır. ANP, sayısallaştırılabilen ve sayılaştırılması zor olan kriterler arasındaki içseldışsal bağımlılıkların ve geri bildirimlerin analiz edilebildiği etkili bir karar verme tekniğidir. VIKOR metodu ise alternatiflerin çok kriterli değerlendirilmesi sürecinde uzlaşık sıralama prensibini esas alan sıralama ve karar verme metodudur. Bütünleşik ANP-VIKOR yöntemi kullanılarak dört farklı ERP yazılım alternatifi değerlendirilmiş ve en iyi seçenek belirlenmiştir.
97
110

REFERENCES

References: 

[1] Gör, A, G. , Güneri F., “ERP Yazılım
Seçiminde ANP Tekniğinin Kullanılması”, 2. Ulusal
Sistem Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 296-
300, 2008.
[2] Efe, M., Bayraktar, E., “Kurumsal Kaynak
Planlaması ve Yazılım Seçim Süreci”, Üretim ve
Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Yayınevi,
İstanbul, 338-350, 2007.
[3] Bernroider, E., Stix , V., “The Evaluation of
ERP Systems Using Data Envelopment Analysis”, The
Proceedings CD of IRMA 2003- Information
Resources Management Association International
Conference, 2003.
[4] Çörekçioğlu, M., Güngör, A., “ERP Yazılımı
Seçiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı”,
4.Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
(Kaynak: www.turk-ie.org, Son Erişim Tarihi:
02.08.2009), 2004.
[5] Wei, C., Wang, M., “A Comprehensive
Framework for Selecting an ERP System”,
International Journal of Project Management, Vol.22,
No.2, 161-169, 2004.
[6] Başlıgil, H., “The Fuzzy Analytic Hierarchy
Process for Software Selection Problems , Journal of
Engineering and Natural Sciences - Mühendislik ve
Fen Bilimleri Dergisi, Vol.2005-3, 24-33, 2005.
[7] Alanbay, O., “ERP Selection Using Expert
Choice Software”, ISAHP 2005 Proceedings CD, 2005.
[8] Wei, C., Chien, C., Wang, M.J., “An AHPBased
Approach to ERP System Selection”, Int.
Journal of Production Economics, Vol. 96, 47–62,
2005.
[9] Beşkese, M.B., Tanyaş, M., “Bilişim
Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesine
Yönelik Uygun Yöntemin Seçilmesi Modeli- ERP
Yazılımı Seçimi Uygulaması”, İTÜ Dergisi/d, Cilt.5,
Sayı.1, Kısım.2, 217-227, 2006.
[10] Lall, V. , Teyarachakul, S. , “Enteprise
Resource Planning (ERP) System Selection: A Data
Envelopment Analysis (DEA) Approach”, The Journal
of Computer Information Systems, Vol.47, 123-127,
2006.
[11] İnce, Ö., “ Selection Of An ERP Software
System By Using Fuzzy VIKOR”, Information
Sciences Proceedings of the 10th Joint Conference,
2007.
[12] Lien, C., Chan, H., “A Selection Model for
ERP System by Applying Fuzzy AHP Approach”, Int.
Journal of The Computer, the Internet and
Management, Vol. 15, No.3, 58-72,2007.
[13] Ayağ, Z., Özdemir, R.G., “An Intelligent
Approach to ERP software Selection Through Fuzzy
ANP”, Int. Journal of Production Research, Vol.45,
No.10, 2169-2194, 2007.
[14] Ghapanchi, A.H., Jafarzadeh, M.H., Khakbaz,
M.H., “An Application of Data Envelopment Analysis
(DEA) for ERP System Selection: Case of a
Petrochemical Company”, ICIS 2008 Proceedings,
2008.
[15] Karsak, E.E., Özogul , C.O, “An Integrated
Decision Making Approach for ERP System Selection,
Expert Systems with Applications, Vol.36, 660–667,
2009.
[16] Cebeci, U.,“Fuzzy AHP-Based Decision
Support System For Selecting ERP Systems in Textile
Industry By Using Balanced Scorecard”, Expert
Systems with Applications, Vol.36, 8900-8909, 2009.
Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi
GÖRENER
108
[17] Saaty, T. L., “The Analytic Hierarchy
Process”, New York, McGraw- Hill, 1980.
[18] Saaty, T.L., “The ANP for Decision
Making with Dependence and Feedback”, USA:
RWS Publications, 1996.
[19] Saaty, T.L., “ Decision Making with
Dependence and Feedback The Analytic Network
Process”, USA: RWS Publications, Second
Edition, 2001.
[20] Saaty, T.L.,“Theory and Applications of
the Analytic Network Process”, USA: RWS
Publications, 2005.
[21] Görener, A., “Kesici Takım Tedarikçisi
Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı”,
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt.4, Sayı.1,
99-110, 2009.
[22] Ayağ, Z., Feyzioğlu, B. G., Tüfekçioğlu, M.,
Gürel, S., Özdemir, S., “Otomotiv Endüstrisinde
Tedarikçi Seçimi İçin Bir Analitik Serim Süreci
Uygulaması”, 27. YA/EM Kongresi Bildiriler CD’si,
2007.
[23] Dağdeviren, M., Dönmez N., Kurt, M., “Bir
İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni
Bir Model Tasarımı ve Uygulaması”, Gazi Üniv. Müh.
Mim. Fak. Dergisi, Vol.21, No.2, 247-255, 2006.
[24] Lee, H., Lee, S., Park, Y., “Selection of
Technology Acquisition Mode Using The Analytic
Network Process”, Mathematical and Computer
Modelling, Vol.49, No.5-6, 1274-1282, 2009.
[25] Niemira, M.P., Saaty, T.L., “An Analytic
Network Process Model for Financial-Crisis
Forecasting”, International Journal of Forecasting,
Vol.20, 573-587, 2004.
[26] Agarwal, A., S, Ravi., Tiwari, M.K.,
“Modeling the Metrics of Lean, Agile and Leagile
Supply Chain: An ANP-based Approach”, European
Journal of Operational Research, Vol.173, 211-225,
2006.
[27] Özdemir, M.S., “Analitik Serim Süreci ve
EM’deki Uygulamaları”, YA/EM'2004 XXIV. Ulusal
Kongresi Bildiriler CD’si, 2004.
[28] Bayazıt, Ö., “A New Methodology in
Multiple Criteria Decision-Making Systems:
Analytical Network Process (ANP) and An
Application” , Ankara Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt:57, Sayı:1, 15-33, 2002.
[29] Güngör, A., “Evaluation of Connection Types
in Design for Disassembly (DFD) Using Analytic
Network Process”, Computers & Industrial
Engineering,Vol.50, No.12, 35-54, 2006.
[30] Karsak, E.E., Sozer, S., Alptekin, S.E.,
“Production Planning in Quality Function Deployment
Using A Combined ANP and Goal Programming
Approach”, Computers & Industrial Engineering,
Vol.44, No.1, 171-190, 2002.
[31] Chung, S.H., Lee, A.H.I, Pearn W.L.,
“Analytic Network Process (ANP) Approach for
Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator”,
International Journal of Production Economics,
Vol.96, No.2, 15-36, 2005.
[32] Gencer, C., Gürpınar D., “Analytic Network
Process in Supplier Selection: A Case Study in an
Electronic Firm”, Applied Mathematical Modeling,
Vol.31, 2475–2486, 2007.
[33] Tuzkaya,G., Önüt, S., Tuzkaya, U.R., Gülsün
B., “An Analytic Network Process Approach for
Locating Undesirable Facilities: An Example from
Istanbul”, Journal of Environmental
Management, Vol.88, No.4, 970-983, 2008.
[34] Yüksel, İ., Dağdeviren,M., “Using the
Analytic Network Process (ANP) in a SWOT
Analysis- A Case Study for A Textile Firm”,
Information Sciences, Vol.177, No.16, 3364-3382,
2007.
[35] Wu, W.Y., Shih, H.A., Chan, H.C., “The
Analytic Network Process for Partner Selection
Criteria in Strategic Alliances”, Expert Systems with
Applications, Vol.36, No.3, 4646-4653, 2009.
[36] Khan, S., Faisal, M.N., “An Analytic Network
Process Model for Municipal Solid Waste Disposal
Options”, Waste Management, Vol.28, No.9, 1500-
1508, 2008.
[37] Lee, H., Kim, C., Cho, H., Park, Y., “An
ANP-based Technology Network for Identification
of Core Technologies: A Case of
Telecommunication Technologies”, Expert
Systems with Applications, Vol.36, No.1, 894-908,
2009.
[38] Wu, W.W., Lee, Y.T, “Selecting Knowledge
Management Strategies by Using The Analytic
Network Process”, Expert Systems with
Applications, Vol.32, No.3, 841-847, 2007.
[39] Bayazıt, Ö., Karpak B., “An ANP Based
Framework for Successful Total Quality
Management:An Assessment of Turkish
Manufacturing Industry”, International Journal of
Production Economics, Vol.105, No.1,79-96, 2007.
[40] Kahraman, C., Ertay, T., Büyüközkan, G., “A
Fuzzy Optimization Model For QFD Planning Process
Using Analytic Network Approach”, European Journal
of Operational Research, Vol.171, No.2, 390-411,
2006.
[41] Lee, J.W., Kim, S.H., “ Using Analytic
Network Process and Goal Programming for
Interdependent Information System Project Selection”,
Computers & Operations Research, Vol.27, No.4, 367-
382, 2001.
Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi
GÖRENER
109
[42] Ayağ, Z., Özdemir, R.G., “An ANP-based
approach to concept evaluation in a new product
development (NPD) environment”, Journal of
Engineering Design, Vol.18, 209-226, 2007.
[43] Bulut, K., Soylu, B., “Öğretim Üyelerinin Iş
Yükü Seviyelerini Ölçmek Için Bir Analitik Ağ Modeli
ve Mühendislik Fakültesinde Bir Uygulama”, Erciyes
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt.25,
No.1-2, 150 - 167 , 2009.
[44] Anand, G., Kodali, R., “Selection of Lean
Manufacturing Systems Using the Analytic Network
Process – A Case Study”, Journal of Manufacturing
Technology Management, Vol.20, No.2, 258-289,
2009.
[45] Büyüközkan, G., Öztürkcan, D., “An
Integrated Analytic Approach For Six Sigma Project
Selection”,
Expert Systems with Applications, Vol. 37, No.8,
5835-5847, 2010
[46] Opricovic, S. “Multi-Criteria Optimization of
Civil Engineering Systems”. Faculty of Civil
Engineering, Belgrade, 1998.
[47] Opricovic, S., Tzeng, G.H., “Compromise
solution by MCDM methods:vA comparative analysis
of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of
Operational Research, Vol. 156, No. 2, 445-455, 2004.
[48] Chen, L.Y., Wang T., “Optimizing Partners’
Choice in IS/IT Outsourcing Process: The Strategic
Decision of Fuzzy VIKOR”, International Journal of
Produciton Economics, Vol.120, 233-242, 2009.
[49] Opricovic, S., Tzeng, G.H., “Extended
VIKOR Method in Comparison with Other Outranking
Methods”, European Journal of Operational Research,
Vol. 178, 514-529, 2007.
[50] Tzeng, G.H., Lin, C.W., Opricovic, S., “Multi-
Criteria Analysis of Alternative-Fuel Buses for Public
Transportation”, Energy Policy, Vol. 33, 1373-1383,
2005.
[51] Opricovic, S., “A Compromise Solution in
Water Resources Planning”, Water Resources
Management, Vol. 23, 1549-1561, 2009.
[52] Chu, M.T., Shyu, J., Tzeng, G.-H., Khosla, R.,
“Comparison Among Three Analytical Methods For
Knowledge Communities Group Decision Analysis”.
Expert Systems with Applications, Vol.33, No.4, 1011-
1024, 2007.
[53] Wua, H.Y., Tzeng, G.H., Chen, Y.H., “A
Fuzzy Mcdm Approach For Evaluating Banking
Performance Based On Balanced Scorecard” Expert
Systems with Applications, Vol. 36, 10135-10147,
2009.
[54] Lixin, D., Ying, L., Zhiguang , Z., “ Selection
Of Logistics Service Provider Based On Analytic
Network Process And VIKOR Algorithm ”,
Networking, Sensing and Control, ICNSC 2008. IEEE
International Conference Proceedings, 1207- 1210,
2008.
[55] Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N., “Banka Şube
Performanslarının VIKOR Yöntemi İle
Değerlendirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi,
Cilt.20, Sayı.1, 19-28, 2009
[56] Yang,C., Wang, T., “VIKOR Method
Analysis of Interactive Trade in Policy-Making”, The
Business Review,Vol.6, No.2; 77-85, 2006.
[57] Guo, J., Zhang, W., “Selection of Suppliers
Based on Rough Set Theory and VIKOR Algorithm”,
Proceedings of the 2008 International Symposium on
Intelligent Information Technology Application
Workshops, 49-52, 2008.
[58] Sanayei, A., Mousavi, S.,F., Yazdankhah, A.,
“Group Decision Making Process For Supplier
Selection With VIKOR Under Fuzzy Environment”,
Expert Systems with Applications, Vol. 37, 24-30.,
2010.
[59] Mulavdic, E., “Multi-Criteria Optimization of
Construction Technology of Residential Building Upon
The Principles of Sustainable Development”, Thermal
Science, Vol.9, No. 3, 39-52, 2005.
[60] Kaya, T., Kahraman, C., “Multicriteria
Renewable Energy Planning Using an Integrated Fuzzy
VIKOR & AHP Methodology: The Case of Istanbul”,
Energy, Vol.35, 2517-2527, 2010.
[61] Wu, H.Y., Chen, J.K., Chen, I.S., “Innovation
Capital Indicator Assessment of Taiwanese
Universities: A Hybrid Fuzzy Model Application”,
Expert Systems with Applications, Vol. 37, 1635-1642,
2010.
[62] Liou, J.J.H., Chuang, Y.T., “Developing A
Hybrid Multi-Criteria Model For Selection of
Outsourcing Provider”, Expert Systems with
Applications, Vol. 37, 3755-3761, 2010.
[63] Görener, A., “Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP) Yazilimi Seçiminde Öncelikli Kriterlerin
Belirlenmesi: Bir Analitik Ağ Süreci Uygulamasi”,
VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 41-48, 2008.
[64] Saaty, T.L., Vargas, L.F., “Prediction,
Projection and Forecasting”, Kluwer Academic,
Boston,1991.
[65] Karakanian, M., “Choosing an ERP
Implementation Strategy”, Year 2000 Practitioner,
Vol.2, No.7, 2-6, 1999.
[66] Motwani, J., Subramanian, R., Gopalakrishna,
P., “Critical Factors for Successful ERP
Implementation: Exploratory Findings from Four Case
Studies”, Computers in Industry, Vol.56, 529-544,
2005.
Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi
GÖRENER
110
[67] Agarwal, A., S, Ravi., Tiwari, M.K.,
“Modeling the Metrics of Lean, Agile and Leagile
Supply Chain: An ANP-based Approach”, European
Journal of Operational Research, Vol.173, 211-225,
2006.
[68] www.ias.com.tr/enterprise/news/20030827_kr
iterler.html (Son Erişim Tarihi: 12.06.2009).
[69] www.microsoft.com/turkiye/dynamics/erp/erp
_nedir.mspx ( Son Erişim Tarihi: 28.07.2009).
[70] www.uyumsoft.com.tr/uyumsoft (Son Erişim
Tarihi: 28.07.2009).
[71] www.ias.com.tr/enterprise/articles/20090127-
canias-aut-mes.html ( Son Erişim Tarihi: 30.07.2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com