Buradasınız

Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Seasonal Agricultural Workers in Türkiye: Their Problems and Solution (Proposal)s

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Seasonal agricultural workers are the most problematic class of the Turkish working society life. The problems faced by these people,whose lives are full of troubles and diffuculties, are the result of the accumulations of many years. Despite the greatness of the problems, these problems are not unsolvable. This study has an aim to classify the major problems of these workers under some titles and to suggest some practical solutions to these problems.
Abstract (Original Language): 
Gezici mevsimlik tarım işçileri Türk çalışma hayatının en sorunlu kesimini oluşturmaktadır. Yaşamları başlı başına bir sorun olan bu kesimin karşı karşıya kaldığı sorunlar uzun yılların birikiminin bir sonucudur. Sorunlar büyük olmakla birlikte çözümü güç olmayan sorunlardır. Çalışma mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını ana başlıklar altında toplamak ve bu sorunlara uygulanabilir çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

AKSÖZ, İbrahim, (1972), Zirai Ekonomiye Giriş, Zirai İşletmecilik, Genel Kısım, Atatürk
Üniversitesi Yayın no:252/C. Ziraat Fakültesi Yayın No:15, Ders Kitapları
Serisi No:10, Atatürk Üniversitesi Basımevi. 2. Baskı, Erzurum.
AVCI, İsmail, (2005), “Simsarlar. yevmiyesi 6 liradan çocuk işçi topluyor”
www.zaman.com.tr. 15.06.2005, ( Erişim: 10.07.2008)
218 Dr. İbrahim Görücü- Yrd. Doç. Dr. Nihat Akbıyık
www.hikmetyurdu.com www.hikmetyurdu.net www.hikmetyurdu.org
ÇALGÜNER,Cemil, (1943), Türkiye’de Ziraat İşçileri, T.C. Ziraat Vekaleti, Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsü Çalışmalar: Sayı:32, Yüksek Ziraat Enstitüsü
Basımevi, Ankara.
ÇSGB,(2009), 2821 İşçi ve Sendika Üye sayıları.
http://www.csgb.gov.tr/article.php?category_id=50&article_id=665 , (Erişim:
04.04.2009)
DİE, (2004), “2003 Yılı Tarımsal İşletmeler Ücret Yapısı Anketlerinin Sonuçl arı”
DİE Haber Bülteni.
EĞİTİM-SEN, (2007), Mevsimlik Tarım İşçiliği Nedeni İle Eğitimine Ara Veren
İlköğretim Öğrencileri Araştırması,
http://www.egitimsen.org.tr/down/mevsimlik tarimiscisi.doc. (Erişim:
14.10.08)
GÜMÜŞ,Adnan, (2004), “Irgatlar Nereden Gelip Nereye Gidiyor” ,Çukurova
Deltası-Özel Ek:Yeni Adana Gazetesi, Şubat-2004
ERKUL,İhsan, (1967), Türkiye’de Ziraat İşçileri ve Bunlara İlişkin Çalışma Hukuku,
Eskişehir İTİA Yayınları No:42-16, İstanbul, Yörük Matbaası
ILO, (1949), 95 No’lu Ücretin korunması Hakkında Sözleşme
ILO, (1951),100No’lu Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret
Eşitliği Hakkında Sözleşme
İLO, (1975), 141 No’lu Tarım İşçilerinin Örgütlenmesine İlişkin Sözleşme,
İŞKUR.(2006)http://statik.iskur.gov.tr/tr/ark/ark/e/2006tr_dosyalar/1.pdf.
(Erişim:20.09.2008)
KALECİ, Hatice, (2007), Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyolojik Analizi: Eskişehir
Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
Milliyet Gazetesi, Okul Yerine Tarladalar;14/09/2004.
ÖZBEKMEZCİ, Şule, Sare SAHİL, (2004), Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal,
Ekonomik Ve Barınma Sorunlarının Analizi, Gazi Üniv. Müh. Mim.
Fak. Dergisi, Cilt 19, No: 3.
SGK,(2009), SGK 2007 Yılı İstatistik Yıllığı, http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/
!ut/p/c0/ 04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gASPAAE8TIwMDN09nA6Mwn5Agc1d_
g2AXE_2CbEdFAFjM7Yo!/(Erişim:
04.05.2009)
SÜMER, H.Hadi,(2005) , İş Hukuku, Konya Mimoza Basım Yayım ve Dağıtım
Ltd. Şti.
ŞAHAN, Gülsün, “Mevsimlik İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları Ve Çözüm
Önerileri”http://site.mynet.com/gulsunsahan/GULSUN/id10.htm1 (Erişim:
15.10.2008)
ŞEKER, Murat, (1986), Türkiye’de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi ,
Değişim Yayınları, Ankara.
TCDD, (2008), “Mevsimlik Tarım İşçilerimizi Özel Ekspres Treni İle Taşıdık…”
http://www.tcdd.gov.tr /haberler / mevsimlikisciler.htm (Erişim:
.01.10.2008)
TOBB, (1989),Türkiye’de Ekonomik Yapı Değişmeleri (1923–1988), Kurtuluş
Ofset Basımevi, Ankara.
Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği 219
TÜİK, (2005), “Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı 2004”, DİE Haber Bülteni.
Sayı:145
TÜİK, (2006), “Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı 2005” DİE Haber Bülteni.
Sayı:148
TÜİK, (2007), Çocuk İşgücü Araştırması, 2006,
TÜİK,(2008), “Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı 2007”, TÜİK Haber Bülteni,
Sayı:139
TÜİK,(2009),”Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 Şubat Dönemi Sonuçları
(Ocak, Şubat, Mart 2009)”, TÜİK Haber Bülteni, Sayı:85
YILDIRAK, Nurettin, Bülent GÜLÇUBUK, Sema GÜN, Emine OLHAN, Mehmet
KILIÇ, (2003), Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma
ve Yaşam Koşulları ve Sorunları, Tarım-İş Sendikası Yayın
No:2003/4
Iwww.isguvenligi.net. (Erişim:10.10.2008)
www.nasda.org. (Erişim:10.10.2008)
http://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfch0001.pdf (Erişim:04.05.2009)
http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/kind2.htm (Erişim:04.05.2009)
http://www.ordugazete.com/haberdetay.asp?haberID=1076 (Erişim:15.10.2008)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com