Buradasınız

“Engelli” Din Eğitiminden “Özürsüz” Din Eğitimi Modelliğine: “Ötekileştirilen” Özürlülerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

From "Disabled" Religious Education to "Enabled" Modeling of Religious Education: The Questions and the Solution Offers of "Othered" Disabil ities Encountered in Religious Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As it has been in every period, geography and society of history, in our country, too, there are so many disabled people whose numbers go beyond millions because of different reasons. It’s almost impossible to see these people at streets, avenues, in shopping centers, mosques and the Qur’anic schools. What’s more, in currentsituation, the society seems not to have any disabled person, and what’s the biggest reason of this situation is that the physical aspects of social life is arranged without taking into these people consideration and the arrangements made are a sort of stopgap for show. Let’s take the example of Ibn Umm-Maktum, the Prophet Mohammad’s muezzin, who had represented to him a lot of times in Madina. In spite of the fact that he has been called as a model in the position of disabilities in Islam, when the situation returns from theory to practice, the modeling turns into a deep forgetfulnes and disregard. In this paper, in the case of our country, it has been tackled the problems that the disabled people encounter about the religious education and practices and our personal solution offers.
Abstract (Original Language): 
Tarihin her dönem, coğrafya ve toplumunda olduğu gibi ülkemizde de farklı nedenlerden dolayı sayıları milyonları geçen engelli insanımız vardır. Ancak bu milyonları, caddede, sokakta, alışverişte, camide, Kur’ân kurslarında görmek neredeyse imkânsızdır. Öyle ki mevcut durum “hiç engellisinin olmadığı” bir toplum görünümündedir ve bunun en büyük nedeni de; sosyal hayatın maddî yönlerinin onlar dikkate alınmadan düzenlenmesi, yapılan düzenlemelerin de “yasak savma” kabilinden “göstermelik” olmasıdır. Hz. Peygamber’in müezzini ve birçok kez Medine’de vekilliğini yapmış olan “İbn Ümmi Mektûm” örneği, engellilerin İslâmiyet’teki konumuna sık sık “model” olarak zikredilmesine rağmen iş teoriden pratiğe geçince “modellik” derin bir unutkanlığa, yok saymaya dönüşmektedir. Bu makalede ülkemiz özelinde özürlü bireylerin din eğitim ve pratiği konusunda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara şahsî çözüm önerilerimiz ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Bülent Kara, Sosyal Haklar ve Özel olarak Korunması Gereken Kişiler, Süleyman Demirel Ünv.
Sosyal Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta 2008.
Faruk Söyler, Hadislerde Özür Kavramı ve Hz. Peygamber’in Özürlülere Yaklaşımı, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Ünv. Sosyal Bil. Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
2010.
Gonca Aydınöz, Engellilerin Sosyal Güvenliği Bakımından Sosyal Yardım ve Sosyal Hizme tler,
Galatasaray Ünv. Sosyal Bil. Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.
İrem Atıcı, Fiziksel Engelliler ve Kentsel Mekânın Kullanımı , Gazi Ünv. Sosyal Bil. Enst. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.
Komisyon, TC MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilita syon
Merkezi Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Ankara 2008.
Komisyon, TC MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Ankara 2008.
Komisyon, İlmihal, I-II, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2006.
Levent Kıray, Engelli Vatandaşların Hukukî Hakları, (www.edirnebarosu.org.tr/ kutuphane/
makaleler/114-engelli-vatandaslarin-hukuki-haklari.pdf, 05 Ekim 2010), 1-5.
M. Naci Kula, Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma, Dem Yay., İstanbul 2005.
Makbule Ölçen - Ali Nejat Ölçen, Özürlüler Hukuku -Almanya’da Özürlülerin Üretken Dünyası,
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Ankara 1991.
Mustafa Öztürk, Türkiye’de Engelli Gerçeği, Müsiad Cep Kitapları, İstanbul 2011.
Münevver Kübra Bakırcı, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Hakkı ve Engelliler, Marmara
Ünv. Sosyal Bil. Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.
Nilgün Ulutaşdemir, “Engelli Çocukların Eğitimi”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, II/5, (2007),
119-130.
Salim Öğüt, “İmam/Fıkıh” DİA, XXII, İstanbul 2000, 188-190.
Serkan Çınarlı, Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları , Dokuz Eylül Ünv. Sosyal
Bil. Enst., Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2008.
Sibel Öztürk Akçalar, Ortopedik Engellilerin Sosyalleşmesine Sporun Etkisi, Gazi Ünv. Sağlık
Bil. Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.
Şirin Yumşak, Görme ve Ortopedik Engelli Ergenlerin Özsaygı Düzeyleri ile Kendilerine Y önelik
Toplumsal Tutumları Algılamalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenm esi,
Ankara Ünv. Eğitim Bil. Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com