Buradasınız

Kur’an’ı Anlamada Semantik Yöntem

Semantics Method To Understand Of Quran

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Semantics is an analysis which is based on the key terms of a language. Recently, semantics method about topic of commenting on the Quran is used at Türkiye commonly. Because, semantics method is present objective criterions to understand of Quran. In this study, has been examined theoretic topics and problems about Qur’anic semantics.
Abstract (Original Language): 
Semantik, bir dilin anahtar terimleri üzerinde yapılan tahlili bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye’de tefsir alanında semantik yöntemin kullanılmasında belirgin bir artış dikkati çekmektedir. Bunun en önemli sebebi semantik yöntemin, Kur’an’ı anlamada sunmuş olduğu objektif kriterlerdir. Bu araştırmada Kur’an semantiğine dair teorik konular ve problemler ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Abduh, Muhammed, Fâtiha Sûresi ve Amme Cüzü Tefsiri, Çev. Ömer Aydın, İşaret Yayınları,
2012.
Abdulbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Müfehresi li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, İntişârâtı
İslâmî, Tahran, tsz.
Ağaçsapan-Kurtman, Asuman, Dil Üzerine, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002.
Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, tsz.
Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.
Aksan, Doğan, Anlambilim Anlambilim Konuları ve Türkçe’nin Anlambilimi, Engin Yayın
Evi, Ankara, 2009.
Aksan, Doğan, Dil Şu Büyülü Düzen, Bilgi Yayınları, Ankara, 2003.
Akyüz, Vecdi, Kur’an’da Siyasî Kavramlar, KİTABEVİ, İstanbul, 1998.
Albayrak, Hâlis, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları, İstanbul, 2009.
Albayrak, Hâlis, Tefsir Usûlü, Şûle Yayınları, İstanbul, 1998.
Arıklı, N., Tunçdoğan, T., Vardar, B., Semantik Akımları, Yeni İnsan Yayını, Tan Matbaası, 1969.
Arslan-Erol, Hülya, Eski Türkçe’den Eski Anadolu Türkçe’sine Anlam Değişmeleri, Türk Dil
kurumu Yayınları, Ankara, 2008.
Atay, Hüseyin, Kur’an’a Göre Araştırmalar (I-III), Atay Yayınevi, Ankara, 1997.
Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 1991.
Kur’an’ı Anlamada Semantik Yöntem 173
Attas, S. Nakib, İslâm Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İnsan Yayınları,
İstanbul, 1995.
Aydın, İsmail, Kur’an’ın Filolojik Yorumu, Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2012.
Aydın, Mehmet, Dilbilim El Kitabı, 3F Yayınevi, İstanbul, 2007.
Aydın, Muhammed, Genel Tefsir Kuralları, Nûn Yayıncılık, 2009.
Başkan, Özcan, Lengüistik Metodu, Multilingual, İstanbul, 2003, s. 164.
Aydüz, Davut, Tefsir Tarihi Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, 2010.
Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yayınları, İstanbul,
2001.
Bayraktar, Nesrin, Dil Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.
Bayrav, Süheylâ, Yapısal Dilbilimi, Multilingual, İstanbul, 1998.
Bilgegil, M. Kaya, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982.
Bilgin, Muhittin, Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’anı Kerim’in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, Bilmen Yayınevi, İstanbul,
1985.
Birışık, Abdülhamit, “Kur’an”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara, 2002.
Bolay, Süleyman Hayri, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997.
Bolelli, Nusrettin, Belâgat, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1993.
Bucaille, Maurice, Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur’an, Çev. Mehmet Ali Sönmez,
D. İ. B. Yayınları, Ankara, 1988.
Bulaç, Ali, “Semantik Yöntem ve Cahiliye Şiiri Üzerine Notlar”, Toshihiko Izutsu’nun, Kur’an’da
Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, İsimli Eserine Sunum Yazısı, Pınar Yayınları, İstanbul, 1987.
Cebeci, Lütfullah, Kur’an’a Göre Takva, Sehâ Neşriyat, İstanbul, 1985.
Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara, 1997.
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsîr Usûlü, T.D.V. Yayınları, Ankara, 1983.
Condon, John C., Kelimelerin Büyülü Dünyası –Anlambilim ve İletişim-, Çev. Murat Çiftkaya,
İnsan Yayınları, İstanbul, 1995.
Cündioğlu, Dücane, Kur’an Çevirilerinin Dünyası, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011.
Çalışkan, İsmail, Kur’an’da Din Kavramı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002.
Çelik, Ahmet, Kur’an-ı Kerim ile Yeni Mânâ Kazanan Istılahların Cahiliyye Dönemindeki
Kullanılışları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum, 1991.
Çelik, Ahmet, Kur’an Semantiği Üzerine, EKEV Yayınevi, Erzurum, 2002.
Çelik, Ömer, Kur’an’dan Teknolojik Yansımalar, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, 2009.
Çiçek, Halil, 20. Asırda Kur’an İlimleri Çalışmaları, Timaş Yayınları, İstanbul, 1996.
Daryal, Ali Murat, Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul, 1994.
Demir, Nurettin, Aslan, Sema, “Anlambilim”, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Editörler: Nurettin
Demir, Emine Yılmaz, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.
Demir, Nurettin, Yılmaz, Emine, Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2009.
Demirci, Muhsin, Tefsir Terimleri Sözlüğü, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul, 2011.
Demirci, Muhsin, Konulu Tefsire Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, İstanbul, 2006.
de Saussure, Ferdinand, Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual, İstanbul,
1998.
Dilâçar, Agop, Dil Diller ve Dilcilik, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1968.
Dumlu, Ömer, İbn Teymiye ve Konulu Tefsir, Anadolu Yayınları, İzmir, 1999.
Dumlu, Ömer, Kur’an’da Salâh Meselesi, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 2009.
174 Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu
www.hikmetyurdu.com www.hikmetyurdu.net www.hikmetyurdu.org
Düzenli, Yaşar, Üslub ve Semantik Açıdan Kur’an ve Şefaat, Pınar Yayınları, İstanbul, 2008.
Ebû Zeyd, Nasr Hamid, İlâhî Hitabın Tabiatı, Kitâbiyât, Ankara, 2001.
Ekin, Yunus, “T. Izutsu’nun Kur’an Semantiği Çalışmaları Üzerine Bir Değerle ndirme”, İslâmî
Araştırmalar Dergisi, sayı: 18/1, 2005.
Ekin, Yunus, Kur’an’a Göre İnançsızlık (Küfür Kavramının Semantik Tahlili), Işık Yayınları,
İstanbul, 2001.
Eren, A. Cüneyt, Konulu Tefsir Metodu, Nil Yayınları, İstanbul, 2000.
Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı Meal-Tefsir, Çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İşaret Yayınları,
İstanbul 1997.
el-Fârâbî, Ebû Nasr, İhsâü’l-Ulûm: İlimlerin Sayımı, Çev. Ahmet Ateş, M.E.B., İstanbul, 1989.
el-Ferrâ, Ebû Zekeriyya, Meâni’l-Kur’ân, Dâru’s-Sürûr, yayın yeri belli değil, tsz.
el-Fîrûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed İbn Yakûb, Besâiru Zevi’t-Temyîz, el-Mektebetü’l-İlmî,
Beyrut, tsz.
Frolov, Ivan ve diğerleri, Felsefe Sözlüğü, Çev. Aziz Calışlar, Cem Yayınevi, İstanbul, 1997.
el-Gazâlî, Ebû Hamid Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Çev. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul,
2008.
Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2001.
Genç, Ahmet, Kur’an’da Salât Kavramının Semantik Tahlili, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş,
2008.
Gezgin, Ali Galip, “Kur’an’da “Huşû” Kelimesinin Semantik Analizi”, Tasavvuf İlmî ve Akademik
Araştırma Dergisi, Ankara, 2000.
Gezgin, Ali Galip, Özgün Bir Kur’an Yorumu Örneği, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2009.
Gezgin, Ali Galip, “Kur’an’ı Anlamak İçin Hermenötik mi? Semantik mi?”, Süleyman Demirel
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 7, 2000.
Guiraud, Pierre, Anlambilim, Çev. Berke Vardar, Kuzey Yayınları, Ankara, 1984.
Günay, V. Doğan, Dil ve İletişim, Multilingual, İstanbul, 2004.
Güçlü, A. Baki ve diğerleri, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2002.
Güven, Şahin, Çağdaş Tefsir Araştırmalarında Konulu Tefsir Metodu, Şura Yayınları, İstanbul,
2001.
Güven, Şahin, Kur’an’ın Anlaşılmasında ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu, Denge
Yayınları, İstanbul, 2005.
Güz, Nükhet ve diğerleri, Etkili İletişim Terimleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2002.
el-Halebî, Ahmed İbn Yusuf es-Semîn, Umdetü’l-Huffâz fî Tefsîri Eşrefi’l-Elfâz, Âlemü’l-Kütüb,
Beyrut, 1993.
Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.
Hengirmen, Mehmet, Türkçe Temel Dilbilgisi, Engin Yayın Evi, Ankara, 2006.
el-Hûlî, Emin, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, Çev. Mevlüt Güngör, Bayrak Matbaası, İstanbul,
1995.
Işıcık, Yusuf, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yayınları, Ankara, 1997.
Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Allah ve İnsan, Çev. Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul,
tsz.
Izutsu, Toshihiko, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, Çev. Selâhaddin Ayaz, Pınar Yayınları,
İstanbul, 2000.
Kur’an’ı Anlamada Semantik Yöntem 175
İbn Kesîr, İmâduddîn Ebu’l-Fidâ İsmail, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1997.
İbn Atıyye, Ebû Muhammed Abdulhak İbn Ğâlib el-Endelûsî, el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-
Kitâbi’l-Azîz, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1993.
İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Mükrem, Lîsânu’l-Arab, Dâru’l-Fikr, Beyrut,
1997.
İçöz, Ayşe, Arap Dilinde Hidâyet-Dalâlet Salât ve Selâm Kelimelerine Semantik Yaklaşım,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,
2008.
el-İsfehânî, Hüseyn İbn Muhammed er-Râgıb, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kalem, Dımeşk,
1992.
Jansen, J. J. G., Kur’an’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, Çev. Halilrahmân Açar, Fecr
Yayınları, Ankara, 1993.
Kara, Ömer, Kur’an Lugatçiliği ve Tefsir’de Yakın Anlamlılık ve Nüans –Rağıb el-İsfehânî
Örneği-, Ahenk Yayınları, Van, 2007.
Karaağaç, Günay, Dil Tarih ve İnsan, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
Karagöz, Mustafa, Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı, Ankara Okulu Yayınları,
Ankara, 2010.
el-Kâsimî, Muhammed Cemâluddîn, Tefsîru’l-Kâsimî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1994.
Kaya, Nesrin, ve diğerleri, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayın
Dağıtım, Ankara, 2006.
Kazvînî, Celâleddîn Muhammed, Telhis (Meani-Beyan Bedî) Kur’an Edebiyatı, Çev. Muhammed
Fahreddin Dinçkol, Ebrar Yayınları, İstanbul, 1990.
Kılıç, Sadık, “Nesnellikle Öznellik Arasında Yorum”, İslâmî Araştırmalar, sayı: 9/1-4, 1996.
Kıran, Zeynel, (Eziler) Kıran, Ayşe, Dilbilime Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006.
Kırca, Celal, İlimler ve Yorumlar Açısından Kur’an’a Yönelişler, Tuğra Neşriyat, 1993.
Kırca, Celal, “Kur’an’ı Anlamada Dil Problemi”, Kur’an Mesajı, sayı: 9, 1988.
Kırca, Celal, Kur’ân ve Bilim, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996.
Kocabaş, Şakir, İslâm’da Bilginin Temelleri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1997.
Kocaman, Ahmet, “Dilbilimsel Anlambilim”, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları-I, Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara, 1980.
Kolcu, Hasan ve diğerleri, Türk Dili Ders Notları, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, İzmit, 2002.
Komisyon, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara,
2011.
Komisyon, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk
Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2001.
Komisyon, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, M.E.B., İstanbul, 2000.
Komisyon, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.
Komisyon, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1977.
Korkmaz, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2007.
el-Kurtûbî, Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1993.
Lyons, John, Kuramsal Dilbilime Giriş, Çev. Ahmet Kocaman, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara, 1983.
Macit, Nadim, Kur’an’ın İnsan-Biçimci Dili, Beyan Yayınları, İstanbul, 1996.
el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed İbn Muhammed İbn Mahmûd, Te’vilâtu Ehli’s-Sünne,
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 2004.
176 Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu
www.hikmetyurdu.com www.hikmetyurdu.net www.hikmetyurdu.org
el-Merâğî, Ahmed Mustafâ, Tefsîru’l-Merâğî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1998.
el-Mevdudî, Ebu’l-A’lâ, Kur’an’a Göre Dört Terim, Çev. Osman Cilacı, İsmail Kaya, Beyan Yayınları,
İstanbul, 1991.
el-Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmu’l-Kur’ân, Çev. Muhammed Han Kayani ve diğerleri, İnsan
Yayınları, İstanbul, 1989.
Mîr, Muntasır, Kur’ânî Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, Çev. Murat Çiftkaya, İnkılâb Yayınları,
İstanbul, 1996.
Mukâtil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü / el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm,
Çev. M. Beşir Eryarsoy, İşaret Yayınları, İstanbul, 2004.
Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınevi, Ankara, 1995.
Mücahit, Abdulkerîm, “Semantiğin Arap ve Batı Dünyasındaki Serüveni”, Çev. Celalettin Divlekçi,
A.Ü.İF.D., sayı: 2, 2006.
Müslim, Mustafa, Kur’an Çalışmalarında Yöntem Konulu Tefsire Metodik Bir Yaklaşım, Çev.
Salih Özer, Fecr Yayınevi, Ankara, 1998.
en-Nesefî, Abdullah İbn Ahmed, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, Dâru’n-Nefâis, Beyrut,
1996.
Odyakmaz, Nevzad, Odyakmaz-Acar, Necla, İletişim Sözlüğü, Babil Yayınları, İstanbul, 2008.
Öncül, Remzi, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, M.E.B., İstanbul, 2000.
Önler, Zafer “Tarihsel Süreçte Anlam Değişmeleri”, Kur’an ve Dil –Dilbilim ve Hermenötik-
Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Van.
Özdemir, Metin, “Anlam Kaymasına Uğrayan Kur’anî Bir Kavram: Fâsık”, Cumhuriyet Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, 1998.
Özdemir, Emin, Sözlü-Yazılı Anlatım Sanatı (Kompozisyon), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
Özkan, Mustafa ve diğerleri, Yüksek Öğretinde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.
Özkırımlı, Atilla, Türk Edebiyatı Tarihi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2004.
Özsoy, Ömer, Sünnetullâh Bir Kur’an İfadesinin Kavramlaşması, Fecr Yayınevi, Ankara, 1994.
Öztürk, Mustafa, “Sadaka” Kavramının Kur’an’daki Anlam Çerçevesi –Semantik Bir Tahlil
Denemesi-”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 12-13, 2001.
Müftüoğlu, Ömer, Eski Ahid’de ve Kur’an’da “vsy” Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi,
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.
Palmer, Frank Robert, Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi, Çev. Ramazan Ertürk, Kitâbiyât,
Ankara, 2001.
Pak, Zekeriya, “Kur’an’daki Kelimelerin Türkçe’ye Geçiş Sürecinde Uğradıkları Anlam Değişmeleri”,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3,
2004.
Püsküllüoğlu, Ali, Türkçe Sözlük, Doğan Kitap, İstanbul, 1999.
Rifat, Ahmet, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Yapı Kredi Yayınları, 2005.
Rosenthal, M., Yudin, P., Felsefe Sözlüğü, Çev. Aziz Çalışlar, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1997.
es-Sa’dî, Abdurrahman İbn Nâsır, Teysîru’l-Kerîmi’r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi’l-Mennân, Müessetü’r-
Risâle, Beyrut, 1996.
es-Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefâsîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut, tsz.
Salman, Ramazan, ve diğerleri, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kubbealtı Yayıncılık, Malatya,
2000.
Soysaldı, H. Mehmet, “Kur’an’ı Doğru Anlamada Semantik Metodun Önemi”, Kur’an ve Dil –
Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Van.
Kur’an’ı Anlamada Semantik Yöntem 177
Soysaldı, H. Mehmet, Kur’an Semantiği Açısından İnançla İlgili Temel Kavramlar, Çağlayan
Yayınları, İzmir, 1997.
es-Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahman el-Muzhir fî Ulûmi’l-Luga, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî,
Beyrut, tsz.
es-Suyutî, Celaleddin, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Çev. Sâkıp Yıldız, Hüseyin Avni Çelik, Hikmet
Neşriyat, İstanbul, 1987.
eş-Şâtıbî, Ebû İshâk, el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa’, Beyrut, 1991.
eş-Şevkânî, Muhammed İbn Ali İbn Muhammed, Fethu’l-Kadîr, el-Mektebetü’l-Asriyye, Beyrut,
1995.
Şimşek, M. Said, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yayınları, İstanbul, 1997.
Tan, Tuncay, Kur’an-ı Kerim’de İstihza Kavramının Semantik Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2007.
Timuçin, Afşar, Felsefe Sözlüğü, Bulut Yayınları, İstanbul, 2004.
Toklu, M. Osman, Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.
Tolan, M. Bilal, “Kur’an’da Selâm Kavramının Semantik Analizi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2006.
Toptaş, Mahmut, Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri, Cantaş Yayınları, İstanbul, 1993.
Türkmen, Mutlu, “Kur’an-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes’te ‘brk’, ‘sbh’ ve ‘kds’ Köklerinin Semantik
İncelemesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.
Uğur, Nizamettin, Anlambilim, Doruk Yayımcılık, İstanbul, 2007.
Uslu, Mustafa, Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Yağmur Yayınları,
İstanbul, 2007.
Üçok, Necip, Genel Dilbilim, Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayımları, Ankara,
1947.
Ünal, A. Bülent, “Mezhepler Tarihi Araştırmalarında Semantik Yöntem”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 26, 2007.
Ünalan, Şükrü, Dil ve Kültür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010.
Ünver, Mustafa, Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü-Bütünlük Üzerine, Sidre Yayınları, Ankara,
1996.
Ünver, Mustafa, “Sinokronik Semantik ve Tarih Bilinci Bağlamında Bir Kur’an Terminolojisi
Oluşturmaya Doğru”, III. Kur’an Haftası Sempozyumu, 13-19 Ocak 1997.
Vardar, Berke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul,
2007.
Vardar, Berke, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual, İstanbul, 1998.
Yalçın, Cevdet, Türk Dili ve Kompozisyon, ART Yayınları, Ankara, 2001.
Yakıt, İsmail, “Semantik Analizler Işığında Kur’an’da “Reyb” ve “Yakîn” Kavramları”, Kur’an
ve Dil –Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2001, Van.
Yıldırım, Cemal, Çağdaş Felsefe Sözlüğü, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2000.
Yakıt, İsmail, Kur’an’ı Anlamak, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003.
Yamaç, Muhammed, Arap Dilinde Vahiy-Dua ve Dünya-Âhiret Kelimelerinin Semantik Analizi,
Basılmamış Yüksek Lisana Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya,
2012.
Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, tsz.
Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kur’anı Tefsiri, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1983.
Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları, İzmir, tsz.
178 Doç. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu
www.hikmetyurdu.com www.hikmetyurdu.net www.hikmetyurdu.org
Yılmaz, Hasan, Semantik Analiz Yönteminin Kur’an’a Uygulanması, Kurav Yayınları, Bursa,
2007.
Yılmaz, Hasan, “Semantik Analiz Yönteminin Kur’an’a Uygulanmasına Dair”, Tarihten Günümüze
Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, Kur’an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları 1, İstanbul,
2009.
ez-Zerkânî, Muhammed Abdu’l-Azîm, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dârul-Kütübi’lİlmiyye,
Beyrut, 1988.
ez-Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Dâru’l-Kalem, Beyrut, tsz.
ez-Zerkeşî, Bedrüddîn, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com