Buradasınız

MANTIĞI GELENEKSEL KELAMA UYGULAMAK: ŞEHRİSTÂNÎ’NİN KİTÂBÜ’L‐MUSÂRAATİ’L FELÂSİFE ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Applying Logic to Traditional al-Kalam: A Study on al-Shahrastani’s Work Entitled Kitab al- Musara‘a al-Falasifa Logic was applied al-Kalam in traditional terms. The traditional al-Kalam from this aspect is an argumentative discipline. This study analyses al-Shahrastani’s logical-theological criticisms in his work entitled Kitab al- Musara‘a al-Falasifa against Avicenna’s (İbn Sînâ) metaphysics and tests logically them. The study as restricted with the matters that it is analyzed defends only both Avicenna against al-Shahrastani and criticisms al-Shahrastani’s arguments as used the language of contemporary logic too. In this way it contributes the subject how to traditional theological arguments analysis.
Abstract (Original Language): 
Mantığı Geleneksel Kelama Uygulamak: Şehristânî’nin Kitâbü’l-Musâraati’l Felâsife Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma Mantık geleneksel dönemde Kelam’da uygulanmıştır. Bu yönüyle geleneksel Kelam, argümantatif bir disiplindir. Bu çalışma Şehristânî’nin Kitabü’l-Musâarati’l-Felâsife adlı eserindeki İbn Sînâ’nın metafiziğine karşı yapmış olduğu Mantıksal-Kelâmî eleştirileri analiz eder ve onları Mantık bakımından test eder. Çalışma sadece incelediği konularla sınırlı olarak hem Şehristânî’ye karşı İbn Sînâ’yı savunur hem de Şehristânî’nin argümanlarını çağdaş Mantığın dilini de kullanarak eleştirir. Böylece o, Geleneksel Kelâmî argümanların günümüzde nasıl analiz edilebileceğine dair küçük bir katkı sağlar.

REFERENCES

References: 

Altınörs, Atakan, Dil Felsefesine Giriş, İnkılâp Yay., İstanbul 2003.
Alper, Ömer Mahir, “Şehristanî’nin İbn Sînâ Eleştirisi: İbn Sînâ’nın Varlık Tasnifindeki Çelişki
Nerede?”, Uluslar arası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirier, c. II, edit.: Mehmet Mazak, Nevzat
Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yay., İstanbul 2009.
al‐Shahrastânî, Struggling with the Philosopher, edit. and trans. Wilferd Madelung‐Tony Mayer, I.B.
Tauris Publishers, London‐New York 2001.
Başdemir, Hasan Yücel, “Thomas Aquinas’ta Tanrı Tasavvuru”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Çorum 2003, 2003/1, yıl: 2, c. 3, sayı 3.
Denkel, Arda, Nesne ve Doğası, yayıma haz.: Selma Koçak, Derya Karagöz, Doruk Yayımcılık, İstanbul
2003.
Frege, Friedrich Ludwig Gottlob, “On Sense and Reference”, Translations from the Philosophical
Writings of Gottlob Frege, ed. and trans. Peter Geach, Max Black, Blackwell, New York 1970.
Grünberg, Teo, Sembolik Mantık El Kitabı, c. 1, Ankara 2000.
Gutas, Dimitri, İbn Sînâ’nın Mirası, derleyen ve çev.: M. Cüneyt Kaya, Klasik Yay., İstanbul 2004.
İbn Sînâ, el‐Kıyas, eş‐Şifa, tahk.: Saîd Zâyed, Kahire1964, c. 4.
İmam Gazâlî, Filozofların Tutarsızlığı, çev.: Bekir Sadak, Ahsen Yay., İstanbul 2002.
Köz, İsmail, “Kelam Mantık İlişkisi”, Kelâm (Kızılcahamam 20–22 Haziran, 2008), Kelam Öğretimi
Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2008.
Kutluer, İlhan, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yay., İstanbul 2002.
Madelung, Wilferd, Mayer, Tony, “53 nolu dipnot” (s. 60‐İngilizce kısmı), al‐Shahrastânî, Struggling
with the Philosopher, edit. and trans. Wilferd Madelung‐Tony Mayer, I.B. Tauris Publishers,
London‐New York 2001.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, “54 nolu dipnot” (s. 61‐İngilizce kısmı), al‐Shahrastânî, Struggling with the Philosopher, edit.:
and trans. Wilferd Madelung‐Tony Mayer, I.B. Tauris Publishers, London‐New York 2001.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, “56 nolu dipnot” (s. 61‐İngilizce kısmı), al‐Shahrastânî, Struggling with the Philosopher, edit.:
and trans. Wilferd Madelung‐Tony Mayer, I.B. Tauris Publishers, London‐New York 2001.
Özlem, Doğan, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul 1999.
Smart, Ninian, The World’s Religions, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
Şehristânî, Muhammed b. Abdülkerim, “Zorunlu Varlığın Bilgisi ve Tümel ve Tikel ile İlişkisi”,
Milel ve Nihal, çev.: Aytekin Özel, Aygün Akyol, c. 5, sayı: 1, Ocak‐Nisan 2008.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Milel ve Nihal, çev.: Mustafa Öz, Yayına haz.: Mehmet Dalkılıç, Litera Yay., İstanbul 2008.
Tûsî, Nasîruddîn, Musâriü’l Musâri, tahk.: Hasan el‐Muizzî, Mektebetü Âyetullah el‐Uzmâ el‐
Mer’aşî en‐Necefî, Kum 1984.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com