Buradasınız

TOPLUMDAKİ BİREYLERİN OLİMPİYAT OYUNLARI HAKKINDA YAKLAŞIMLARI

Attitudes of Individuals in Society towards the Olympic Games

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to evaluate the attitudes and thoughts of the society on the Olympic Games by determining the thoughts of individuals from various social structures and the level of their believing in the possibility of Turkey hosting the. In total 367 subjects participated being 213 men and 154 women. The data has been evaluated by chi-square test used to compare the basic statistical method, frequency distributions and the measurements of two independent groups on a dependent variable. The level of relevance was taken as 0.05. According to the findings of the study, participants' views of the Olympic Games were positive in general. However, it was observed that; the participants were indifferent to the activities of Turkish National Olympic Committee and their general knowledge about the Olympic Games was insufficient. In line with these findings in the process of preparation for the Olympic Games, the activities of Turkish National Olympic Committee should be presented to the society, the lack of information on the subject should be complemented and their interest should be increased. The society should get rid of the impact of mere football culture and intellectual sports culture of should be developed; furthermore, the existing branches of the Olympic Games should be introduced to Turkish society on visual media.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, günümüz şartlarında, çeşitli demografik yapıya sahip bireylerin olimpiyat oyunları hakkındaki görüşlerini ve olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılabilmesi durumuna inanma seviyelerini ortaya koyarak, toplumun olimpiyat oyunları hakkındaki düşüncelerini ve tavrını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya 213 erkek ve 154 kadın olmak üzere 367 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler basit istatistiksel yöntem olan frekans dağılımları ve bağımsız iki grubun bağımlı bir değişkene ilişkin ölçümlerini karşılaştırmak için kullanılan Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Çalışma bulgularına göre katılımcıların Olimpiyat Oyunları hakkındaki görüşlerinin genel anlamda yapıcı olmasının yanında; katılımcıların TMOK'nin faaliyetlerine ilgisiz ve Olimpiyat Oyunları hakkında genel bilgilerinin zayıf olduğu gözlendi. Bu bulgular doğrultusunda olimpiyat oyunlarına hazırlık sürecinde TMOK faaliyetleri topluma tanıtılmalı, katılımcıların konu hakkındaki bilgi eksiklikleri tamamlanmalı ve ilgisi arttırılmalıdır. Toplum, salt futbol kültürü etkisinden kurtarılmalı, entelektüel spor kültürünün geliştirilmesi sağlanmalı, ayrıca olimpiyat oyunlarının mevcut branşları Türk toplumuna görsel medyada tanıtılmalıdır.
FULL TEXT (PDF): 
105-107

REFERENCES

References: 

ATALAY M., (2004). Uluslararası Olimpik Akademide Görev Alan Çeşitli Ülke Temsilcilerinin, Dünyada
Olimpizm Düşüncesinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Görüşlerinin Analizi ve Türkiye İçin Bir
Değerlendirme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü.
DUNNE D., W., (2000). Be fit for life, education world, 15 Mayıs 2009, (http://www.educationworld.
com/a_curr/curr221.shtml.)
EKİCİ S., Soyer F., Özmaden M., (2000). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri
Üzerine Bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara: Gazi
Üniversitesi, ss. 169-181
GSGM (T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanlığı).
(1991), Olimpizm ve İnsan, Ankara.
GÜÇLÜ M., (2001). Olimpiyat oyunları ve spor sponsorluğu, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
c.21, s.3, ss.223-239. GÜZEL P., (2007). Uluslararası Spor Organizasyonlarının Olimpik Eğitimin Yaygınlaştırılması ile İlgili
Etkileri: 23. Üniversite Yaz Oyunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar
Üniversitesi.
HERGÜNER B., (2002). Sporun Uluslararası İlişkilere Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
İstanbul Üniversitesi.
IOC (International Olympic Committee). (2007). Olympic Charter, Lausanne.
KARASAR N., (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: 4. Baskı.
KEKİN A., (2007). 2000-2012 Yılları Arasında Düzenlenen ve Düzenlenecek Olan Modern Olimpiyat
Oyunlarına Ev Sahipliği Yapmak İçin Aday Olan Şehirler, Seçim Kriterleri ve İstanbul Açısından
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
KILIÇ H., (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Olimpiyatlar Hakkındaki Farkındalığı,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
LOLAND S., (2006). Olympic sport and the ideal of sustainable development. Journal of The
Philosophy of Sport, s.33, ss.144-156.
PARRY J., (2006). Sport and Olympism: Universals and Multiculturalism, Journal of The Philosophy of
Sport, s.33, ss.188-204.
RAUBİTSCHEK A. E., (1988). The panhellenic idea and the Olympic Games, (W. Raschke, Ed.), The
Archaeology of the Olympics, Madison: University of Wisconsin Press, ss.35-37.
REİD H., (2006). Olympic Sport and its Lessons for Peace, Journal of The Philosophy of Sport, s.33,
ss.205-214.
SERDAROĞLU M., (2002). Olimpiyat Tarihi ve Türkiye'nin Olimpiyatlardaki Durumu,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
ŞENDURAN F., Donuk, B., (2009). Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Akademisyenlerin Olimpiyat
Oyunları Hakkındaki Görüşleri, Hacettepe Journal of Sports Science, c.20, s.2, ss, 40-50.
TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi). (1988). Olimpik Hareket, İstanbul: Hürriyet Gazetesi
Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com