Buradasınız

DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ

The Relationship Between Emotional Intelligence And Organizational Citizenship Behavior

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of present study is to investigate the relationship between the Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior. For this aim, a field research based on survey method was conducted on 210 banking sector employees. To collect data, present study used two standardized questionnaires: Emotional Intelligence Questionnaire developed by Wong and Law (2002) and Organizational Citizenship Behavior Questionnaire developed by Basım and Şeşen (2006). Canonical correlation analysis has been applied to investigate the relationship between the two sets of variables. As a result of the research; it was determined that the employees’ Emotional Intelligence explain 14% of the variance in their Organizational Citizenship Behaviors; significant relationship was found between Emotional Intelligence dimensions and Organizational Citizenship Behavior dimensions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Duygusal Zeka ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı arasındaki ilişkiyi Araştırmaktır. Bu amaçla, bankacılık sektöründe çalışan 210 katılımcı üzerinde survey yöntemine dayalı bir alan araştırması yürütülmüştür. Verileri toplamak için bu çalışmada iki standart ölçek kullanılmıştır: Wong ve Law (2002) tarafından geliştirilen Duygusal Zeka Ölçeği ve Basım ve Şeşen (2006) tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği. İki değişken seti arasındaki ilişkinin araştırılmasında Kanonik Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; çalışanların Duygusal Zekalarının onların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarındaki varyansın %14’ünü açıkladığı tespit edilmiştir; DZ değişkenleri ile ÖVD değişkenleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
259
280

REFERENCES

References: 

ACAR, Füsun, (2002), “Duygusal Zeka ve Liderlik”, EÜ, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, S.12, (ss.53-68).
AHMAD, Summiya, BANGASH, Hayat and KHAN, Sheraz Ahmad, (2009),
“Emotıonal Intellıgence And Gender Dıfferences”, Sarhad J. Agric. Vol.25,
No.1, (pp.127-130).
ALBAYRAK, Ali Sait (2005). “Kanonik Korelâsyon Analizi”, SPSS Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (ed. Şeref Kalaycı), Asil Yayın
Dağıtım, Ankara, (ss.237–257).
ANTONY, Janis Maria, (2013), “The Influence Of Emotional Intelligence on
Organizational Commitment And Organizational Citizenship Behavior”,
International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research
IJSSIR, Vol. 2, No. 3, (pp.110-115).
ATALAY, Ceren, (2009). Personel Güçlendirmeye Dayalı İnsan Kaynakları
Yönetimi İşlevlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Ve
Eczacıbaşı Topluluğu’nda Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya.
BASIM, H.Nejat ve ŞEŞEN, Harun, (2006), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Ölçeği Uyarlıma ve Karşılaştırma Çalışması”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, C.61, No.4, (ss.83-101).
Zübeyir BAĞCI
276 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014
BERBEROĞLU, N. (2013). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
CARMALİ, Abraham and JOSMAN, Zvi E. (2006), “The Relationship Among
Emotional Intelligence, Task Performance, and Organizational Citizenship
Behaviors”, Human Performance, Vol.19, No.4, (pp.403–419).
CHAHAL, Hardeep and MEHTA, Shivani, (2011), “Antecedents And
Consequences Of Organisational Citizenship Behaviour (Ocb): A
Conceptual Framework in Reference To Health Care Sector”, Journal of
Services Research, Vol. 10, No. 2, (pp.25-45).
CİNGİSİZ, Neşe ve MURAT, Mehmet, (2010). “Evlenmek için birbirlerini tercih
eden çiftlerin duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi”, Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.9 , S.1, (ss.99-114).
COBB, Casey D. and MAYER, John.D. (2000), “Emotional Intelligence”,
Educational Leadership, Vol.58, No.3, (pp.14-19).
ÇAKAR, Ulaş ve Arbak Yasemin, (2004), “Modern Yaklaşımlar Işığında Değişen
Duygu Zeka İlişkisi ve Duygusal Zeka”, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt.6, S.3, (ss.23-48).
ÇANKAYA, Soner, (2005), Kanonik Korelasyon Analizi Ve Hayvancılıkta
Kullanımı, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Adana.
ÇAPRAZ, Burak, KESKEN, Jülide, AYYILDIZ, N.Ayşe ve İLİC, Derya, (2009),
“Yönetsel Zeka’ya Doğru: Yönetsel Zeka ve Bleşenlerini Tanımlamaya
Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”, Ege Akademik Bakış, Cilt.9, S. 1,
(ss.187-211).
ÇARIKÇI, İlker, KANTEN, Selahattin ve KANTEN, Pelin, (2010), “Kişilik,
Duygusal Zeka Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.2010/1, S.11,(ss.41-65).
ÇEMREK, Fatih, (2012), “Türkiye’deki İllerin Gelir ve Refah Düzeyi Değişkenleri
Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 7, S.2,(ss.197-215).
DİRİCAN, Ayşe Hatun, (2013), Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerine Etkisi, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, GEBZE.
FERNANDEZ-BERROCAL, Pablo, ALCAIDE, Rocio, EXTREMERA, Natalio and
PIZARRO, David, (2006), “The Role of Emotional Intelligence in Anxiety
and Depression among Adolescents”, Individual Differences Research,
Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014 277
Vol.4, No.1, (pp.16-27).
FİORİ, Marina and ANTONAKİS, John, (2011), “The ability model of emotional
intelligence: Searching for valid Measures”, Personality and Individual
Differences, Vol.50, No.3, (pp.329-334).
GİRGİN, Günseli, (2009), “Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekanın Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi”, KKTC-Milli Eğitim Dergisi, Cilt.3,
(ss.1-12).
GRAHAM, Jill W. and VAN DYNE,Linn, (2006), “Gathering Information and
Exercising Influence: Two Forms of Civic Virtue Organizational Citizenship
Behavior”, Employ Respons Rights , No.18, (pp.89–109).
GÜRBÜZ, Sait ve YÜKSEL, Murad, (2008), “Çalışma Ortamında Duygusal
Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bazı
Demografik Özelliklerle İlişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt.9, S. 2,
(ss.174-190).
HANS, Arvind, MUBEEN, Soofi Asra and SAİD AL RABANİ, Ruwaiya Salim,
(2013), “A Study On Emotional Intelligence Among Teachers: A Case
Study of Private Educational Institutions in Muscat”, International
Journal of Application or Innovation in Engineering & Management, Vol.
2, No. 7, (pp.359-366).
İLHAN, Mustafa, ÇETİN, Bayram, ÖNER-SÜNKÜR, Meral ve YILMAZ, Ferat,
(2013), “Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki
İlişkinin Kanonik Korelasyon ile İncelenmesi”, Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, Cilt.3, S.2, (ss.123-146).
KARAKUŞ, Mehmet, (2008), İlköğretim Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin
Duygusal Zeka Yeterliklerinin, Öğretmenlerin Duygusal Adanmışlık,
Örgütsel Vatandaşlık Ve İş Doyumu Düzeylerine Etkisi, Frat Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ.
KAYGISIZ, Esra, (20013), “Özel Güvenlik Personelinin Örgütsel Vatandaşlık
Davranışları”, 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, 1-2 Mart,
Gaziantep, (ss.71-88).
KELLOWAY, E. Kevin, LOUGHLİN, Catherine, BARLİNG, Julian and
NAULT, Alison, (2002), “Self-Reported Counterproductive Behaviors and
Organizational Citizenship Behaviors: Separate but Related Constructs”,
Internatıonal Journal of Selectıon and Assessment, Vol. 10, No. ½,
(pp.143-151).
KESKİN, S. ve ÖZSOY, A.N. (2004). Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir
Uygulaması, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt.10, S.1, (ss. 67-71).
KORKMAZ, Tuğba ve ARPACI, Ebru, (2009), “Relationship of Organizational
Citizenship Behavior with Emotional Intelligence”, Procedia Social and
Zübeyir BAĞCI
278 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014
Behavioral Sciences , 1, (pp.2432–2435).
LIEVENS, F., and ANSEEL, F. (2004). “Confirmatory Factor Analysis And
Invariance of An Organizational Citizenship Behaviour Measure Across
Samples in A Dutch-Speaking Context”, Journal of Occupational and
Organizational Psychology, Vol.77, (pp.299-306).
MAİNİ, Jiwan Jyoti, SİNGH, Bhawdeep and KAUR, Parminder, (2012), “The
Relationship among Emotional Intelligence and Outcome Variables: A
Study of Indian Employees”, Vision, Vol.16, No.3, (pp.187-199).
MAYER, John D., DiPAOLO, Maria and SALOVEY, Peter, (1990), éPerceiving
Affective Content in Ambiguous Visual Stimuli: A Component of Emotional
Intelligence”, Journal of Personality Assessment, Vol.54, No.3, (pp.772-
781).
ÖZASLAN, Burcu Özge, ACAR, Aslı ve ACAR, Ahmet Cevat, (2009),
“Duygusal Zeka Ve Örgütsel Vatandaslık Davranısı Arasındaki İliskinin
İncelenmesine Yönelik Bir Arastırma”, Yönetim, Yıl.20, S. 64, (ss.98-
111).
ÖZDEMİR, Y. Aslı ve ÖZDEMİR, Ali.,(2007), “Duygusal Zeka ve Çatışma
Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Üniversitede
Çalışan Akademik ve İdari Personel Üzerine Uygulama”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:18, (ss.393-410).
SALOVEY, Peter and MAYER, John D., (1990), “Emotional Intelligence”,
Imagination, Cognition and Personality, Vol.9, (pp.185-211).
SARI, Çağla, (2011), Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına
Etkisi Ve Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, stanbul.
SAYIN, Ayfer, KOĞAR, Hakan ve ÇAKAN, Mehtap, (2012), “Aşamalı Dersler
Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf
Öğretmenliği Örneği”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
Dergisi, Cilt.3, S.1, (ss.210-220).
SEZGİN, Ferudun, (2005), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal
Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar”, GÜ, Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt .25, S. 1, (ss.317-339).
SHAFFER, R.D. and SHAFFER M.A. (2005). Emotional intelligence abilities,
personality and work place performance, Hong Kong Baptist University
Academy of Management Best Conference Paper, HR: M 1
SUDAK, Melike Kıvanç ve ZEHİR, Cemal, (2013), “Kişilik Tipleri, Duygusal
Zeka, İş Tatmini İlişkisi Üzerine Yapılan Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri
Dergisi, Cilt. 11, S. 22, (ss. 141-165).
TOKMAK, İsmail, YILDIZ, Erkan ve TURGUT, Hakan, (2013), “Duygusal
Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014 279
Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık
Rolü”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.10, S.1, (ss.96-115).
URAL, Ayhan, (2001), “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu”, Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı:2,
(ss.209-219).
WEERDT, Mercedes and ROSSİ, Gina (2012), “The Bar-On Emotional
Quotient Inventory (EQ-i): Evaluation of Psychometric Aspects in the
Dutch Speaking Part of Belgium”, http://www.intechopen.com/books.
htm (erişim tarihi: 15.10.2014).
WONG, Chi-Sum and LAW, Kenneth S.(2002), “The Effects of Leader And
Follower Emotional Intelligence on Performance and Attitude: An
Exploratory Study”, The Leadership Quarterly, No.13, (pp.243–274).
YILDIRIM, Halil, ALBAYRAK, Ali Sait, GÜMÜŞ, Mustafa ve AKALIN, Tevfik
Cem, (2011), “Yüzme Hakemlerinde Örgütsel Bağlılık İle İş Tatmini
Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi”, ZKÜ
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.7, S. 13, ( ss. 163-186).
YÜCEL, Cemil ve SAMANCI, Gülden, (2009), “Örgütsel Güven Ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:
19, Sayı: 1, (ss.113-132).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com