Buradasınız

ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİNİN UYGULANIŞI: KARŞILATIRMALI BİR ANALİZ

Taxation of Pollutıon in Turkey and the European Union: An Analysis with Comparative

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the most important problems is pollution in this century. Pollution is not only merely able to negatively affect mankind in one country, but it is also able to affected several countries, in fact globally. Therefore, various policies have been applied for a sustainable environment for economical developing. One of these policies is fiscal instruments and especially taxation. There are various pollution taxes and similar instrument in European Union Countries. In this study, it is analyzed with comperative between the European Union and Turkey, what should taxation of pollution for the environment be, what are the fiscal intruments for the environment, importance of the environment,
Abstract (Original Language): 
Yüzyılın en önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği sadece bir ülkeyi değil aynı zamanda birkaç ülkeyi, hatta küresel olarak, insanoğlunu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Dolayısıyla ekonomik gelişme ile beraber sürdürülebilir bir çevre için çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu politikalardan biri de mali araçlar ve özellikle vergilendirmedir. Çevre kirliliğinin önlenmesinde çevre vergisi ve benzeri yükümlülükler Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin vergi sistemlerinde yerini almıştır. Bu çalışmada çevre kirliliğinin önemi, çevre kirliliği ile mücadelede kullanılan araçlar, çevre kirliliğinin nasıl vergilendirileceği konusu Avrupa Birliği ve Türkiye karşılaştırması ile analiz edilmektedir.

REFERENCES

References: 

Adana Su, Kanalizasyon İdaresi, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği,
http://www.adana-aski.gov.tr/images/desarjyonetmeligi.pdf, (Erişim:
20.07.2014).
ATABAY, Semra ve KAYMAZ, Gökçe.(2007), “Çevre Duyarlılığının Piyasa Ekonomisine
Yenik Düştüğü Nokta: Sürdürülebilir Kalkınma”, Çevre ve Politika Başka Bir Dünya
Özlemi, (Editör: Ayşegül Mengi), İmge Yayınları.
Avusturya İstatistik Kurumu, Eco-Taxes 2014, http://www.statistik.at/web_en/statistics/
energy_environment/environment/eco_taxes_environmentally_related_
taxes/index.html, (Erişim: 22.03.2014).
BEKMEZ, Selahattin ve NAKİPOĞLU, Ferda. (2012), “Çevre Vergisi – Ekonomik Büyüme
İkilemi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3).
BROWN, C.V. ve JACKSON,P.M. 1980, Public Sector Economics, Martin Robertson
Publishing, Oxford.
ÇELİKKAYA, Ali. (2011), “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve
Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt:11,Sayı: 2.
ÇOKGEZEN, Jale. (2007), “Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye”, Marmara Üniversitesi,
İİBF Dergisi, Cilt:XXIII, Sayı:2.
ConfédérationFiscaleEuropéenne,(2014),http://www.cfe-eutax.org/taxation/detail,
(Erişim: 03.04.2014).
DEİCHMANN, U., ve ZHANG, F., (2013), “GrowingGreen: TheEconomicBenefits of Climate
Action”, Europe And Central AsiaReports, International Bank forReconstructionand
Development, The World Bank.
Environmental Tax Reform in Europe: Opportunities For The Future, 2014, InstituteforEuropeanEnvironmentalPolicy,
http://www.ieep.eu/assets/1397/ETR_in_Europe_-_
Final_report_of_IEEP_study_-_30_May_2014.pdf, (Erişim tarihi: 10.08.2014).
ERDEM, Metin, ŞENYÜZ, Doğan,TATLIOĞLU, İsmail. (2012), Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi,
10.b., Bursa.
GÖKER, Cenker. (2011). Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitapevi, Ankara.
GÜLER, Birgül Ayman ve Diğerleri (2001), Çöp Hizmetleri Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu
Amme İdaresi Enstitüsü Yay. No:302, Ankara, Nisan.
GÜNDÜZ, İsmail Orçun ve AGUN, Bilge Hakan.(2013), “Çevre Vergilerinin Yerel Yönetim
Düzeyinde Uygulanması: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması”, Maliye Finans
Yazıları, Yıl:27, Sayı:99, Nisan.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2013 Yılı Faaliyet Raporu,
http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/faaliyetraporu2008/faaliyet_
raporu2013.pdf, (Erişim:20.07.2014).
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (2013), Atıksuların KanalizasyoÇevre
Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Vergilerinin Uygulanışı: Karşılaşmalı Bir Analiz
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014 309
na Deşarj Yönetmeliği, http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/mevzuat/pdf/
ISKI_Atiksularin_Kanalizasyona_Desarj_Yonetmeligi.pdf, (Erişim:20.07.2014).
Italian National Institute of Statistics, (2014), http://www.istat.it/en/archive/16727,
(Erişim: 07.08.2014).
HOTUNOĞLU, Hakan ve TEKELİ, Recep.(2007), “Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi
ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı?”, Sosyo Ekonomi
Dergisi, Temmuz Aralık, Sayı:2.
JOHANSSON, Per-Olov.(1987), The Economic Theoryand Measurement of Environmental
Benefits, Cambridge University Press.
KARADENİZ, Hülya Kabakçı.(2011), Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisinin Çeşitli Ülke
Uygulamaları ile Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi, Maliye Bakanlığı, Strateji
Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2011/415, Ankara.
KARGI, Veli ve YÜKSEL, Cihan. (2010), “Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi
Çözümleri”, Maliye Dergisi,Sayı: 159, Temmuz-Aralık.
KOSONEN,Katri.(2012), “Regressivity of EnvironmentalTaxation: MythorReality?”, EU
TaxationPapers, WorkingPaper N.32-2012, http://ec.europa.eu/taxation_customs/
resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/
taxation_paper_32_en.pdf, (Erişim:11.06.2014).
MCMORRAN, Ronald T. ve NELLOR, David C.L.(1994), “Tax Policy and The Environment:
Theory and Practice”, IMF Workıng Paper, WP/94/106, September.
MUTLU, Ayşegül.(2006), “Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve
Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları”, Maliye Dergisi,
Sayı:150, Ocak-Haziran.
MUTLU, Ayşegül.(2009), “Uluslararası Çevre Sorunları”, Uluslararası Mali İlişkiler (içinde),
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No:898, Ekim, s.68-69.
OATES, Wallace E. (1995), “GreenTaxes: Can We Protect The Environment and Improve
The Tax System at Same Time?”, Southern Economic Journal, Vol. 61, No. 4
(April).
ÖZDEMİR, Biltekin.(2009), “Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve
Çevre Vergileri”, Maliye Dergisi, Sayı:156, Ocak-Haziran.
SAĞBAŞ, İsa.(2013), Vergi Teorisi, Ankara.
SARIKAYA, Hasan Zuhuri.(2004), “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Çevre Politikaları ve
Uygulamaları”, SKKD, Cilt 14, Sayı 1.
STİGLİTZ,Joseph E. (1994), Kamu Kesimi Ekonomisi, (Çeviren: Ömer Faruk Batırel),
2.b., Marmara Üniversitesi Yayın No:549, İstanbul.
TANRIVERMİŞ, Harun.(1997), “Çevre Kirliliğinin Vergilendirilmesi: İlkeler, Uygulamaları
ve Türkiye Açısından Genel Değerlendirme”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:8,
Sayı:27, Kış.
Özgür BİYAN - Musa GÖK
310 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014
Taxation Trends in European Union, (2012), EUROSTAT Statistical Books, European
Commission.
TOPRAK, Düriye.(2006), “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve
Mali Araçlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Volume:2, Sayı/Issue:4, Güz.
TÜİK, (2012), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10778, (Erişim:
24.05.2012).
TÜİK, (2013), Çevre İstatistikleri, www.turkstat.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=5, (Erişim:
15.07.2014.
ÜZELTÜRK, Hakan.(2008), Enerjinin Zamanda Yolculuğu Vergi Etkisi, Yaklaşım Yayıncılık,
Ankara.
ULUCAK, Recep ve ERDEM, Ekrem.(2012), “Çevre - İktisat İlişkisi ve Türkiye’de Çevre
Politikalarının Etkinliği”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 4 - Sayı
6 – Haziran.
Ulusal Rapor, (2008), 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu, “Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”, Avrupa Birliği Bakanlığı Web
Sitesi, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42260&l=1, (Erişim: 15.01.2014),
31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete.
YALÇIN, A. Zafer.(2013), “Potansiyel Bir Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi:
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Atatürk Üniversitesi
İİBF Dergisi, Cilt:27, Sayı:2.
YAŞAMIŞ, Firuz Demir.(1995), Çevre Yönetiminin Temel Araçları, İmge Kitabevi, Ankara.
3. Beş Yıllık Kalkınma Programı, 1973-1977, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%
20Planlar/Attachments/7/plan3.pdf, (07.12.2014).
4. Beş Yıllık Kalkınma Programı, 1973-1977, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%
20Planlar/Attachments/6/plan4.pdf, (07.12.2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com