Buradasınız

Paranormal İnanç Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Development of Turkish Version of the Paranormal Belief Scale: Its Validity and Reliability- The present research had several objectives: (1) to develop a new paranormal belief scale for Turkish-Muslim samples more comprehensive than "Tobacyk’s paranormal belief scale", (2) to test the reliabili-ty and validity of the instrument, and (3) to test the dimensionality of the instrument and check if the previously found dimensions are replicated with Turkish-Muslim participants. Various items from Tobacyk’s paranormal belief scale, some of them with some partial change, and Muslim-Turkish para-normal beliefs were collected and a pool of items containing almost all possible paranormal areas were obtained. This item-pool was administered to a college sample from İnonu University of 1248 partici-pants (722 females, 524 males). Results, based on item analysis, Pearson correlations, Factor analysis and reliable connection between dimensions showed that the paranormal belief scale (PBS) as a relia-ble and valid instrument. Our paranormal belief scale approximate Tobacyk’s scale as factors / dimen-sions and form-content and beside it is more appropriate Turkish-Muslim culture. Cross-cultural re-search based on this questionnaire is possible.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı: (1) Tobacyk’in uluslararası yaygınlığa sahip çalışmasından daha kapsam-lı, Türk toplumu ve Müslüman kültürüne uygun bir ölçek geliştirmek; (2) ölçeğin geçerlik ve güvenirli-ğini test etmek; (3) Müslüman Türk toplumundaki paranormal inancın yapısını tespit etmek amacıyla ölçeğin boyutluluğunu test etmektir. Bu amaçla önce Tobacyk’in ölçeğinden aynen ya da değiştirilerek alınan maddelerin dilimize çevrilen ifadelerinin yanında kültürümüze ait paranormal inanç ifadelerin-den oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde havuzu İnönü Üniversitesinde 1248 katılım-cıdan (722 kız, 524 erkek) oluşan bir üniversite öğrenci örnekleminde uygulanmıştır. Temel bileşenler, Pearson korelasyon ve Faktör analizi teknikleriyle elde edilen sonuçlar, Paranormal İnanç Ölçeğinin (PİÖ) tüm geçerlik ve güvenirlik göstergelerinin yüksek, alt boyutlar arası anlamlı ilişki sebebiyle yapı-sal bütünlüğe sahip olduğunu göstermektedir. PİÖ’nün Tobacyk’in ölçeğine alt boyutlar ve biçim-içerik olarak benzerliği yanında kendi kültürel yapımıza uygunluğu, ülkemizde üniversite gençliğine yönelik araştırmalarda güvenli ve uygulanabilir bir araç olduğu konuları tartışılmıştır. Ölçek kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılabilecek niteliktedir.

REFERENCES

References: 

Arseven, A. (1993) Alan Araştırma Yöntemi. Ankara: Gül Yayınları.
Arslan, M. (2007) Paranormal İnancın Sosyolojisi, Malatya: Nehir Yayınları.
Blackmore, S. ve Troscianko. T. (1985) ‚Belief in the Paranormal: Probability Judgments, İllusory Control and the ‘Chance Baseline Shift’‛. British Journal of Psychology. 76: 459-468.
Broad, C. D. (1953) ‚The Relevance of Psychical Research to Philosophy‛. Phi-losophy and Parapsychology. Bufalo. Prometheus: 43-63.
Clark, W. H. (1973) Religious Experience in Contemporary Perspective. In W. H. Clark, H. N. Malony, J. Daane, & A. R. Tippett (Eds.), Religious experience: Its nature and function in the human psyche (pp. 3 – 20). Springfield, IL: Charles C. Thomas.Dag, I. (1999) ‚The Relationships among Paranormal Beliefs. Locus of Control and Psychopathology in a Turkish College Sample‛. Perso-nality and Individual Differences. 26: 723-737. Gallup, G. Jr. ve Newport, F. (1991) ‚Belief in the Paranormal among Adult Americans‛. Skeptical Inquirer, 15: 137-146 Goode, E. (2000a) Paranormal Beliefs: A Sociological Introduction. Prospect Heights. Illinois: Waveland Press. Goode, E. (2000b) ‚Two Paranormalisms or Two and a Half? An Empirical Exploration‛. Skeptical Inquirer. 24(1): 29-35. Gorsuch, R. L. (1988) Psychology of religion. Annual Review of Psychology, 39, 201 – 221. Greeley, A. (1970) ‚Superstition. Ecstasy and Tribal Consciousness‛. Social Re-search. 37: 203-11. Greeley, A. (1975) The Sociology of Paranormal: A Reconnaissance. Beverly Hills. CA: Sage. Irwin, H. J. (1993) ‚Belief in the Paranormal: A Review of the Empirical Litera-ture‛. The Journal of the American Society for Psychical Re-search 87 (1): 1-39. Kennedy, J. E. (2004) ‚The Roles of Religion, Spirituality and Genetics in Para-normal Beliefs‛. The Skeptical Inquirer, 28 (2): 39-42. Lawrence, T. R. (1995) ‚How many Factors of Paranormal Belief are there? A Critique of the Paranormal Belief Scale‛. Journal of Parapsychology. 59: 3-25. Onay, A. (2001) Dindarlık Ölçme Çalışmaları: Dindarlık Ölçümünde üç Farklı Yaklaşım ve Ölçmenin Esasları, İslami Araştırmalar Dergisi, 14(3-4: 439-449). Orenstein, A. (2002) ‚Religion and Paranormal Belief‛. Journal for the Scientific Study of Religion. 41 (2): 301-311. Özervarlı, M. S. (1997) ‚Harikulade‛. DİA. Türkiye Diyanet Vakfı. İstanbul. XVI: 181-3. Özgüven, İ. E. (1994) Psikolojik Testler. Ankara. Rice, T. W. (2003) ‚Believe it or not: Religious and other Paranormal Beliefs in the United Stated‛. Journal for the Scientific Study of Religion. 42 (1): 95-106. Ross, C. A. ve Joshi, S. (1992) Paranormal Experiences in the General Popula-tion. Journal of Nervous and Mental Disease,180: 357-361 Thalbourne, M.A. (1994) Belief in the Paranormal and its Relationship to Schi-zophrenia-Relevant Measures: A Confirmatory Study. British Journal of Clinical Psychology, 33, 78-80.Tobacyk, J. ve Milford, G. (1983) ‚Belief in Paranormal Phenomena: Assessment Instrument Development and Implications for Personality Functioning‛. Journal of Personality and Social Psychology. 44: 1029-1037.
Tobacyk, J., Nagot, E. ve Miller, M. (1988) ‚Paranormal Beliefs and Locus Con-trol: A Multidimensional Examination‛. Journal of Personality Assessment. 52: 241-6.
Tobacyk, J. J. ve Pirttila -Backman, A.-M. (1992) ‚Paranormal Beliefs and their Implications in University Students from Finland and the United States‛. Jour-nal of Cross-Cultural Psychology, 23, 59–71.
Tobacyk, J. (1995) ‚What is the Correct Dimensionality of Paranormal Beliefs? A Reply to Lawrence's Critique of the Paranormal Belief Scale‛. The Journal of Pa-rapsychology. 59: 27-46.
Turgut, M. F. & Baykul, Y., 1992, Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com