Buradasınız

EXTREME METAL SCENE’DE KÜLTÜREL SERMAYE: ĠZMĠR METAL SCENE ÖRNEĞĠ

CULTURAL CAPITAL IN EXTREME METAL SCENE: IZMIR METAL SCENE CASE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Cultural capital, can be defined as "musical discourses and praxis" formed by gathering around some certain common values, behaviours and praxis and find symbolic meaning for its use as a tool for distinctness . These discourses and praxis build the milestones of the collectivitys' distinctness which people shape by gathering around some certain common values, behaviors and praxis. Individuals taking part in collectivities enhance their traditional values and praxis with the elements of the cultural capital, share them out and maintain their permanency. Sharing the cultural capital, can also be seen in music scenes formed by people who gather around musical genres. This type of capital contain wisdom and experience on music bands and artists, detailed historical and performing related information on the music genre that denominate the scene, and views, discourses and behaviors that shape the distinctness of the scene collectivity. This study intends to explain the relationship between the members of a local scene and the cultural capital of the music scene in which the members locate themselves, in the case of Izmir Extreme Metal Scene. The study, primarily describes the Extreme Metal Scene with reference to scene theory and determines the main cultural capital factors which the members of the scene use it for distinguishing themselves from rest of the society by gathering around some certain values, behaviors and praxis.
Abstract (Original Language): 
Kültürel sermaye, insanların belli ortak değerler, davranışlar, pratikler vb. etrafında bir araya gelerek sınırlarını belirlediği, kendilerini başkalarından farklılaştırmada başvurduğu stratejilerle simgesel anlam kazanan “müziksel söylemler ve pratikler” olarak tanımlanabilir. Bu söylem ve pratikler, insanların „belli ortak değerler, davranışlar, pratikler vb. etrafında bir araya gelerek sınırlarını belirlediği‟ kolektivitelerin, farklılıklarının vurgulandığı köşe taşlarını oluşturur. Kolektiviteler içerisinde yer alan bireyler, kültürel sermayeyi oluşturan unsurlarla kendi bütünlüklerinin geleneksel değer ve pratiklerini geliştirirler, kültürel sermayeyi oluşturan unsurları birbirleriyle paylaşırlar ve bu unsurların devamlılığını sağlarlar. Kültürel sermayenin paylaşımı, müzik türeleri çevresinde bir araya gelen insanların oluşturdukları müzik scenelerinde de görülür. Bu sermaye biçimi scene‟i oluşturan gruplar ve sanatçılar, scene‟e adını veren müzik türü ile ilgili tarihsel ve üsluba dayalı ayrıntılı bilgi ve scene kolektivitesinin farklılık unsurları olan görünümler, söylemler ve davranışlar hakkında bilgili ve „görgülü‟ olmayı içerir. Bu çalışma, İzmir Extreme Metal Scene örneğinde, bir yerel scene‟in üyelerinin, kendilerini içinde konumlandırdıkları müzik scene‟ninin üyelerinin kültürel sermayesiyle girdikleri ilişkiyi açıklamayı amaçlar. Çalışma öncelikle scene teorilerinden hareketle Extreme Metal Scene‟i tanımlar ve Extreme Metal kolektivitesi içindeki üyelerin belli ortak değerler, davranışlar, pratikler vb. etrafında bir araya gelerek sınırlarını belirlediği, kendilerini başkalarından farklılaştırmada başvurduğu kültürel sermayelerinin ana unsurlarını belirleyerek, İzmir Extreme Metal Scene üyelerinin bu unsurlarla olan ilişkisini betimler.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

 Bora, T. 1998. Önsöz. Gençlik ve Alt Kültürleri, İletişim yayınları, S.111. İstanbul.
 Cohen, S. 1999. Scenes, Key Terms in Popular Music And Culture, Ed: Bruce Horner, Thomas Swiss, Balckwell Publishers, s.260, USA.
 Çerezcioğlu, A. B. 2011. Küreselleşme Bağlamında Extreme Metal Scene: İzmir Metal Atmosferi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, s.309, İzmir.
 Erol, A. 2003. İzmir Rock Scene: Rock Bar Müzisyenlerinin Çok Boyutlu Habitusu, Popüler Müzik
Yazıları, Sayı: 1, 50- 87.
 Featherstone, M. 2005. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Çev: Mehmet Küçük. Ayrıntı Yayınları.
S.235. İstanbul.
 Harris, K. K. 2007. Exteme Metal: Music and Culture on Edge, Berg Publishers, s.224. New York.
 Shuker, R. 2001. Understanding Popular Music, Routledge, s. 304. USA.
 Thornton, S. 1995. Club Cultures “Music, Media and Subcultural Capital”. Polity Press, 201,England.
 Weinstein, D. 2000. Heavy Metal: Music and Its Culture, Da Capo Pres, s.368, USA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com