Buradasınız

FARKLI METİNLERDE OYUNCUNUN SERÜVENİ

ADVENTURE OF ACTOR IN DIFFERENT TEXTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
From Thespis to present actor was been prime material in the reproduction of the text on the stage. Role in the masquerade mask, become close to the play character and as well as all methods serves one aim: To convince the audience that character, to create the illusion or to eliminate between the looking place with the stage. While questioning the existence of actor as intertextual; nested threads obtained the role, won the reputation, the reputation of return through in the three plays.
Abstract (Original Language): 
Thespis‟ten bu yana oyuncu; oyun metninin sahnede yeniden üretiminde asal malzeme olmuştur. Onun mask ile role bürünmesi, psikolojik yolculukla rol kişisiyle yakınlık kurması gibi tüm yöntemler aslında tek bir amaca hizmet eder: Seyirciyi o karaktere inandırmak, sahne ile seyir yeri arasında illüzyonu kurmak ya da kırmak. Metinlerarası bir düzlemde üç oyunda, oyuncunun varoluş sorgulaması yapılırken; elde ettiği rol, kazandığı itibar, iade ettiği itibar konuları iç içe geçer.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

 Bernhard, T. 1992. Tiyatrocu, Çev: Özdemir Nutku, İleri K.Y., İzmir
 Dorst, T. 1996. Ben, Feuerbach . Çev: Sema Engin Edinsel, yayımlanmamış tekst.
 Fitzsimons, R. Aktör Kean, Çev: Sevgi Sanlı, yayımlanmamış DT teksti.
 Huizinga, J. 1995. Homo Ludens, Çev. M.A.Kılıçbay, Ayrıntı Y., İstanbul.
 Şener, S. 2010. Tiyatroda Yaşam-Oyun ilişkisi, Dost Y., Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com