Buradasınız

DİJİTAL SANATLAR ÇERÇEVESİNDE ÜRETİLEN ESERLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE İNTERNETİN SERGİLEMEYE ETKİSİ

TECHNOLOGY USE IN ARTWORKS PRODUCED WITHIN THE FRAMEWORK OF DIGITAL ARTS AND IMPACT OF INTERNET ON EXHIBITING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
During the period following the industrial revolution, ease provided by mechanization and socio-cultural change considerably affected artists of that period within the context of material used in producing artworks and message given. Within that period following 19th century artists started to use new communication instruments besides classical art materials. Nowadays artists similarly take advantage of technology very often which is one of the most significant communication instruments of today. In this article having the title of “Technology Use In Artworks Produced Within The Framework of Digital Arts and Impact of Internet on Exhibiting” both artworks produced by the help of technology and contribution of technology on exhibiting are being reviewed. In this context, while trends such as digital art and internet art are being examined in this article also contribution of technology on exhibiting is being associated to using internet as a platform in order to exhibit their artworks.
Abstract (Original Language): 
Endüstri devrimini takip eden süreçte makineleşmenin getirdiği kolaylıklar ve sosyo-kültürel değişim dönemin sanatçılarını eser üretiminde kullanılan malzeme ve verilen mesaj bağlamında önemli ölçüde etkilemiştir. Sanatçılar 19.yy sonrasını kapsayan bu süreç içinde klasik sanat malzemelerinin yanında yeni medyaları da kullanmaya başlamıştır. Günümüz sanatçıları da benzer bir şekilde içinde bulunduğumuz dönemin en önemli iletişim araçlarından biri olan teknolojiden sıkça faydalanmaktadır. “Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkisi” başlıklı bu makalede hem teknoloji yardımıyla üretilen sanat eserleri hem de teknolojinin sergilemeye katkısı incelenmiştir. Bu çerçevede makale içinde dijital sanat ve internet sanatı gibi akımlar incelenirken, teknolojinin sergilemeye olan katkısı sanatçıların interneti eserlerini sergilemek amacıyla bir platform olarak kullanması ile ilişkilendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Alpay, Halil Rıfat, “Teknolojik Bağımlılık ve Yaratıcı Mühendislik Eğitiminin Gerekliliği”, Sanayi Kongresi Bildirileri, Cilt 1, TMMOB Sanayi Kongresi, Ankara, Aralık 4-9 1989, Ankara, 1989, s.9-12.
Antmen, Ahu, 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık 2008.
Boyraz, Burak, “Müze Teknolojileri ve Sergileme Farklılıkları”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Yüksek Lisans Programı, 2011.
Elitsoy, Zeliha Aslı, “Dönüşümler Bağlamında Teknoloji-Sanat İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, 2008.
Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı
ve İnternetin Sergilemeye Etkisi
Ahmet DOLUNAY
Burak BOYRAZ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2013 | Cilt.2, Sayı: 3 – Volume. 2, Issue: 3
124
itobiad
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5846, Kabul Tarihi: 05.12.1951, Resmi Gazete: 13.12.1951, Sayı: 7981.
Germaner, Semra 1960 Sonrası Sanat, Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1996.
Jameson, Fredric, Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer, Abdülkadir Gölcü, Ankara: Nirengi Kitap, 2011.
Kandinski, Vasili, Sanatta Zihinsellik Üzerine, çev: Tevfik Turan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993.
Kutup, Nejat, “İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art”. Akademik Bilişim’10, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla, Muğla Üniversitesi 10-12 Şubat 2010, 9-20, erişim tarihi: 1. 04. 2013, http://www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=670,983,1,0,1,0.
Lippard, Lucy, Six Years: The Dematerialization of the Art Object From 1966 to 1972, California: University of California Press: 1997. San, İnci, Sanat Eğitimi Kuramları, 2.bs., İstanbul: Ütopya Yayınları Eğitim Dizisi, 2003.
Ulay, Faruk “Tek Başına Ama Hep Birlikte Sanat: Net.Sanat”, Sanat Dünyamız, Sayı: 81 Güz (2001): 47-49.
Uluç, Güliz, Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi: 2003.
Yıldırım, Tarık Emre, “Yedinci Mühür Filmindeki Eksistansialist Soruların
Garip Bir Koleksiyoncu Filminde İşlenişi ve Türk - İslam Kültürüne Yansıması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, Ocak 2009, Konya, 2009: 161-174.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com