Buradasınız

BOZKIR TÜRKLERĠNDE EKONOMĠNĠN HAYVANCILIK VE TARIMA DAYALI OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EVALUATION OF ANIMAL HUSBANDRY AND AGRICULTURE BASED ECONOMY IN THE STEPPE TURKS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The tribes living in the Eurasian steppes before Ġslam is called “The Peoples of Steppe”. Some of these tribes Cimmerians, Scythians, Sarmatians, Huns, Köktürks and Uighurs. This peoples had a nomadic as a way of life. The main source of livelihood for settle migrate the Turks of steppe is animal husbandry. Animal farming is important to the economy of the steppe. The Turks have made horse breeding, sheep harbored. Animals such as cattle and oxen except for horses and sheep were fed by the Turks. Hunting has an important place in the Turkish economy. Hunting, has been usually in the form of forest hunting and river fishing. Meat takes first place in between the foods comsumed by the Turks. Vegetable are not important in life of Turks. The storage conditions of meat let to the emergence of such as bacon, sausage, canned food species. Milk and milk products are the most basic products the life of steppe. Yogurt, butter, cheese are the most important products in this life. Kımız obtained from mare‟s milk is the national drink of the Turks. Turks wore a dress from skin of animals for breeding. Turks have achieved fabrics cloth weaving. Carpet, ruğ weaving has affected the economies of The Turks advanced because it is. Agricultural activities forms one of the important aspects of the steppe economy. Between grown foods are included such as apple, corn, barley, wheat products. Between the crops they grow hemp which industrial plants are also available. Turks as they meet their own needs grow agricultural products, sold in more than they need.
Abstract (Original Language): 
Ġslamiyet‟ten önce bozkır coğrafyasında yaĢayan kavimlere “Bozkır Kavimleri” denilmektedir. Bu kavimlerden bazıları Kimmerler, Ġskitler, Sarmatlar, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlardır. Bu kavimler, yaĢam biçimi olarak konar-göçer bir yapıya sahiptir. Konar-göçer bozkır Türklerinin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvan besiciliği bozkır ekonomisinde önemlidir. Türkler, at yetiĢtiriciliği yapmıĢlar, koyun beslemiĢlerdir. At ve koyun dıĢında sığır ve öküz gibi hayvanlar da Türkler tarafından beslenmiĢtir. Avcılık, Türk ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Avcılık, genellikle orman avcılığı ve nehir avcılığı biçiminde görülmüĢtür. Et, Türkler tarafından tüketilen yiyecekler arasında ilk sırayı alır. Sebze, Türklerin hayatında önemli değildir. Etin saklanma koĢulları konserve, sucuk, pastırma gibi yiyecek türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Süt ve süt ürünleri bozkır hayatının en temel ürünlerindendir. Yoğurt, yağ, peynir bu hayatın en önemli ürünleridir. Kısrak sütünden elde edilen kımız, Türklerin milli içeceğidir. Türkler yetiĢtirdikleri hayvanlarının derilerinden elbise giymiĢlerdir. Türkler, bez dokuyarak kumaĢ elde etmiĢlerdir. Halı ve kilim dokumacılığı geliĢmiĢ olduğundan Türklerin ekonomilerini etkilemiĢtir. Tarımsal faaliyetler ise, bozkır ekonomisinin önemli unsurlarından birini oluĢturur. YetiĢtirilen ürünler arasında buğday, arpa, mısır, elma ve sanayi bitkisi olan kendir yer almaktadır. Türkler, elde ettikleri mamulün ihtiyaçlarından fazlasını da satmıĢlardır.

REFERENCES

References: 

Bayat, Fuzuli, “Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına GeçiĢ”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2009.
Diyarbekirli, Nejat, Hun Sanatı, Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1972.
DurmuĢ, Ġlhami, İskitler (Sakalar), Ankara: Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Yayınları, 1993.
DurmuĢ, Ġlhami, “Ġskit Kültürü”, C. IV, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 15-25.
DurmuĢ, Ġlhami, Sarmatlar, Ġstanbul: Kaynak Yayınları, 2007.
DurmuĢ, Ġlhami, Bilge Kağan, Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk, Ankara: Maya Akademi Yayınları, 2009.
Eberhard, Wolfram, “Eski Çin Kültürü ve Türkler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt I, Sayı 4, 1943, s. 19-29.
Eberhard, Wolfram, “Eski Türk Devletlerinin Ekonomisi Hakkında Ġncelemeler 1, Tobaların Hayvancılığı”, Belleten, C. 9, S. 36, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1945, s. 485-496.
Eberhard, Wolfram, Çin Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1947.
Eberhard, Wolfram, Çin‟in Şimal Komşuları, 2. Baskı, Çev: Nimet Uluğtuğ, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1996.
Eren, Hasan, “Türklerde Ekinciliğin GeliĢmesine Katkılar”, Türkoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 1979, s. 1-28.
Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, 9. Baskı, Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1983.
Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, 9. Baskı, Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1983.
Gökalp, Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Haz: Ġsmail Aka, Kazım YaĢar Kopraman, Ġstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976.
Bozkır Türklerinde Ekonominin Hayvancılık ve Tarıma
Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Mehmet MANDALOĞLU
Ġnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2014 | Cilt.3, Sayı:1 – Volume: 3, Issue: 1
92
itobiad
Gül, Bülent, “äk- „ekmek‟ ve Türevleri Üzerine”, International Journal of Central Asian Studies, Volume 13, 2009, s. 291-316.
Gül, Bülent, “tarı- Fiili ve Türevleri Üzerine”, Bilig, Sayı 61(Bahar), 2012, s.99-120.
Herodotos, Herodot Tarihi, Çev: Müntekim Ökmen, Ġstanbul: Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 2002.
Ġlgen, Abdulkadir, “Bozkır Göçebelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı”, İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları 49. Kitap Prof. Dr. Turan YAZGAN‟a Armağan Özel Sayısı, Ġstanbul, 2005, s. 817-840.
Kafesoğlu, Ġbrahim, Türk Milli Kültürü, 10. Baskı, Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1993.
KaĢgarlı Mahmud, Divan-ı Lûgat‟it Türk Tercümesi, Cilt II, Çev. Besim Atalay, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1985.
KaĢgarlı Mahmud, Divan-ı Lûgat‟it Türk Tercümesi, Cilt II, Çev. Besim Atalay, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1985.
KaĢgarlı Mahmud, Divan-ı Lûgat‟it Türk Tercümesi, Cilt III, Çev. Besim Atalay, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1985.
Koca, Salim, Türk Kültürünün Temelleri-1, Ġstanbul: Damla NeĢriyat, 1990.
Koca, Salim, “Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat”, Türkler, Cilt III, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 15-37.
Koca, Salim, Türk Kültürünün Temelleri, C. II, Ankara, 2003.
Koppers, Wilhelm, “Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin IĢığı Altında Ġlk Türklük ve Ġlk Ġndo-Germenlik”, Belleten, C. 5, S. 20, 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 439-480.
Orkun, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1994.
Ögel, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 2. Baskı, Ankara: Kömen Yayın-Dağıtım, 1979.
Ögel, Bahaeddin, İslamiyet‟ten Önce Türk Kültür Tarihi, 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984.
Ögel, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000.
Bozkır Türklerinde Ekonominin Hayvancılık ve Tarıma
Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Mehmet MANDALOĞLU
Ġnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2014 | Cilt.3, Sayı:1 – Volume: 3, Issue: 1
93
itobiad
Radlof, W., Sibirya‟dan (Seçmeler), Çev: Ahmet Temir, Ġstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976.
Rasonyı, Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara: Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Yayınları, 1971.
Tarhan, Taner, “Eskiçağ‟da Kimmerler Problemi”, Cilt I, VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, 1976, s. 355-369.
Tarhan, Taner, “Ön Asya Dünyasında Ġlk Türkler: Kimmerler ve Ġskitler”, Türkler, C. I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 597-610.
TaĢağıl, Ahmet, Gök-Türkler, Cilt I, 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com