Buradasınız

KOLEKTĠF HAFIZA VE MĠLLĠ KĠMLĠK BAĞLAMINDA TÜRKĠYE'DE RESMĠ TARĠH YAZICILIĞI

OFFICIAL HISTORIOGRAPHY IN TURKEY IN THE CONTEXT OF COLLECTIVE MEMORY AND NATIONAL IDENTITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Memory is beyond learning, storing and remembering any kind of information. In addition to individual memory, groups of people which changes from a pair to millions regarding its size, can have common schemas called collective memory. Apart from history collective memory is a living phenomenon, hence it is vulnerable to manipulations. History is one of the most suitable devices to shape collective memory of the groups of people as well as building national identity. It is clearly known that in the process of the construction and maintenance of nation state, history education is commonly used with the help of collective memory in order to build national identity. In this paper we try to explore the relation between the collective memory and national identity with history teaching in the context of Turkish Republic History of Revolution and Kemalism lesson. If we state a general view about this study, we can say that the youth who is exposed to this lesson will have a determined collective memory and national identity which is an implicit objective of the nation state.
Abstract (Original Language): 
Hafıza herhangi bir bilgiyi öğrenme, depolama ve hatırlamanın ötesindedir. Bireysel hafızaya ek olarak boyutu nazarında bir çift insandan milyonlara kadar değişen insan gruplarının ortak şemalarını oluşturan kolektif hafızaları vardır. Tarihten farklı olarak kolektif hafıza canlı bir olgudur ve bu sebeple manipülasyona açıktır. Tarih insan gruplarının kolektif hafızasını şekillendirmede ve milli kimlik inşa etmede en uygun araçlardan birisidir. Ulus devletin kurulması ve idame ettirilmesi sürecinde milli kimliği inşa etmek için kolektif hafızanın yardımıyla tarih eğitiminin yaygın olarak kullanıldığı açıkça bilinmektedir. Bu çalışmada toplu hafıza ve milli kimlik ile tarih eğitimi arasındaki ilişkiyi Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi bağlamında incelemeye çalıştık. Çalışma hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak bu dersi alan gençlerin ulus devletin örtük amacı olan istendik bir kolektif hafıza ve milli kimliğe haiz olacağını söyleyebiliriz.

REFERENCES

References: 

Assmann, Jan ve Tonio Hölscher, „„Collective Memory and Cultural
Identity‟‟, Kultur and Gedächtnis, (1988): 125-133.
Blatz, Craig W., ve Michael Ross, „„Historical Memories, How does
Memory shape History?‟‟ Canada, University of Waterloo: 223-237.
41 Öztürk, s.16.
Kolektif Hafıza ve Milli Kimlik Bağlamında Türkiye'de Resmi Tarih
Yazıcılığı
Yuliya BĠLETSKA
Cemile ġAHĠN
Ġsmail ġÜKÜR
Ġnsan ve Toplum Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2014 | Cilt.3, Sayı:1 – Volume: 3, Issue: 1
115
itobiad
İnce, Gökçen Başaran, “Medya ve Toplumsal Hafıza‟‟, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Kültür ve İletişim, Culture & Communication, (2010): 9-29.
Kansteiner, Wulf „‟Finding Meaning in Memory: A methodological
Critique of Collective Memory Studies‟‟, History and Theory 41, (May 2002):
179-197.
Nora, Pierre, „‟Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire‟‟,
Representations, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory,
California: University of California Press (Spring, 1989): 7-24.
Şıvgın, Hale, „‟Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi‟‟,
Akademik Bakış 4, (2009): 35-52.
Öztürk, Yücel, „„Tarih ve Kimlik‟‟, Akademik İncelemeler, Cilt:2, Sayı:1
(2007): 1-25.
Yanık, Celalettin, „‟Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının
Sosyolojik Analizi‟‟, Kaygı 20, (2013): 225-237.
Yıldız, Recep ve Sakine Demir, „‟Milli Kimliğin Oluşumunda Zihniyet‟‟: 1-
25.
Yıldız, Süleyman „„Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal
Niteliği‟‟, Milli Folklor 74, (2007): 9-16.
Belge, Murat, Militarist Modernleşme Almanya, Japonya ve Türkiye, 2.
bs., İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.
Connerton, Paul, Toplumlar Nasıl Anımsar?, çev. Alaeddin Şenel, 1. bs.,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999.
Halbwachs, Maurice, On Collective Memory, Edited, Translated, and
with an Introduction by LEWIS A. COSER, Chicago: The University of Chicago
Press, 1992.
Kara, Kemal, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İstanbul: Önde
Yayıncılık, 2010.
Köker, Levent, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, 13. bs., İstanbul:
İletişim Yayınları, 2012.
D. Smith, Anthony, Milli Kimlik, çev. Bahadır Sina Şener, 6. bs.,
İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.
Kolektif Hafıza ve Milli Kimlik Bağlamında Türkiye'de Resmi Tarih
Yazıcılığı
Yuliya BĠLETSKA
Cemile ġAHĠN
Ġsmail ġÜKÜR
Ġnsan ve Toplum Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2014 | Cilt.3, Sayı:1 – Volume: 3, Issue: 1
116
itobiad
Modern Türkiye‟de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet‟e Devreden Düşünce
Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet‟in Birikimi‟‟, Cilt I, 9. bs., İstanbul: İletişim
Yayınlar, 2011.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=T
DK.GTS.52c1dfb8d76963.78373193

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com