Buradasınız

Yerel Yönetimlerde Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir İnceleme: Çankırı Belediyesi Örneği

A Study on Organisational Commitment of the Employees in Local Governments: The Case of Cankiri Municipality

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it is thought that organizational commitment is significant in terms of the development and the success of the organization. In this context, the aim of the study is to measure the level of organizational commitment of the municipality employees by means of Three Component Model of Organizational Commitment scale. It is thought that this kind of studies contribute to raise the service qualities of the organizations which aims to meet the diverse needs of the community. Many researches asserted that the more organizational commitment creates the high performance. Moreover, the employees with high level of commitment contribute overcoming the problems during the time of crisis and they are reliable. In this discriptive study, Three Component Model of Organizational Commitment scale , which was developed by Allen and Meyer, translated into Turkish by Gündoğan, and rearrenged for municipalities by Yilmazer, was aplied to 200 employees in different departments of the Cankiri Municipality.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, çalışanların kurumsal bağlılığının, örgütlerin gelişimi ve amaçlarına ulaşması açısından büyük önem taşıdığı varsayımından yola çıkılmış ve bu çerçevede Çankırı Belediyesi personeline “Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği” uygulanarak, söz konusu çalışanların örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek amaçlanmıştır. Bu tarz çalışmaların, toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılama amacında olan örgütlerin hizmet kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ekibin kaliteli hizmet üretmesinin ana koşullarından birini ise örgütsel bağlılık oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar örgüte bağlılığı yüksek olan personelin daha yüksek performans gösterdiklerini, kriz dönemlerinde sorunu derinleştirmek yerine aşılmasına katkı sağladıklarını ve güvenilir olduklarını ortaya koymaktadır. Betimsel bir nitelik taşıyan çalışmada Çankırı Belediyesi’nin farklı departmanlarında çalışan 200 personele, İlk olarak Allen ve Meyer tarafından geliştirilmiş daha sonra Gündoğan tarafından Türkçeleştirilerek T.C. Merkez Bankası çalışanlarına uygulanmış ve Yılmazer tarafından yeniden düzenlenip belediyeler için uygun hale getirilmiş olan 15 maddelik Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,783 olarak bulunmuş olup bu değer, çalışmanın güvenilirliğini ortaya koymaktadır.
571
587

REFERENCES

References: 

Allen, Natalie J. ve John P. Meyer, “The Measurements and Antedecents of
Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”,
Journal of Occupational Psychology 63, (1990): 1-18.
Aslan, Şebnem, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve
Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması” Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 15 (2), (2008): 163-178.
Becker, Howard S., “Notes on the Concept of Commitment”, American
Journal of Sociology, 66 (1), (1960): 32-40.
Bozlagan, Recep, Mahmut Doğan ve Murat Daoudov, “Organizational
Commitment and Case Study on the Union of Municipalities of Marmara”
Regional and Sectorel Economic Studies, 10 (2), (2010): 29-57.
Buchanan, Bruce, “Building Organisational Commitment: the Socialisation
of Managers in Work Organisations” Administrative Science Quarterly, 19 (4),
(1974): 533-546.
Çakar, Nigar Demircan ve Adnan Ceylan “İş Motivasyonunun Çalışan
Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri”, Doğuş Üniversitesi
Dergisi, 6 (1), (2005): 52-66.
Çukurçayır, M. Akif, Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Konya: Çizgi Kitabevi,
2003.
Durna, Ufuk ve Veysel Eren, “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel
Bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), (2005): 210-219.
Erdoğdu, M. Yüksel ve Zümrüt Aydındağ, “Öğretmenlerin Kurumsal
Özdeşleşme ve Bağlılıklarının Algılanan Yönetici Davranışı Açısından
İncelenmesi”, İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(2), (2013) : 158-172.
Gündoğan, Tamer, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Örneği”,
Uzmanlık Tezi. Ankara: TC Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü, 2009.
İbicioğlu, Hasan, “Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri”, DEÜ
İİBF Dergisi, 15 (1), (2000): 13-22.
Köse, H. Ömer, “Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselleşme Sürecindeki
Yükselişi”, Sayıştay Dergisi, 52, (2004): 3-42.
Kösecik, Muhammet ve Hüseyin Özgür, “Yerel Yönetimlerde Reform:
Geleneksel Modelin Değişim Süreci”, Yerel Yönetimler Üzerine, (ed,) Hüseyin
Özgür ve Muhammet Kösecik, Ankara: Nobel Yayınları, 2005, s. 1-20.
Meijen, Jolise Van Stuyvesant, “The Influence of Organisational Culture on
Organisational Commitment at a Selected Local Municipality”, Master
Thesis, Rhodos University, 2007.
Yerel Yönetimlerde Çalışanların Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir İnceleme: Çankırı Belediyesi
Örneği
itobiad
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”
“Journal of the Human and Social Sciences Researches”
Cilt: 3, Sayı: 3
Volume: 3, Issue: 3
2014
[587]
Meyer, John P. ve Natalie J. Allen, Commitment in the Workplace: Theory,
Research, and Application, London: Sage Publication, 1997.
Mowday Richard T., Lyman W. Porter ve Richard M. Steers, Employee-
Organization Linkages: the Psychology of Commitment, Absenteeism, and
Turnover, New York: Academic Press, 1982.
Neuman, W. Lawrence, Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel
Yaklaşımlar, Ankara: Yayınodası Yayıncılık, 2012.
Özdamar, Kazım, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eskişehir: Kaan
Kitabevi, 2003.
Özdevecioğlu, Mahmut ve Aylin Aktaş, “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık
ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile
Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi 28, (2007): 1-20.
Tak, Bilçin ve B. Aydem Çiftçioğlu, “Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin
Türkçe’de Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan
Araştırması”, İşletme Fakültesi Dergisi 10 (1), (2009): 35-54.
Terzi, Ali Rıza ve Türker Kurt, “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik
Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi”, Milli Eğitim
Dergisi 116, (2005): 98-113.
Topaloğlu, Melih; Hakan Koç ve Ercan Yavuz, “Öğretmenlerin Örgütsel
Bağlılığının Bazı Temel Faktörler Açısından Analizi”, Kamu-İş İş Hukuku ve
İktisat Dergisi 9 (4), (2008): 179-200.
Toprak, Zerrin, Yerel Yönetimler. İzmir: Birleşik Matbaacılık, 2010.
Uygur, Akyay, “Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İlişkisini
İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi
1, (2007): 71-85.
Wiener, Yoash, “Commitment in Organisations: A Normative View”,
Academy of Management Review 7, (1982): 418-428.
Yağcı, Kamil, “Meyer- Allen Örgütsel Bağlılık Modeli Yaklaşımıyla Otel
İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine
Yönelik Bir Araştırma”, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(3), (2007):
114-129.
Yavuz, Ercan ve Cüneyt Tokmak, “İşgörenlerin Etkileşimci Liderlik ve
Örgütsel Bağlılık ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, İnternational
Journal of Economic and Administrative Studies 1(2), (2009): 17-34.
Yılmazer, Aydın, “Yerel Yönetimlerde Kurumsal Bağlılığın Bireysel
Performansa Etkisine İlişkin Bir Araştırma: Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Örneği”, Akademik İncelemeler Dergisi 7 (1), (2012): 313-336.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com