Buradasınız

Stresle Başa Çıkma Ve Dini Başa Çıkma Yöntemleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

The Relationship between Religious Coping and Coping with Stress Methods: An Analysis from Various of Variable

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Stress is one of the main causes of many mental and physical illnesses. However, there are various ways of coping with stress. 'Religious coping' one of the ways of coping with stress, arises from the need to take refuge into self-superior beings. In this study, it is investigated whether there exist a relationship between religious coping and coping with stress in general with respect to various variables. This investigation was carried out by using stress inventory and religious coping scale. The results of the study revealed the fact that there is a strong connection between the attitudes of religious and general stress coping. It was also observed that individuals show the most appropriate religious coping behaviours depending on their ages, genders and perceived socioeconomic levels.
Abstract (Original Language): 
Stres birçok ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların ana sebebidir. Stresle başa çıkmanın birçok yolları vardır. Dinî başa çıkma tarzları da bireylerin baş edemedikleri durumlarda kendinden üstün bir varlığa sığınma ihtiyacından kaynaklanan bir başa çıkma tarzıdır. Bu çalışmada çeşitli değişkenler açısından stresle başa çıkma ve dinî başa çıkma arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Araştırmada stresle başa çıkma tutum envanteri ve dinî başa çıkma ölçeği kullandık. Araştırmanın nihayetinde dinî başa çıkma tutumları ile stresle başa çıkma tutumları arasında anlamlı düzeyde ilişkinin var olduğu gözlenmiştir. Bireyler yaşlarına, cinsiyetlerine, algılanan sosyo ekonomik düzeylerine ve dünyaya geliş sıralarına göre kendilerince en uygun dinî başa çıkma tutumlarını sergiledikleri görüldü.
610
631

REFERENCES

References: 

Adler, A. (2004). İnsanı Tanıma Sanatı. (K. Şipal, Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
Aflakseir, A., & Coleman, P. G. (2011). Initial Development of the Iranian
Religious Coping Scale. Journal of Muslim Mental Health, VI(1), 44-61.
Ayten, A., Göçen, G., Sevinç, K., & Öztürk, E. (2012). Dini Başa Çıkma Şükür
ve Hayat Memnuniyet İlişkisi:Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane
çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Din Bilimleri Akademik Araştırma
Dergisi, 12(2), 45-79.
Basut, E. (2006). ‘‘ Stresle Başa Çıkma ve Ergenlik",. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi, 13(1), 31-33.
Bjorck, J., & Thurman, J. (2007). Negative Life Events, Patterns Of Positive
And Negative Religious Coping, And Psychological Functioning.
Journal for The Scientific Study of Religion, 46, 159-167.
Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü, "Stres". Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
Day, L., & Maltby, J. (2003). "Religious Orientation, Religious Coping and
Appraisals of Stress: Assessing Primary Appraisal Factors in the
Relationship Between Religiosity and Psychological Well-being".
Personality and Individual Differences, 1209-1224.
Ebu Davud, Ö. S.-E.-S. (tarih yok). Sünenü Ebî Davud (Cilt 1). Beyrut: Dâr'ul
Kitab'ul Arabî.
El Buhari ( Ö:869), ,. E. (2002). Cami-us Sahih (1.bs b., Cilt 4). Mansura: Daru’l
Ğad el- Cedid.
Ertem, A. (2013, 10 29). http://www.hurriyetaile.com/sizin-icin/psikoloji/evlikadinlar-
daha-stresli_9593.html. 09 06, 2014 tarihinde
http://www.hurriyetaile.com. adresinden alındı
Eryücel, S. (2013). Yaşam Olayları ve Dini Başa Çıkma (Doktora Tezi). Ankara:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Güler, Ö. (2010). Dini İnanç ve Psikolojik Sağlık İlişkisine Dair Bir
Değerlendirme. Toplum Bilimleri Dergisi, 4 (8), 95-105.
Gümüşhanevi (Ö:1893), A. (1982). Ramûz El-Ehadîs (Cilt 1). İsatanbul: Veb
Ofset.
Gürses, İ., & Kılavuz, A. (2011). Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Dönemleri
Teorisi Açısından Kuşaklararası Din Eğitimi ve İletişiminin Önemi.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 153-166.
Kalkan, M., & Koç, H. (2008). Psikoljik Doğum Sırası Bireylerin Stresle Başa
Çıkma Stratejilerinin Yordayıcısı mıdır? Türk Psikolojik Danısma ve
Rehberlik Dergisi, 3(30), 45-59.
Ahmet Canan KARAKAŞ – Mustafa KOÇ
itobiad
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”
“Journal of the Human and Social Sciences Researches”
Cilt: 3, Sayı: 3
Volume: 3, Issue: 3
2014
[631]
Karaca, F. (2006). Kader Algısı-Ruh Sağlığı İlişkisi Üzerine Empirik Bir
Araştırma. İslami Araştırmalar Dergisi, 19(3), 479-489.
Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma Tutumlarının Sınav Kaygısı-Gelecek Kaygısı
İle İlişkisi (Sakarya İli Örneği). İtobiad, 135-157.
Kavas, E. (2013). Dini Tutum-Stresle Başa Çıkma İlişkisi. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 143-168.
Khan, Z., Watson, P., Chen, Z., Iftikhar, A., & Jabeen, R. (2012). Pakistani
Religious Coping and The Experience and Behaviour of Ramadan.
Mental Health, Religion & Culture, 15(4), 435–446.
Kula(a), N. (2005). Bedensel Engellilik ve DiniBaşa Çıkma. İstanbul: DEM.
Kula, N. (2002). Deprem ve Dini Başa Çıkma. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 1, 234-255.
Lazarus, R., & Susan Folkman, S. (1984). Stress, Approsal and Coping. New
York.
Oğulmuş, D. (2013, 05 09). http://www.psikoloji.com.tr/cocuk/cocukgelisimi/
kardesler-arasi-dunyaya-gelis-sirasi-ve-etkileri-3457.html. 06 11,
2014 tarihinde http://www.psikoloji.com.tr. adresinden alındı
Özbay, Y., & Şahin, B. (1-3 Eylül 1997). Stresle Başaçıkma Tutumları
Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . IV. Ulusal Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi.
Pargament, K. (2003.). ‘‘Tanrım Bana Yardım Et Din Psikolojisi Açısından
Başa Çıkmanın Teorik Çatısına Doğru’’ (çev.), Ahmet Albayrak.
Tabula Rasa, 180-184.
Pargament, K. I. (2001). “The Psychology of Religion Coping: Theory, Research,
Practice.”. New York: The Guılford Press.
Pargament, K. I. (2005). Acı ve Tatlı Dindarlığın ve Bedelleri Faydaları
Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 13(1), 279-306.
Şahin, N. (1998). Stresle Başa Çıkma Yolları (3 b.). Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
Şahin, N. H. (2010). Stresle Başa Çıkma Olumlu Bir Yaklaşım. Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları.
Tekin, F. (2005). Stresle Başa Çıkmada Din Eğitiminin Rolü. Konya: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensttüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com