Buradasınız

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL OLARAK SANAT EĞİTİMİ ALMA İHTIYACI DURUMLARINA GÖRE SALDIRGANLIK VE ŞİDDETE EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)

A STUDY ON THE UNIVERSITY STUDENTS’ LEVELS OF TENDENCY TO VIOLENCE AND AGGRESSION IN RELATION WITH THE NEED THEY FEEL ABOUT RECEIVING INFORMAL ART EDUCATION (ERZINCAN CASE STUDY)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study was carried out to detect the university students’ need levels of receiving art education informally, and to determine if there is a significant difference between the levels of tendency to violence and aggression levels according to the need they feel about receiving art education informally. This study was conducted with 182 (78 male, 104 female) students who study at Erzincan University. “Scale of need for receiving art education informally” developed by the researcher, “Aggression Scale” developed by Tuzgöl, “Scale of tendency to violence” developed by Göka, Bayat and Türkçapar were used respectively to measure the students’ needs for receiving art education informally, to measure the levels of aggression, and to measure their “tendency to violence”. In the analysis of the data, Kruskal Wallis H test, one of non-parametric tests, was used to compare scores belonging to the dependent variable of the unrelated sample and Person Correlation Coefficient was used to determine the relationship between the two variables. At the end of the study, according to the need they feel about receiving art education informally, no significant difference was found between the students’ levels of aggression and tendency levels to violence. In a positive way, a significant relationship was found out between the students’ levels of aggression and tendency levels to violence.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin informal olarak sanat eğitimi alma ihtiyacı düzeylerini belirlemek, informal olarak sanat eğitimi alma ihtiyacı duyma durumlarına göre saldırganlık düzeyleri ve şiddete eğilim düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit amacıyla yapılmıştır. Araştırma Erzincan üniversitesinde öğrenim gören 182 (78 erkek, 104 kız) öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin informal olarak sanat eğitimi alma ihtiyaçlarını ölçmek için araştırmacı tarafından geliştirilen “İnformal Olarak Sanat Eğitimi Alma İhtiyacı Ölçeği”, saldırganlık düzeylerini ölçmek için Tuzgöl tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği”, şiddete eğilimlerini ölçmek için ise, Göka ve Bayat ve Türkçapar tarafından hazırlanmış olan “Şiddet Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemin bağımlı değişkene ait puanlarını karşılaştırmak için non parametrik testlerden KRUSKAL WALLİS H testi, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemede ise, Person Korelâsyon Katsayısı kullanılmıştır.İnformal olarak sanat eğitimi alma ihtiyacı duyma durumlarına göre, öğrencilerin saldırganlık düzeyleri arasında ve şiddete eğilim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri ile şiddete eğilim düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
10
20

REFERENCES

References: 

Budak, Y. (2009). Yaşamboyu Öğrenme ve İlköğretim Programlarının Hedeflemesi Gereken İnsan Tipi. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 693 – 708.
Buyurgan, S & Kumral Ç. (2007). Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitimi Neden Yer Almalıdır? 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Çoraklı, E., Barsamyan, M., & Tuzcuoğlu, S. (2007). Müzik Öğretmeni adaylarının Piyano Dersindeki Başarıları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Freud, S. (2007). Sanat ve Sanatçılar Üzerine. ( Çev. K. Şipal). (Dördüncü baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Fromm, E. (2008). Sevgi ve şiddetin kaynağı ( Çev.Y. Salman, N. İçten). (7. Basım). İstanbul: Payel yayıncılık.
Göksan, T. S., Uzundurukan, S.,& Keskin, N. S. (2009), Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Programları. 1. İnşaat Mühendisliği Eğitim Sempozyumu, 6-7 Kasım, Antalya. Retrieved Marc 19, 2011, from http://www.imoantalya.org.tr/imo_antalya_semp2009/files/14.pdf
19 The International Journal of Educational Researchers (IJERs)
A Study On The University Students’ Levels Of Tendency To Violence And Aggression In Relation With The Need They Feel About Receiving Informal Art Education (Erzincan Case Study)
Kızmaz, Z. (2006 Mayıs). Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30 (1), 47-70. Retrieved January 7, 2011, http://www.ikinciadim.org/makaleler/siddetdavranisininkaynaklari.pdf
Krug, E.G., Mercy, A.J., Dahlberg, L.L., & Zwi, A.B. (2002a). The world report on violence and health. Geneva: World Health Organization. Retrieved February 10, 2010, from http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf
Michaud, Y. (1986). Şiddet . (Çev: Cem Muhtaroğlu). İstanbul: İletişim yayıncılık.
Moeller, T. G. (2001). Youth Aggression and Violence: A Psychological Approach.USA: Lawrence Erlbaum Associates.
Özsoy, V.(2007). Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu Açılış Konuşması. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Peden M, McGee K,& Sharma G.(2002b). The injury chart book: a graphical overview of the global burden of injuries. Geneva, World Health Organization. Retrieved March 10, 2011, from http://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http...
Smith, P. (2000). Violence and Art Education. National Art Education Association Convention, Retrieved January 11, 2011, from, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED441732.pdf
Taşkesen, O. (2011). Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Resim Bölümleri İle Genel Liselerde Verilen Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Şiddete Yönelik Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Unpublished MA thesis. Gazi University, Ankara.
Toy, B. (2006), Sanat Egitimi Alan ve Almayan 15-17 Yas Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi, Unpublished MA thesis, Ankara University, Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu. (2008). 2008 Ölüm İstatistikleri, Retrieved January 17, 2011, from http://www.tuik.gov.tr/demografiapp/olum.zul
Türkiye İstatistik Kurumu. (2008). Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü İstatistikleri, Retrieved January 17, 2011, from http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=1&ust_id=12 04.04.2011 tarihinde alınmıştır.
Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (14), 40-41
T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998). Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. Ankara: Başbakanlık Basımevi
Uzman E. , Temiz E. (2007) Sanat Eğitiminin Üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve kendini ayarlama davranışlarına etkisi. 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 – 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com