Buradasınız

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUR ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING 8th GRADE STUDENTS’ READER SELF-EFFICACY: SAMPLE OF NIGDE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the reader self-efficacy level of the 8th grade students and to research it in terms of different variables. The studies on self-efficacy has shown that the students’ being succesful in any subject is in accordance with their self-efficacy perception. There are also studies proving that there is a positive correlation between reading success and reading self-efficacy. For this reason, it’s important to determine students’ reader self-efficacy level in terms of its bringing up existing situation. Besides, determining if the variables, of which influences on basic language skills were proved through different studies, affect the reader self-efficacy will guide the studies and regulations on this subject. This research was applied on 1389 students studying in 13 secondary schools in the city centre of Nigde in the Fall Term of 2013-2014 school year. As data collection tool, Reader Self-Efficacy Scale, developed by Ulper, Yaylı and Karakaya (2013) was used. In the five point Likert type scale are 36 items. It was ascertained that students’ reader self-efficacy level was high. In the search, it was found that the reader self-efficacy level, according to gender, was significantly different in favor of girls, differentiated according to their like or dislike Turkish course in favor of those who like it, and according to the number of the books read in the last month weighed against those who had not read any book at all. According to the findings, for developing students’ reader self-efficacy level, some suggestions were made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin okur öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve bunun farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Öz yeterlik konusunda yapılan araştırmalar, öğrencilerin herhangi bir konuda başarılı olmalarının, o konuda sahip oldukları öz yeterlik algısıyla paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Okuma öz yeterliği ile okuma başarısı arasında da pozitif ilişki olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Bu sebeple öğrencilerin okur öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi, mevcut durumu ortaya koyması bakımından önemlidir. Ayrıca temel dil becerileri üzerindeki etkileri farklı çalışmalarla ortaya konulmuş değişkenlerin okur öz yeterliğini etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi de bu konuda yapılacak çalışma ve düzenlemelere rehberlik edecektir. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Niğde il merkezindeki on üç ortaokulda öğrenim gören toplam 1389 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ülper, Yaylı ve Karakaya (2013) tarafından geliştirilen Okur Öz yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert tipindeki ölçekte 36 madde bulunmaktadır. Örnekleme giren öğrencilerin okur öz yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin okur öz yeterlik düzeylerinin cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, Türkçe dersini sevip sevmeme durumuna göre sevenler lehine farklılaştığı ve son bir ayda okunan kitap sayısına göre, hiç kitap okumayanların aleyhine bir farklılık olduğu bulgulanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin okur öz yeterliklerini geliştirmeye yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Arslan, A. (2013). Okuma Becerisi İle İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni. Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (2), 251-265.
Baker, L., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations to
reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 452-477.
https://www.msu.edu/~dwong/CEP991/CEP991Resources/Baker%26WigfieldMotivR...
adresinden elde edildi.
Balcı, A. (2009). 44 İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma.
Yayımlanmamış doktora tezi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no:
228411).
Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 50, 248-287.
http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1991OBHDP.pdf adresinden elde edildi.
Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational
Psychologist, 28 (2), 117-148.
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior. Vol. 4,
pp. 71-81). New York: Academic Press.
http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf adresinden elde edildi.
Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının
İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 73-92.
Boufford-Bouchard, T. (1990). Influence of self-efficacy on performance in a cognitive task. The
Journal of Cognitive Psychology, 130 (3), 353-363.
Collins, J. L. (March,1982). Self-efficacy and ability in achievement behavior. Paper presented at the
meeting of the American Educational Research Association, New York.
Demir, T. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri ile Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi
Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (1), 84-114.
Dinhter, M., Dochy, F. & Segers, M. (2010). Factors affecting students’ self-efficacy in higher
education. Educational Research Review, 6 (2011), 95-108.
Dweck, C. S. (1986). Motivational Processes Affecting Learning. American Psychologist, 41 (10), 1040-
1048.
Eccles, J., Adler, T., & Meece, J. L. (1984). Sex differences in achievement: A test of alternate theories.
Journal of Personality and Social Psychology, 46, 26-43.
http://www.rcgd.isr.umich.edu/garp/articles/eccles84h.pdf adresinden elde edilmiştir.
Epçapan, C. (2012). Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri ile Okumaya İlişkin Tutumları
Arasındaki İlişki. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 7 (4-II), 1711-1726.
Epçapan, C. ve Demirel, Ö. (2011). Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16), 120-128.
Gündemir, Y. (2002). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin
Gelişimlerinin Ölçülmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri
tabanından elde edildi. (Tez no: 113155).
Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi -yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
İşeri, K. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının İncelenmesi,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 468-487.
Jeong, J. (2004). Analysis Of The Factors And The Roles Of Hrd In Organizational Learning Styles As
Identified By Key Informants At Selected Corporations In The Republic Of Korea. (Unpublished
PhD Thesis) Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource
Development, America.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karatay, H. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama ile İlgili Bilişsel Farkındalıkları.
Türklük Bilimi Araştırmaları, XXVII, 457-475.
Kayış, A. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (Ş. Kalaycı Ed.). Ankara: Asil
Yayın Dağıtım.
Keskin, H. K. ve Atmaca, T. (2014). Okur Öz Algısı Ölçeği-2’nin Türkçeye Uyarlanması. İlköğretim
Online, 13 (1), 306-318. ilkogretim-online.org.tr/vol13say1/v13s1m21.docx adresinden elde
edildi.
Köseoğlu, E. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. YÖK Ulusal Tez
Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 289699).
Maskan, A. (2010). Fizik ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fiziğe Karşı Özyeterlik İnançlarının
Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII (1), 31-42.
McCarthy, P., Meier, S. & Rinderer, R. (1985). Self-efficacy and writing. College Composition and
Communication, 36, 465-471.
Meece, J. L., Glienke, B. B., & Burg, S. (2006). Gender and motivation. Journal of School Psychology,
44, 351-373.
http://www.numyspace.co.uk/~unn_tsmc4/prac/labs/fear_success/fearofsucce...
adresinden elde edilmiştir.
Mete, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Malatya
İli Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1 (1), 43-66.
Naseri, M. & Zaferanieh, E. (2012). The Relationship Between Reading Self-efficacy Beliefs, Reading
Strategy Use and Reading Comprehension Level of Iranian EFL Learners. World Journal of
Education, 2 (2), 64-75.
Onan, B. (2012). Dil eğitiminin temel kavramları. Ankara: Nobel Yayınları.
Pajares, F. (1996). Current Directions in Self-efficacy Research. M. Maehr & P. R. Pintrich, (Ed.),
Advances in motivation and achievement. 10, 1-49. Greenwich, CT: JAI Press.
Pajares, F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: a review of the
literature. Reading&Writing Quarterly, 19, 139-158.
Palmer, D. H. (2006). Sources of self-efficacy in a science methods course for primary teachere
education students. Research in Science Education, 36, 337-353.
Piercey, R. R. (2013). Reading Self-Efficacy in Early Adolescence: Which Measure Works Best? Theses
and Dissertations--Educational, School, and Counseling Psychology. Paper10. Lexington,
Kentucky
http://sites.education.uky.edu/motivation/files/2013/09/Piercey_Disserta...
adresinden elde edildi.
Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu
anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 141–155.
Schunk, D. H. (1987). Peer models and children's behavioral change. Review of Educational Research,
57, 149-174.
Schunk, D. H. (1989). Self 46 -efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review,1,173-
208. http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/D_Schunk_Self_1989.pdf?origin=publicati...
adresinden elde edildi.
Schunk, D. H. (2003). Self-efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting, and
self-evaluation. Reading and Writing Quarterly, 19 (2), 159-172.
Schunk, D. H. & Swartz, C. W. (1993). Goals and progress feedback: Effects on self-efficacy and
writing achievement. Contemporary Educational Psychology, 18, 337-354.
Shell, D. F., Murphy, C. C. & Bruning, R. H. (1989). Self-efficacy and outcome expectancy
mechanisms in reading and writing achievement. Journal of Educational Psychology, 81, 91-
100.
Smith, J. K., Smith, L. F., Gilmore, A., & Jameson, M. (2012). Students’ perceptions of reading ability,
enjoyment of reading and reading achievement. Learning and Individual Differences, 22, 202-
206.
Sohrabi, R., Mohammadi, A. & Aghdam, G. A. (2013). Effectiveness of group counseling with problem
solving approach on educational self-efficacy improving. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 84 (2013), 1782-1784.
Swalander, L., & Taube, K. (2007). Influences of family based prerequisites, reading attitude, and selfregulation
on reading ability. Contemporary Educational Psychology, 32, 206-230.
Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Ülper, H., Yaylı, D. ve Karakaya, İ. (2013). Okur özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 85-100.
Ünal, M. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarının okuduğunu anlamaya olan etkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez
no: 308759).
Wentzel, K. R. (1996). Social and academic motivation in middle school: Concurrent and long-term
relations to academic effort. Journal of Early Adolescence, 16, 390-406.
http://jea.sagepub.com/content/16/4/390.full.pdf+html adresinden elde edildi.
Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children’s’ motivation for reading to the amount and
breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, 420-432.
http://www.cori.umd.edu/research-publications/1997-wigfield-guthrie.pdf adresinden elde
edildi.
Wigfield, A., Eccles, J. S., Yoon, K. S., Harold, R. D., Arbreton, A. J. A., Freedman-Doan, C., &
Blumenfeld, P. C. (1997). Change in children’s competence beliefs and subjective task values
across the elementary school years: A 3-year study. Journal of Educational Psychology, 89,
451-469.
Wood, R., & Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of
Management Review, 14 (3), 361-384.
http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1989AMR adresinden elde edildi.
Yaman, H. ve Süğümlü, Ü. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma
alışkanlıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 291-306.
Yıldız, C. (2013). Okuma ve Anlama Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), 4. Baskı, Yeni Öğretim Programına Göre
Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi içerisinde. (ss. 115-160). Ankara: Pegem Akademi.
Yılmaz, E., Yiğit, R. ve Kaşarcı, İ. (2012). İlköğretim öğrencilerinin özyeterlilik düzeylerinin akademik
başarı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12 (23), 371-388.
Zimmerman, B., J. (1995). Self-Efficacy and Educational Development. A. Bandura (Ed.),Self- Efficacy
in Changing Societies. (pp. 202-231). Cambridge University Press.
http://keperawatan.unsoed.ac.id/sites/default/files/Download/%5BAlbert_B...
f-Efficacy_in_Changing_Societi(BookFi.org)%20-%20Copy.pdf#page=219 adresinden elde
edildi.
Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. M. Boekaerts, P. R.
Pintrich, & M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation. (pp. 13-39). San Diego: Academic
Press.
Zimmerman, B. J., Bandura, A. & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment:
The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Journal, 29,
663-676.
Zimmerman, B. J. & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course
attainment. American Education Research Journal, 31, 845-862.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com