Buradasınız

DEFINING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE WRITING SENSITIVITY SCALE AND ANALYSING WRITING SENSITIVITY WITH REGARD TO DIFFERENT VARIABLES

YAZMA DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAZMA DUYARLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Bu araştırmada Yazma Duyarlılığı Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi ile yazma duyarlılığının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline dayalı olarak yürütülen çalışmanın araştırma grubu Akdeniz, Mehmet Akif Ersoy, Dokuz Eylül ve Niğde Üniversitelerinde lisans eğitimlerine devam eden Türkçe öğretmen adaylarıdır. Aracın geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi açısından ön deneme uygulaması için 396 katılımcıdan ve asıl uygulama için 375 katılımcıdan elde edilen veriler doğrultusunda açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach alfa analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda puanlamanın 5’li derecelendirme ölçeği üzerinden yapıldığı ve 37 maddeden oluşan tek faktörlü Yazma Duyarlılığı Ölçeği’nden elde edilen puanlar doğrultusunda yapı geçerliliği ve iç tutarlılık boyutunda güvenilirliğin yüksek olduğu ifade edilebilir. Ayrıca cinsiyet ve akademik not ortalaması ile cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin, yazma duyarlılığı üzerindeki ortak etkilerinin manidar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak akademik not ortalaması ile yazı yazma sıklığı değişkenlerinin yazma duyarlılığı üzerindeki temel etkilerinin manidar olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan cinsiyet ve yazma sıklığı, yazma ve kitap okuma sıklıkları ile yazma sıklığı ve akademik not ortalaması değişkenlerinin yazma duyarlılığı üzerindeki ortak etkilerinin manidar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract (Original Language): 
This study aimed to develop the Writing Sensitivity Scale, to determine its psychometric properties and to investigate how sensitivity toward writing differed according to participants’ demographic characteristics. The research group of this survey study involved preservice Turkish language teachers studying at Akdeniz University, Mehmet Akif Ersoy University, Dokuz Eylül University and Niğde University. In order to develop the instrument and to determine its psychometric properties, data were collected from 396 participants for the pilot study and from 375 participants for the main study. The Writing Sensitivity Scale involving 37 items is scored with a 5- point rating scale. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha analysis were carried out for data analysis. As a result of the analyses, the construct validity of the scores obtained through the Writing Sensitivity Scale and the reliability of the scale in terms of internal consistency can be considered high. In addition, common effects of the variables of sex and grade point average as well as the variables of sex and class level on writing sensitivity were significant. The main effects of the variables of grade point average and frequency of writing on writing sensitivity were significant as well. On the other hand, common effects of the variables of sex and frequency of writing; frequency of writing and frequency of reading books; and lastly frequency of writing and grade point average on writing sensitivity were not significant.
283
301

REFERENCES

References: 

Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler
açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. International Journal of Social Science (IASSS), 6(6),
83-111.
Badger, R., & White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing. ELT Journal, 54/2, 153-
160.
Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma
eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish StudiesInternational
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7/3,
555-572.
Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. (First Edition). NewYork:
Guilford Publications, Inc.
Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS
uygulamaları ve yorum. (On Dokuzuncu Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Ceran, D. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma eğitimi dersine yönelik tutumlarının
değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 8/1, 1151-1169.
Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin.
52, 281–302.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (Sixth Edition). NewYork:
Routledge.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik:
SPSS ve LISREL uygulamaları. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. (Second Edition). Thousand Oaks, California: Sage
Publications, Inc.
Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and
Communication, 32(4), 365-387.
Floyd, F. J. & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical
assessment instruments. Psychological Assessment, 7 (3), 286–299.
Grabe, W. ve Kaplan, R.B. (1996). Theory and Practice of Writing. London: Longman
Gracia, J.J.E. (1995). A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology. Albany: State University of
New York Press.
Graham, S. (2006). Strategy instruction and the teaching of writing: A meta-analysis. In C. A.
MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research. New York, NY:
The Guilford Press.
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
Hayes, J. R. (1996). A new framework for understanding cognition and affect in writing. In C. M. Levy
& S. Ransdell (Eds.), The science of writing: Theories, methods, individual differences, and
applications (pp. 1-27). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hiemstra, R., & Brier, M.E. (1994). Professional Writing. Florida: Krieger Publishing Company.
Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for
determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis:
Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.
Jonson, J. L. & Plake, B. S. (1998). A historical comparison of validity standarts and validity practices.
Educational and Psychological Measurement. 58 (5), 736–754.
Jöreskog, G. K. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS
command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.
Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik
tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl University
Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-362.
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Aksoy, Ö. (2002). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıcılık.
Keçik, İ ve Uzun, L. (2003). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskişehir: Anadolu University Yayınları.
Kellog, R.T. (1994). The Psychology of Writing. New York: Oxford Unıversıty Press.
Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. NewYork: Routledge.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. (Second Edition). NewYork:
Guilford Publications, Inc.
Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and
interpretation. (Second Edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Maruyama, G. M. (1998). Basics of structural equation modeling. (First Edition). Thousand Oaks,
California: Sage Publications, Inc.
McCurdy, M., Schmitz, S., & Albertson, A. (2010). Evidence-Based written language instruction:
Developing and implementing written language programs at the core, supplemental, and
intervention levels. in Practical Handbook of School Psychology, Eds. Gretchen Gimpel Peacock,
Ruth A. Ervin, Edward J. Daly, Kenneth W. Merrell. pp. 300-318.New York: The Guilford
Press.
Nunnaly, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. (Third Edition). NewYork: McGraw-Hill,
Inc.
Oral, G. (2003). Yine Yazı Yazıyoruz -Okulda/İşyerinde/Evde Kullanılabilecek Yaratıcı Yazı Etkinlikleri
ve Kuramsal Temelleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Pincas, A. (1982). Teaching English Writing. London: Macmillan.
Raykov, T. & Marcoulides, G. A. (2008) An introduction to applied multivariate analysis. (First Edition).
NewYork: Taylor & Francis Group.
Sever, S.(1991). Dil ve edebiyat öğretiminde yaratıcılık. Eğitimde Nitelik Geliştirme/ Eğitimde Arayışlar
1. Sempozyumu Bildiri Metinleri. s.371-374. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.
Stapleton, C. D. (1997). Basic concepts and procedures of confirmatory factor analysis. Austin: The
Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association.
Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for social sciences. (Third Edition). New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenilirlik. (Birinci Baskı). Ankara:
Seçkin Yayınları.
Tabachnick, G. B. & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. (Fourt Edition). Needham
Heights: Allyn & Bacon, Inc.
Tribble, C. (1996). Writing. Oxford: Oxford University Press.
Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi, 149, 30-
45.
Urbina, S. (2004). Essentials of psychological testing. (First Edition). New Jersey: Wiley & Sons, Inc.
Westen, D. & Rosenthal, R. (2005). Improving construct validity: Cronbach, Meehl, and Neurath’s
Ship. Psychological Assessment. 17 (4), 409–412.
Yıldız, A. ve Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının belirsizlik ilkesini anlama düzeyleri ve
öğrenme amaçlı yazmanın akademik başarıya etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 134-148.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com