Buradasınız

İLERİ SEVİYE İÇİN HAZIRLANAN İSTANBUL YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNİN KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

THE ANALYSIS OF İSTANBUL TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS SET PREPARED FOR ADVANCED LEVEL IN TERMS OF CULTURE TRANSMISSION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Language is an important tool for the socialization of the individual as it enables communication between people. Learning a second language doesn’t mean to learn that language with only grammar rules or with words. Learning a foreign language is to solve the cultural codes of the nation that the language belongs to, to bring awareness to the cultural treasures, to know the cultural treasures in detail and to mean it in a context of integrating with the basic rules of language. Tangible and intangible cultural elements that a nation has find their place in the language. These elements that are enshrined in the language are transmitted through language. In this respect, cultural transmission constitutes an important point in language teaching. In transmitting cultural codes of the source language in foreign language teaching, texts assumes an important task. Initially, including textbooks, the texts in these books are in the position of the main transmitters of culture and learning. Istanbul Teaching Set of Turkish for Foreigners, as a course material prepared for the teaching Turkish as a foreign language, is of significance in the transmission of Turkish culture. Thus, The texts in C-1 Grade of Istanbul Teaching Set of Turkish for Foreigners, which has been prepared for the advanced students who learn Turkish as a foreign language, have been analyzed with document anlaysis method in terms of cultural transmission. As a result of the data obtained from this study, the cultural transmission in textbooks especially prepared for advanced level students in teaching Turkish to foreigners is emphasized and recommendations on the subject has been developed.
Abstract (Original Language): 
Dil, insanlar arasında iletişim sağladığı gibi bireyin toplumsallaşmasını da sağlayan önemli bir araçtır. İkinci bir dili öğrenme, o dili sadece gramer yapısıyla, kurallarıyla, kelimeleriyle öğrenmek değildir. Yabancı bir dili öğrenmek; o dilin ait olduğu milletin; kültürel kodlarını çözmek, kültür hazinesini ayrıntılarıyla tanımak ve bunu dilin temel kurallarıyla bütünleştirici bir bağlamda anlamlandırmaktır. Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi kültür öğeleri dilde yerini bulur. Dilde yerini bulan bu öğeler dil aracılığıyla aktarılır. Bu açıdan dil öğretiminde kültürün aktarımı önemli bir hususu oluşturmaktadır. Yabancı dil öğretiminde kaynak dile ait kültürel kodların aktarılmasında metinler önemli bir görevi üstlenir. Başta ders kitapları olmak üzere, bu ders kitaplarında yer alan metinler kültürün asıl aktarıcısı ve öğreticisi konumundadırlar. İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanan bir ders materyali olarak Türk kültürünün aktarımı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti C1 kitabında yer alan metinler kültür aktarımı açısından doküman analizi yöntemiyle incelenip değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilerden hareketle yabancılara Türkçe öğretimi ileri seviye öğrencileri için hazırlanan ders kitaplarında kültür aktarımının önemi vurgulanmış ve konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bölükbaş, F., Keskin,F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür
aktarımındaki işlevi. Turkish Studies - Volume 5/4 Fall 2010, p.1-15.
Brown, H.D. (2000). Principles of language learning and teaching, Longman, NewYork,
Bulut, M. (2013). Türkçe eğitimi ve öğretiminde dil ve kültür aktarımı aracı olarak
atasözleri ve deyimlerin önemi. Turkish Studies- Volume 8/13 Fall, p. 559-575.
Demir, A., Açık, F. (2011).Türkçenin Yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım
ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Ankara: Tübar Yayıncılık.
Sayfa: 1
Gün, M., Akkaya, A., Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının
Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanları açısından
değerlendirilmesi. Turkish Studies - Volume 9/6 Spring, p. 1-16.
Kaplan, M. (2012). Kültür ve dil. İstanbul: Dergâh Yayınları. Sayfa: 2
Karakuş Tayşi,E., Özbay, M.(2011). Dede Korkut Hikâyeleri’nin Türkçe öğretimi ve değer
aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.1, sayı.1, Sayfa:
23
Kılıçaslan, R., Yavuz, A., (2014). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sosyal medya
kullanımında yaptıkları yazma hataları, Turkish Studies Volume 9/3 Winter, p.
863-877.
Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Eğitim ve
Bilim Dergisi, cilt.3, sayı.150, Sayfa: 72
Okur, A., Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı:
İstanbul yabancılara Türkçe öğretim seti örneği. Turkish Studies,1619-1640
Ökten, E., Kavanoz,S.(2014). Yabancı dil olarak Türçe öğretimini hedefleyen ders
kitaplarında kültür aktarımı. Turkish Studies- Volume 9/3 Winter, p. 845-862.
Şahin, A.(2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler.
Ankara: Pegem Yayıncılık, Bölüm:1 Sayfa: 4
Tüm, G., Sarkmaz, Ö. (2012). Yabancı Dil Türkçe ders kitaplarında kültürel ögelerin yeri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı.43, Sayfa: 448-459
Yaylı, D., Bayyurt Y. (2011). Yabancılara Türkçe öğretimi politika yöntem ve beceriler.
Ankara: Anı Yayıncılık, Sayfa: 31
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Gözden
Geçirilmiş 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com