Buradasınız

Sosyal Mübadele Teorisi Bağlamında Güç Mesafesi ve Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma

THE IMPACT OF POWER DISTANCE AND ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR IN THE CONTEXT OF SOCIAL EXCHANGE THEORY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research, to examine the level of organizational citizenship behaviour, power distance and perception of organizational justice among police that working Konya police department and determine the impact of power distance and perceptions of organizational justice on organizational citizenship behaviour. This research is done by survey model and has been conducted five hundred fifty eight police that were employed in Konya Police Department. According to the experimental results, there is a weak and negative relationship between organizational citizenship behaviour and power distance, there is a weak and positive relationship between organizational citizenship behaviour and perception of organizational justice among police that were employed in Konya Police Department. As a result of the regression analysis power distance expectations and perception of organizational justice variables explain organizational citizenship behavior rate was found to be approximately percent of twenty two. In addition, the largest contribution to this explanatory variable is observed that the interaction justice .
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Konya İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarının örgütsel vatandaşlık davranışı, güç mesafesi ve örgütsel adalet algılamaları düzeylerini inceleyerek, güç mesafesi ve örgütsel adalet algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini incelemektir. Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan beş yüz kırk sekiz polisin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre güç mesafesi ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ters yönlü ve zayıf bir ilişki olduğu, adalet algılamaları ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında doğru yönlü ve zayıf bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda güç mesafesi beklentisi ve örgütsel adalet algısı değişkenlerinin örgütsel vatandaşlık algısı değişkenini açıklama oranı yaklaşık olarak yüzde yirmi iki olarak bulunmuştur. Ayrıca bu açıklayıcılığa en büyük katkıyı etkileşim adaleti değişkeninin sağladığı görülmektedir.
1
19

REFERENCES

References: 

Akyel, Y. (2011).Örgütsel Vatandaşlık ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Spor Yönetiminde GSGM ve Özerk Spor Federasyonları Örneği, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Spor Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Akyürek, S.(2001). Türk Silahlı Kuvvetlerinde Güç Mesafesi ve İletişime Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi SBE, Ankara.
Aytemiz Seymen, O., Kılıç, T., Saç, Ö. (2013). “Örgütsel Adalet Algısının Oluşmasında “Başkalarına Dönük Uygulamaların” Anlamlı Etkisi Var Mıdır?”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 1.Basım, Nobel Yayınları, Ankara, s.526-531.
Basım, N. ve Şeşen H. (2006). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61-4:83-101.
Bilsel, M. A. (2013). Örgütsel Adalet Algısının Banka Çalışanlarının Performans ve Motivasyonlarına Etkisi: Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yönetim Organizasyon BD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Bolat, O. İ. , Bolat, T., Aytemiz Seymen O. (2009). “Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:21, s.215-239.
Cihangiroğlu N., Şahin B., Naktiyok A. (2010). “Hekimlerin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(12), 67-82.
Çelik, M. (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı –Bir Uygulama-, Atatürk Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
Demirel, Y. ve Dinçer, E.(2011). “Örgütsel Adalet”, Edt: Aykut Bedük, Örgüt Psikolojisi Yeni Yaklaşımlar - Güncel Konular, 1.Basım, Atlas Akademi, Konya.
BEDÜK & ERTÜRK
Sosyal Mübadele Teorisi Bağlamında Güç Mesafesi ve Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma
18
Dilek, H.(2005). Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, İşletme ABD, Doktora Tezi, Gebze.
Doğan, H. (2002). İşgörenlerin Adalet Algılamalarında Örgüt İçi İletişim ve Prosedürel Bilgilendirmenin Rolü, Ege Üniversitesi, Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 69-76.
İlısu, İ. (2012). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yönetim ve Organizasyon BD, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
İnce, M. ve Gül H. (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitabevi, Konya.
İyigün, N. Ö.(2012). “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21),49-64.
Jahangirov, N. (2012). Kültürel Bir Değişken Olarak Güç Mesafesi ve Cam Tavan Engeli Arasındaki İlişkiler Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dış Ticaret Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Karaaslan, A., Özler D.E., Kulaklıoğlu, A.S.(2009). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma” Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 135-160.
Köksal, O. (2012). Sosyal Değişim Teorisi Çerçevesinde Güven ve Algılanan Aidiyet Durumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yönetim ve Organizasyon BD, Doktora Tezi, Kayseri.
Öztürk, Y.E., Özata M. (2013). “Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Tıbbi Hayata Eğilim Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3),.365-381.
Pirecioğlu, F.M. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma, Beykent Üniversitesi SBE, İşletme Yönetimi ABD, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Podsakoff, P. M., MacKenzıe, S. B., Paine, J. B., ve Bachrach, D. G. (2000). “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research” Journal of Management, 26(3),513-563.
İşletme Bilimi Dergisi Cilt:3 Sayı:1 2015
Sosyal Mübadele Teorisi Bağlamında Güç Mesafesi ve Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma
19
Sarı, Ç. (2011). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi ve Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi SBE, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Sezgin, F. (2005). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 317-339.
Songür N, Basım N. Şeşen H. (2008). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Adalet Algısının Öncüllük Rolü”, Amme İdaresi Dergisi,:41(4), 79-100.
Temel E., Yeygel A., Çakır S. (2011). “Toplum Kültürünün Kurum Kültürüne Yansıması”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 37-50.
Töremen F., Tan Ç. (2010). “Eğitim Örgütlerinde Adalet: Kavramsal Bir Çözümleme”, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 58-70.
Turunç, Ö. ve Çelik M. (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2),183-206.
Türker, M.(2006). Çalışanların Rol Tanımlamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi, Marmara Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Yaman, E., Irmak Y. (2010). “Yöneticiler ve Öğretmenler Arasındaki Güç Mesafesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13),164-172.
Yavuz, E. (2010). “Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 302-312
Yücel, İ., Demirel Y. (2012). “Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 19-48.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com