Buradasınız

1994 - 2004 DÖNEMİNDE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATI VE KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is the point of arguments that on one hand the external trade improved and on the other hand exchange rate risk and even economic crisis occured as a result of liberal politics applied in Turkey from 1980 on. Textile and clothing sector which is the leader export sector has some problems such as high cost and lack of investment and encouragement. Additionally, negative effects of exchange rate risk, caused by exchange rate volatility, also reduce the competetive potential. In this study we examined the effects of volatility on the sector by showing how ten firms in the textile sector have been affected by exchange rate volatility between 1994¬2004 time period, through the items in the financial tables such as sales, profits.capital account and export. Then, the profit/capital ratio's movements have been explained by the graphics.
Abstract (Original Language): 
1980'lerden itibaren Türkiye'de uygulanan serbest politikalar sonucunda bir taraftan ihracat artarken diğer taraftan döviz kurundaki belirsizliklerden kaynaklanan ekonomik krizlerin meydana gelmesi, konuyu tartışmaların odak noktası haline getirmiştir. Türkiye ihracatının öncü sektörlerinden olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün maliyetlerin yüksekliği, teşvik ve yatırımların yetersizliği gibi sorunları vardır. Bunun yanında döviz kurlarındaki değişikliklerin (volatilitesinin) döviz kuru riski ile sonuçlanmasının ihracat ve karlılık üzerindeki olumsuz etkisi de sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada döviz kuru volatilitesinin sektör üzerindeki etkisinin incelenebilmesi için tekstil sektörünün önde gelen on firmasının mali tablolarındaki üretimden satışlar, ihracat, dönem karı ve öz sermaye kalemlerinin 1994-2004 yılları arasında değişen döviz kurlarından nasıl etkilendikleri ortaya konmuş, daha sonra karlılık oranlarının nasıl bir seyir izlediği grafikler yardımıyla açıklanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aras, Güler (2006). Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Yeteneği, İtkib Yayınları, İstanbul.
Baum, Christopher F., Çağlayan, Mustafa, Özkan, Neslihan : "Nonlinear Effects of Exchange Rate Volatility on the Volume of Bilatreal Exports"
64
Büşra ENGİN
(Çevrimiçi), http:// www.bc.edu./EC-pdf./16/10/2006.
TC Şanghay Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği,
(2004). "Çin Halk Cumhuriyeti Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dış Ticareti".
Devlet Planlama Teşkilatı, (2003). "Dünyada ve Türkiye'de Tekstil Hazır Giyim Sektörleri ve Türkiye'nin Rekabet Gücü", Ankara. '
Gülal, Bekir, v.d. (1990). ABD Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi ve Pazarı,, İtkib Yayınları, İstanbul.
Gürkan, Aynur (2005) 1994 ve 2001 yılı Krizlerinin Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sektörüne Etkilerinin Oran Analizi Yardımıyla İncelenmesi, (Uzmanlık Yeterlilik Tezi: T.C. Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü, Ankara)
Keyder, Nur (1991). Para Teori-Politika, 3.bs, ODTÜ, Ankara.
Wang, Kai Li, Barret, Christopher B., "A New Look At the Trade Volume Effects of Real Exchange Rate Risk" (çevrimiçi), http:// aem.cornell.edu/research/research.pdf.20/10/200 6.
Öztürk, İlhan, Acaravcı, Ali (2003).
"Th
e Effects of Exchange Rate Volatility on the Turkish Export: An Empiricial Investigation", Review of Social, Economic and Business Studies, Vol.2, 197¬206.
Temiroğlu, Ahmet (2005).'Ulusal Rekabet Gücü Olarak Tekstil Sektörü", Orsad, saynll, (Çevrimiçi),http://www.tbmm.ğov.tr/komisyont ekstilgelenl5.htm. 14/10/2006.
Tiryaki, Alp (2003). Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Yapısal Durumu ve Dış Ticaret İçindeki Yeri, (Basılmamış Doktora Tezi: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (2004). Türk Hazır Giyim Sektörü Ufuk 2010 Yol Haritası Global Hedefler ve Politikalar",, 2004.
"Türkiye' nin En Büyük 500 Firması", İstanbul Sanayi Odası, Cd.
Söyler, Halil (2004).Döviz Kurları Üzerine İşlemler, (çevrimiçi)
http://www.alomalive.com/haIil söyler döviz kur islemler.htm, 16/03/2006.
(http://www.tbmm.gov.tr/komisvontekstilgelenl5.htm)
Yağcı, Fahrettin (2001).
"Chois
e of Exchange Rate Risk for Developing Countries", Africa Region Paper Series No. 16, s. 1-27.
Yaşar, Ertuğ (t.y.). "Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü", İtkib Yayınları, Yaym no:0041,
Yaşar, Ertuğ (2005). "İhracatın Sıkıntısına Devalüasyon Çare Olur Mu?", İtkib Hedef, sayı: 141, s. 36-44.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com