Buradasınız

İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN SEYAHAT ACENTALARININ PAZARLAMA KARMASI KARARLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON MARKETING MIX DECISIONS OF THE TRAVEL AGENTS OPERATING IN ISTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
A marketing mix is a combination of marketing activities which are designed to satisfy needs and wants of the customers. Marketing mix decisions are very essential for upholding customer satisfaction, providing profits, and sustaining the business. A research was conducted to investigate marketing mix decisions of travel agents operating in Istanbul. 170 travel agents responded to the survey. The data were collected via questionnaires using a convenience sampling method. Onthe one hand, the findings about the marketing mix decisions at travel agents’ indicate that the experience of managers and the results of marketing researches are highly taken into consideration while the service decisions are being taken. On the other hand, quality and costs of services play a critical role in pricing of services, even though in price differentiation, the price of service providers’ plays critical role. It was found that61 percent of the agents prefer indirect distribution methods besides their efforts. In terms of promotion, current and potential customers have been taken as the first two targetaudiences and promotional activities have been conducted by the employees of the travel agents in question.
Abstract (Original Language): 
Pazarlama karması, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin bileşkesi olup; pazarlama karmasıkonusunda verilecek kararlar, müşteri tatmini, acentanın karlı şekilde çalışabilirliği ve varlığının devamıaçısından son derece önemlidir. İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının pazarlama karmasıkararlarına ilişkin 2007 yılıMart ayında, geliştirilen anketin yüz yüze ve kolayda örnekleme yoluyla uygulanmasıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya 170 seyahat acentasıkatılmıştır. Seyahat acentalarında pazarlama karmasının hizmet elemanıbelirlenirken en çok acenta yöneticilerinin tecrübeleri ve pazarlama araştırmalarıdikkate alınmaktadır. Fiyat tespitinde en çok hizmetin maliyeti, kalitesi ve müşterilerin fiyata duyarlılıklarıdikkate alınmakta olup; fiyat farklılaştırmasında ise tedarikçilerin fiyatlarının daha belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Dağıtım konusunda, kendi dağıtım çabalarıyanısıra, acentaların % 61’inin dolaylıdağıtımdan da yararlandıkları bulgulanmıştır. Tutundurma faaliyetlerinde ise, öncelikle mevcut ve potansiyel müşteriler hedeflenmekte ve bu faaliyetler daha çok acenta çalışanlarıtarafından yürütülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
69-87

REFERENCES

References: 

Ahipaşaoğlu, S. (1997), Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması-Yönetimi Ve
Rehberliğin Meslek Olarak Seçilmesinin Nedenleri Üzerine Bir Uygulama,
Ankara: Varol Matbaası.
Ahipaşaoğlu, S. ve Arıkan, İ. (2003), Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve
Ulaştırma SistemleriAnkara: Detay Yayıncılık.
86
Ayaz, Z. (1996), “A grubu seyahat acentalarında tutundurma çabaları(Ankara ve
İstanbul örneği)”, (BasılmamışYüksek Lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Clemons, K. E., Hann, H. ve Hitt, M. L. (2002), “Price Dispersion and
Differentiation in Online Travel: An Empirical Investigation”,Management Science,
48 (4): 534-549.
Coffman, C. D. (1983), Hospitality For Sale, Techniques of Promoting Business
for Hospitality Establishments. Michigan: The Educational Institute of the
American Hotel&Motel Assocation.
Hacıoğlu, N. (2000), Seyahat Acentacılığıve Tur Operatörlüğü, Bursa: Vipaş,
İçöz, O. (2001), Turizm İşletmelerinde Pazarlama: İlkeler ve Uygulamalar,
Ankara: Turhan Kitabevi,
İçöz, O. (2003), Seyahat Acentalarıve Tur Operatörlüğü Yönetimi,Ankara:
Turhan Kitabevi,
Kotler, P. (2003), Marketing Management: Analysis, Planning, İmplementation
and Control, New Jersey: Prentice-Hall International Inc, Englewood Cliffs,
Kotler, P., Bowen, J. ve Makens, J. (1999), Marketing For Hospitality and
Tourism, USA: Prentice Hall Inc.
Kozak, N. (2006), Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
Küçükaltan, D., Küçükaltan, G., Yılmaz, M. ve Güneş, A.İ. (2006). “İstanbul’daki
Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”. II. Balıkesir
Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 369-379
Lam, T. ve Zhang, H., Q. (1999), “Service quality of travelagents: the case of travel
agents in HongKong”.Tourism Management, Cilt: 20,( Sayı: 3), 341-349
Lehman, E., E. (2003), “Pricing behavior on the WEB: Evidence from online travel
agencies”. Empirica, 30 (4): 379–396
Middleton, V. ve Clarke, J. (2003),Marketing in Travel and Tourism,Oxford:
Butterworth- Heinemann
Mucuk, İ. (2004), Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi
Nakip, M. (2003), Pazarlama Araştırmaları,Ankara: Seçkin yayıncılık
87
Renaghan, L.M. (1983), A New Marketing Mix for the Hospitality Industry. A
Book of Readings kitabıiçinde, Michigan: The Educational Institute of the
American Hotel & Motel Association.
Rızaoğlu, B. (2004), Turizm Pazarlaması,Ankara: Detay Yayıncılık,
Sümer, S.I. ve Esre, Z. (2006), Pazarlama KarmasıElamanlarının Evrimi. Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,8 (1): 165-186.
Tunç, A. (2002), “Güney Marmara ve İç Anadolu (A) Grubu Seyahat Acentalarının
Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Ampirik Bir Çalışma”. G.Ü. Ticaret ve Turizm
Eğitim Fakültesi Dergisi,Yıl: 2002 (2): 1–14
Yaman, R. H. ve Shaw, R.H. (2001), “Marketing Research and Small Travel Agents:
An Exploratory Study”. Journal of Vacation Marketing,8 (2): 127-140
Yarcan, Ş. ve Peköz, M. (2001), Seyahat İşletmeleri, İstanbul: BoğaziçiÜniversitesi
Yayınları,
Yükselen, C. (2006), Pazarlama: İlkeler, Yönetim,Ankara: Detay Yayıncılık,
Zhang, Z. (2004), “Organizing Customers: Japanese Travel Agencies Marketing on
the Internet”.Evropean Journal of Marketing,38 (9): 1294-1303
13 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazete
İNTERNET KAYNAKLARI
http://www.tursab.org.tr/content/turkishİstatistiklerAkrobat/GENEL/03ocIhtispdf,
adresinden 17.04.2007 tarihinde alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com