Buradasınız

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA

CORRELATION BETWEEN BULLYING AND DEPRESSION: A RESEARCH ON HEALTH PERSONS IN KARS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is emphasized that disturbing with nagative activityas well as continuous insult, to exclude, jesting, gossip, enduring criticism and aspersion for a person cause deep effect more than disturbing with sexual harrasment and physical harrasment. This behaviourcalled Mobbing and Bullying threaten psychological balance and physical health of victim and affect negatively organizational input. This behaviour decrease productivity and increase severance and turn over. Research is indicated that victim is subject to psychological symptoms as anxiety, depression, susceptibility and self despise. This research determine what level health person issubject to bullying ve what level victims face depression. It is determined victims to bullying experience more level of depression.
Abstract (Original Language): 
Kişinin işyerinde sürekli olarak aşağılama, dışlama, alay etme, dedikodu, sürekli eleştiri ve hakaret gibi negatif eylemlerle taciz edilmesinin, cinsel taciz, fiziksel taciz gibi diğer taciz türlerinden daha şiddetli etkilere neden olduğu belirtilmektedir. Mobbing (Yıldırma) veya Bullying (Zorbalık) olarak ifade edilen bu davranış, mağdurların psikolojik dengelerini ve bedensel sağlıklarınıtehdit etmesinin yanısıra örgütsel çıktılarıda negatif etkilemektedir. Bu davranışüretkenliği düşürmekte, hastalık nedeni ile işten ayrılmalarıve işgücü devir hızınıarttırabilmektedir. Araştırmalar mağdurların anksiyete, depresyon, alınganlık ve kendinden nefret etme gibi şiddetli psikolojik semptomlar bildirdiklerini göstermektedir Araştırmada sağlık personelinin bullyinge maruz kalma düzeyi belirlenmişve maruz kalanların depresyon düzeyleri incelenmiştir. Bullying mağdurlarının büyük oranda depresyon yaşadıklarısonucuna ulaşılmıştır.
133-150

REFERENCES

References: 

Asunakutlu, T. & Safran, B. (2005). Örgütlerde Yıldırma Uygulamalarıve Çatışma
Arasındaki İlişki. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı,12-14 Mayıs İstanbul, 327-331.
Aşkın R. (1999). Depresyon El Kitabı, Konya: Roche MüstahzarlarıSan. A.Ş.
Aytaç, S.; Bayram, N. & Bilgel, N. (2005). Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı
Aracı: Mobbing, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı.12-14
Mayıs İstanbul, 333-337.
Batlaş, Acar. (2006). İşyerinde Yıldırma (Mobbing).
http://www.mobbingturkiye.net/index.php?option=com_content&task=view&id=91
&Itemid=42) [02.10.2007]
Beck, A.T.; Ward, C.H.; Mendelson, M.; Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An
inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry,4, 561-571.
Beck AT, Clark DA (1997) An Information Processing Model of Anxiety:
Automatic and Strategic Processes. Behavior Research and Therapy, 35, 49-58.
Bozbel, S. & Palaz, S. (2007). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki
Sonuçları. Tisk Akademi, 2 (3), 66-81
Çevik, A. & Volkan, V.D. (1993). Depresyonun Psikodinamik Etiyolojisi.
Depresyon MonograflarıSerisi, 3, 109-122.
Craig, W. M. (1998). The Relationship Among Bullying, Victimization, Depression,
Anxiety And Aggression In Elementary School Children. Personality And
Individual Differences, 24, 123-130.
Craig, W. M., Pepler, D. J. (2003). Identifying And Targeting Risk For İnvolvement
İn Bullying And Victimization. The Canadian Journal Of Psychiatry, 48, 577-582.
Davenport, N.; Schwartz, R.D. & Eliot, G.P. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal
Taciz. (Çev: Önertoy, O.C.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Demirel, S. & Canat, S. (2004). Ankara’daki BeşEğitim Kurumunda Kendini
Yaralama DavranışıÜzerine Bir Çalışma. Kriz Dergisi, 12 (3), 1-9.
Durak, A. (1994) Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUO) Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9, 1-11
Istanbul Ticaret ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.133-150
149
Einarsen, S. & Raknes. B. I. (1997). Harrasment at work and the victimization of
men. Violence and Victims, 12 (3), 247-263.
Einarsen, S. (2000). Harrassment And Bullying At Work: A Review Of The
Scandinavian Approach. Aggression and Violent Behavior, 5 (4), 379-401.
Ergenekon, S. (2006). İşyerlerinin Görünmez Sorunu.
(http://www.evrensel.net/06/09/13/toplum.html).[02.10.2007]
Genç, N. & Pamukoğlu, E. (2006). Psikolojik İşyeri Terörü: Dr. Siyami Ersek
Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bir Uygulama,
14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı,25-27 Mayıs Erzurum,
319-329.
Güler, G. (2006). Mastalji, Yaşam Kalitesi ve Depresyon. Uzmanlık Tezi, Aile
Hekimliği, Sağlık Bakanlığı Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin
Geçerliliği, Güvenirliliği, Psikoloji Dergisi, 7, 3-13.
Kaukiainen, A.; Salmivalli, C.; Björkqvist, K.; Österman, K.; Lahtinen, A.;
Kostamo, A. & Lagerspetz, K. (2001). Overt and covert aggression in work settings
in relation to the subjective well-being of employees. Aggressive Behavior, 27, 360-371.
Köknel Ö (1989). Depresyon: Ruhsal Çöküntü. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Kutanis, T. & Safran, B. (2005). Turizm Çalışanlarına Yıldırma (Mobbing)
Uygulamaları: Bir Örnek Olay. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiri Kitabı,12-14 Mayıs İstanbul, 313-316.
Laçiner, V. (2006). Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz).
(http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=98). [20.09.2007].
Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European
Journal of Work and Organizational Psychology,5 (2), 165-184.
Leymann, H. & Gustafsson, A. (1996). Mobbing at Work and the Development of
Post-traumatik Stres Disorders, European Journal of Work and Organizational
Psychology,5 (2), 251-275.
Mikkelsen, E. G.& Einarsen, S. (2002). Basic Assumptions and Symptoms of Post-traumatic Stres among Victims of Bullying at Work. European Journal of Work and
Organizational Psychology,11 (1), 87-111.
Sebahattin Yıldız / Sevda ElişYıldız
150
Namie, G. (2000). US Hostile Workplace Survey 2000. Labor Day Meeting,
Benicie September 2000, (http://www.bullybusters.org). [15.09.2007]
Neuman, J. H. (2000). Injustice, Stress and Bullying can be Expensive. Workplace
Bullying 2000 Conference, Oakland, 28 January, (http://www.bullybusters.org).
[16.09.2007]
Özen, S. (2007). İşyerinde Psikolojik Şiddet ve Nedenleri. Endüstri İlişkileri ve
İnsan KaynaklarıDergisi, 9 (3), 1-24.
Paksoy, N. (2007). İşyerinde Psikolojik Taciz-Yıldırma (Mobbing), İşletme Yüksek
Lisans Projesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi.
Quine, L. (1999). Workplace Bullying in NHS Community Trust: Staff
Questionnaire Suvey. British Medical Journal, 318, 228-232.
Savaşır, I. & Şahin, H.N. (1997). Bilişsel-DavranışçıTerapilerde Değerlendirme:
Sık Kullanılan Ölçekler.Ankara: Türk Psikoloklar Derneği Yayınları.
Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum, 4, 13-28
Torun, A. (2004). İşyerinde Zorbalık. Öneri, 6 (22), 183-190.
Yücelen, D. İşyerinde Depresyon,
(http://www.isguc.org/?avc=arc_view.php&ex=29&pg=ks). [22.09.2007].
Zapf, D. (1999). Organizational, Work Group Related and Personel Causes of
Mobbing/Bullying at Work. International Journal of Manpower, 20 (1/2), 70-85.
Zapf, D. & Einarsen, S. (2001). Bullying inthe workplace: Recent trends in research
and practice- anintroduction. European Journal of Work and Organizational
Psychology,10 (4), 369-373.
Zapf, D. & Gross, C. (2001). Conflict escalation and coping with workplace
bullying: A replication and extension. European Journal of Work and
Organizational Psychology,10 (4), 497-522.
(http://www.terapistim.com/tez/II.2.1.2.BeckDepresyonEnvanteri(BDE).html)
[22.09.2007].
(http://files.pfizer.de/material/pdf/rz_patientenbroschuere_tuerk.pdf). [22.09.2007].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com