Buradasınız

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İLK MUAYENE KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DMFT İNDEKSİ İLE TÜKÜRÜK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

CORRELATION BETWEEN DMFT- DMFS INDICES, SALIVARY AND MICROBIOLOGICAL TESTS of THE PATIENTS WHO APPLIED DEPARTMENT of OPERATIVE DENTISTRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this clinical study was to evaluate the effects of salivary flow rate, buffering capacity, amounts of Streptococci and Lactobacilli in the oral cavity on the DMFT and DMFS indices. Randomly selected 20 man, 44 women, totally 64 patients who applied Department of Operative Dentistry were clinically examined. Patients' decayed, missing and filled teeth and surfaces were examined clinically. Plaque indices examined by Silness & Löe plaque indices. The salivary tests were made in the department of microbiology. Various oral hygiene habits, nutrition habits, frequency and the reason for going to dentist were asked according to a special questionnaire. We conclude that the amount of Lactobacilli is positively correlated to the DMFT indices. Age, sex, education level, oral hygiene habits, using prosthetics and having orthodontic treatment is related with DMFT indices.
Abstract (Original Language): 
Bu klinik çalışmanın amacı; ağız ortamındaki Streptococcus Mutans ve Laktobasil sayısını, tükürük akış hızını ve tamponlama kapasitesini belirlemek ve bu bulguların DMFT ve DMFS indeksi ile ilişkisini değerlendirmektir. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ilk muayene kliniğine başvuran 20 erkek, 44 kadın, toplam 64 hasta katılmıştır. Klinik muayene yapılarak hastaların; çürük, çekilmiş, dolgulu dişleri; diş ve yüzey sayısı olarak hesaplanmıştır. Hastaların plak miktarı Silness & Löe plak indeksi kullanılarak ölçülmüştür. Hastalar tükürük testleri için Mikrobiyoloji Anabilim Dalına yönlendirilmiştir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Mutans Streptokok ve Laktobasil sayıları, tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi değerleri ölçülmüştür. Hastaların ağız bakım alışkanlıkları, diş hekimine gitme sıklık ve nedenleri, beslenme alışkanlıkları özel bir ankete göre sorgulanmıştır. Yapılan ağız içi muayenelerinin sonucunda, DMFT indeksi 9,6 bulunurken, DMFS ise 28 bulunmuştur. Ortalama çürük diş (DT: decay) 3,5; çekilmiş diş (MT: missing) 3,4; dolgulu diş (FT: filled ) 2,7 olarak belirlenmiştir. Hastaların % 91'inin tükürük akış hızı > 0,7 ml/dk olarak bulunmuştur . Tükürük tamponlama kapasitesi ise hastaların % 80'inde normal seviyededir. Hastaların % 88'inin Mutans Streptokok sayısı 106'nın üzerinde bulunurken hastaların % 58'inin Laktobasil sayısı 105'in üzerinde bulunmuştur. Veriler değerlendirildiğinde Laktobasil sayısı ile DMFT indeksi arasında doğru orantı olduğu görülmüştür. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ağız bakım alışkanlıkları, protez kullanımı ve ortodontik tedavi görmüş olmanın DMFT indeksi üzerinde etkili faktörler olduğu belirlenmiştir.
29
36

REFERENCES

References: 

1.
Eronat N, Koparal E, Ertuğrul F. Etkili bir ağız diş sağlığı eğitimi nasıl olmalı, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2000; 2 (4): 38¬44.
2.
Namal N, Vehid S, Can G. İstanbul'da iki düşük sosyo-eknomik bölge bireylerinin DMFT index değerlendirmesi, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2002; 4 (1): 79-83.
3.
Bayar B. Diş hekimliği öğrencilerinde diş çürükleri risk profili ve koruyucu uygulamalarla ilgili bilgi ve tutumları, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2005.
4.
Doğan F, Külekçi G, Oktay İ, Elçioğlu H. 13¬14 yaşındaki bir grup çocukta çürük şiddeti,
36
Özge Behram, Gülay Lofça, Begüm Güray Efes
tükürükteki bakterilerin sayısı ve tükürük tamponlama kapasitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1998; 19: 178- 183.
5. Allukian, M. ve Horowitz, A.M. (1998). Effective community prevention programs for oral diseases. Gluck, G.M., Morganstein, W.M. (Ed.). Jong's Community Dental Health. IV. Baskı. (144-176). Missouri: Mosby-Year Book Inc.
6.
Ünlüer, Ş. Türkiye'de 35-44 ve 65-74 indeks yaş gruplarında ağız sağlığı durumu-2004. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tedavi Programı Doktora Tezi,
Ankara, 2007.
7. Hong-Ying, W., Petersen, P.E., Jin-You, B. ve Bo-Xue, Z.
(2002)
. The second national survey of oral health status of children and adults in China. International Dental Journal, 52, 283¬290.
8. Beiruti, N. ve van Palenstein Helderman W.H. (2004). Oral Health in Syria. International Dental Journal, 54, 383-388.
9. Axelsson, G. ve Helgadottir, S. (1995).
Edentulousness in Iceland in 1990. Acta Odontologica Scandinavica, 53, 279-282.
10. Hong-Ying, W., Petersen, P.E., Jin-You, B. ve Bo-Xue, Z. (2002). The second national survey of oral health status of children and adults in China. International Dental Journal, 52, 283¬290.
11. Hugo, F.N., Hilgert, J.B., de Sousa Mda, L., da
Silva, D.D., Pucca ve G.A. Jr. (2007).
Correlates of partial tooth loss and edentulism in the Brazilian elderly. Com. Dent. Oral
Epidemiology, 35 (3), 224- 232.
12. Susin, C., Oppermann, R.V., Haugejorden, O.
ve Ablanda, J.M. (2005). Tooth loss and
associated risk indicators in an adult urban population from south Brazil. Acta Odontologica Scandinavica, 63, 85-93.
13. Burt, B.A. ve Eklund, S.A. (1983). Dentistry, Dental Practice and Community. 4th edition. Philadelphia: WB Saunders Company.
14. Miura, H., Araki, Y., Haraguchi, K., Arai, Y. ve Umenai, T. (1997). Socioeconomic factors and dental caries in developing countries: a crossnational study. Social Science & Medicine,
44 (2), 269-272.
15.
Yazıcıoğlu, B., Yazıcıoğlu, N., Bumin, M.A. ve Ulusoy, M. (1987). Farklı iki sosyo-ekonomik düzeyde diş sağlığına ait karşılaştırmalı prevalans çalışması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 14 (2), 137-143.
16.
Güngör K, Tüter G, Bal B: Eğitim düzeyi ile ağız sağlığı arasındaki ilişkinin değerlendiril¬mesi, G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1999; 16 (1): 21- 25.
17. Marthaler, T.M., O'Mullane, D.M. ve Vrbic, V.
(1996). The Prevalence of Dental Caries in
Europe 1990-1995, ORCA Symposium 1995. Caries Research, 30, 237-255.
18. Bourgeois, D., Nihtila, A. ve Mersel, A. (1998). Prevalence of caries and edentulousness among 65-74 year-olds in Europe. Bulletin of the
World Health Organization, 76 (4), 413-417.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com