Buradasınız

Hastanelerde Yönetici Hemşirelerin Karşılaştıkları Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetim Yaklaşımları

Causes of Conflicts Encountered by Nurse Managers in Hospitals and Their Approaches in Conflicts Management

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This research was designed to determine the causes of conflicts encountered in their work environment by nurse managers working in hospitals in Trabzon and their approaches regarding the conflict management. Method: The population of research included 165 nurses, and the sample included 123 nurses working a university, states hospitals in the center and counties of Trabzon. Data was collected between March-August 2007 by using a questinnaire containing 14 questions, a scale for organizational conflict causes, and organizational conflict scale of Rahim, and tested with percentage, average, correlation, Cronbach Alpha, Factor analysis, ANOVA, t test, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis tests. Results: It was defined that nurse managers mostly experience conflicts due to the workload (3.65), being rewarded and having filled expectations (3.43), having authorization (3.11), and workplace conditions and necessities (3.10). As for their approaches to resolute the conflicts, nurse managers were found out to either be able to solve the conflict they experience or try to overcome it (3.55). Besides these results, subscales in the study reveal that nurse managers firstly use integration (4.35), later reconciliation (4.18) and then adaptation approaches (3.37) while they prefer using domination and abstention approaches less than the ones above. According to hospitals, it was determined tht the nurse managers in university hospitals experience more conflicts (χ²=8.15; p= 0.017). Conclusion: Nurse managers experienced conflicts about extreme workload, not rewarding of nurses and unfilling their expectations, having lack of authorization etc. especially in the university hospital. In this respect, the university hospital should specially be developed politics and arranged educations regarding conflict management,
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, Trabzon ili hastanelerinde çalışan yönetici hemşirelerin çalıştıkları ortamda karşılaştıkları çatışma nedenlerini ve kullandıkları çatışma yönetim yaklaşımlarını saptamak için planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, üniversite, merkez ve ilçe devlet hastanelerinde çalışan 165 yönetici hemşire, örneklemini 123 yönetici hemşire oluşturmuştur. Veriler, 14 sorudan oluşan bilgi formu, Örgütsel Çatışma Nedenleri Ölçeği ve Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri kullanılarak Mart-Ağustos 2007 tarihleri arasında toplanmış, yüzdelik, ortalama, korelasyon, Cronbach Alpha, faktör analizi, ANOVA, t-testi, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yönetici hemşirelerin en çok iş yükü (3.65), ödüllendirme ve beklentilerin karşılanması (3.43), yetki sahibi olma (3.11), çalışma ortam ve ihtiyaçlarına (3.10) ilişkin çatışma yaşadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yönetici hemşirelerin genel olarak yaşadıkları çatışmaları çözdükleri/ başa çıkmaya çalıştıkları (3.55) belirlenmiştir. Çatışmaları çözerken de öncelikle bütünleşme (4.35), sonra uzlaşma (4.18) ve daha sonra uyma (3.37) yaklaşımlarını kullandıkları, hükmetme ve kaçınma yaklaşımlarını ise daha az tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca hastanelere göre, üniversite hastanesinde çalışan yönetici hemşirelerin daha fazla çatışma yaşadığı belirlenmiştir (χ²=8.15; p= 0.017). Sonuç: Yönetici hemşirelerin özellikle üniversite hastanesinde aşırı iş yükü, hemşireleri ödüllendirme ve beklentilerini karşılayamama, yeterli yetki sahibi olamama vb. ilişkin çatışmalar yaşamaktadır. Bu nedenle özellikle üniversite hastanesinde çatışma yönetimine ilişkin politikalar oluşturulmalı, eğitimler yapılmalıdır.

REFERENCES

References: 

Akca, C., Erigüç, G. (2006). Hastane çalışanlarının yöneticileri ve
çalışma arkadaşları ile yaşadıkları çatışma nedenlerine yönelik bir
araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(2): 126-153.
Aslan, Ö., Vural, H. (2001). Yönetici hemşirelerin çalıştıkları ortamda
karşılaştıkları çatışma nedenleri ve kullandıkları çatışma yönetimi
yaklaşımlarının belirlenmesi. Hemşirelik Forumu, 4 (4-5):
42-47.
Brinket, R. (2010). A literature review of conflict communication
causes, costs, benefits and interventions in nursing. Journal of
Nursing Management, 18: 145-156.
Çimensel, İ., Argon, G. (2001). Hemşirelerin hastanelerdeki örgütsel
çatışma nedenlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. I. Uluslararası
& 8. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, Marmara Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu, İstanbul, 174-178.
Dursun, P (2008). Kocaeli bölgesinde yer alan tüm kamu ve özel
hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin çatışma nedenleri ve çatışma
yönetim tarzlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul, 98-99.
Ertürk, M. (1998). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 200.
Esatoğlu, E., Ağırbaş İ., Akbulut Y., Çelik Y. (2002). Hastanelerde rol
çatışması ve rol belirsizliği: Sağlık bakanlığı hastanelerinde bir uygulama.
5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu
Kitabı, Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 56-65.
Gökgöz Savcı, G. (1995). Örgütsel Çatışma ve rol çatışmasına ilişkin
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 91.
Hendel, T., Fish, M., Galon, V. (2005). Leadership style and choice
of strategy in conflict management among Israeli nurse managers
in general hospitals. Journal of Nursing Management, 13: 137-146.
Kantek, F. (2007). Sorumlu hemşirelerin çatışma yönetim sitilleri.
Hastane Yönetimi, 11(1-2): 78-82.
Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Pegem Yayıncılık, Ankara, 3,
64-65.
Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. Arıkan Basım Yayın Dağıtım
Ltd. Şti., İstanbul, 507.
Narin, Y. (2010). İstanbul İlinde bir eğitim araştırma hastanesinde
çalışan hemşirlerin rol çatışması, iş doyumu ve stres düzeylerinin
belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi,
İstanbul, 94-97.
Özkan, Ş. (2008). Rol çatışması ve rol belirsizliğinin hekim ve hemşirelerin
tükenmişlik düzeyleri üzerine olan etkileri. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Ankara, 90-92.
Rahim, M. A. (2000). Managing Conflict in Organizations. Greenwood
Publishing Group, Incorporated, Westport, CT/ USA, 81-82. Robbins, S. P. (1988) Management: Concepts and Applications. 2nd
Edition, Prentice-Hall Editions, New Jersey, 411.
Robbins, S. P. (2001). Organizational Behavior. Prentice Hall Inc,
New Jersey, 386.
Şahin, A., Emini, F. T., Ünsal, Ö. (2006). Çatışma yönetimi yöntemleri
ve hastane örgütlerinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 507-521.
Şahin, Ö. (2008). Örgütsel çatışma ve çatışma türleri. Hastane
Yönetimi, 12(1): 45-49.
Tabak, N., Koprak, O. (2007). Relationship between how nurses
resolve their conflicts with doctors, their stress and job satisfaction.
Journal of Nursing Management, 15: 321-331.
Ünver, S. (2002). Örgütsel çatışma ve çatışma çözümleme yaklaşımlarının
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 82-85.
Yatkın, A. (2008). Örgütsel çatışmanın ve performans değerlemenin
işgören performansına etkileri. Doğu Anadolu Araştırmalar Dergisi,
Şubat: 6-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com