Buradasınız

Hastanelere Göre Yönetici Hemşirelerin Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

The Evaluations of Nurse Managers’ Leadership Approaches According to Hospitals

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The study was conducted to determine the leadership approaches of nurse managers, and to compare their approaches as to hospitals. Method: The population of study included total 614 nurses, and the sample included 369 nurses working a university, state and private hospital in Istanbul. Data have been gathered with a questionnaire composed of 10 questions about demographics and satisfaction of nurses from their managers, and Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) between July 2006 and March 2007, and tested with percentage, average, correlation, Cronbach Alpha, t test, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis tests and Confi rmatory Factor Analysis. Results: Nurses satisfi ed from their managers (68%) and their managers’ attitude and behaviours (51%) as general, and it was determined that the nurses who satisfi ed from their managers regarded as transformational and transactional leader (p= 0.000). According to the scale, the result regarding nurses who consented their managers as transformational leader (2.65) supported these results. Nurses in private hospitals accepted their managers more transformational (χ2K-W= 23.06; p= 0.000), but also they stated that approaches of transactional leadership were acted. Conclusion: It has been detected that leadership behaviors have a positive impact on nurses’ satisfaction, all of the nurses containing especially nurses in private hospitals have perceived their managers as tranformational leader.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Araştırma, hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin liderlik yaklaşımlarını belirlemek ve hastanelere göre karşılaştırmasını yapmak için planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul’daki bir üniversite, devlet ve özel hastanede çalışan toplam 614 hemşire, örneklemini ise 369 hemşire oluşturmaktadır. Veriler hemşirelerin demografi k özellikleri ve yöneticilerinden memnuniyeti ile ilgili 10 sorudan oluşan bilgi formu ve Çok Yönlü Liderlik Ölçeği (ÇLÖ) ile Haziran 2006-Mart 2007 tarihleri arasında toplanmış, yüzdelik, ortalama, korelasyon, Cronbach Alpha, t testi, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testleri ve doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hemşireler genel olarak yöneticilerinden (%68), onların tutum ve davranışlarından memnundur (%51), memnun olanların yöneticilerini daha fazla transformosyonel lider gördüğü saptanmıştır (p=0.000). Ölçeğe göre de hemşirelerin yöneticilerini transformosyonel lider (2.65) olarak kabul etmesi bu bulguyu desteklemektedir. Hastanelere göre ise özel hastanede çalışan hemşireler yöneticilerini daha transformosyonel (χ2K-W= 23.06; p= 0.000) lider olarak kabul etmekte, aynı zamanda transaksiyonel liderlik yaklaşımları sergilediğini de belirtmektedir. Sonuç: Liderlik davranışlarının hemşirelerin memnuniyeti üstünde olumlu etkisi olduğu, başta özel hastanedeki hemşireler olmak üzere tüm hemşirelerin yöneticilerini transformosyonel lider olarak algıladığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Al-Hussami, M. (2008). A study of nurses’ job satisfaction: The
relationship to organizational commitment, perceived oranizational
support, transactional leadership, transformastional leadership, and
level of education. Europen Journal of Scientifi c Research, 22(2):
286-295.
Alkan, O. (2006). Lider ve vizyon ilişkisi açısından dönüştürücü
liderlik ve uygulamadan bir örnek. Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,
İstanbul, 141.
Ateş, G. (2005). Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların
iş tatmini üzerindeki etkileri: Hava Kuvvetleri Komutanlığında
uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kütahya, 150.
Baykal, Ü., Altuntaş, S., Seren, Ş. (2006). Yönetici hemşirelerin
örgütsel bağlılık ile kişisel ve mesleki durum değişkenleri, liderlik
tarzları ve denetim odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Sur, H.,
Yarar, O. (Ed). IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
Bilimsel Kitabı. Sağlık Yöneticileri Derneği, İstanbul, 94–101. Berber, A. (2000) Dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik kavramı,
gelişimi ve dönüşümsel liderliğin yönetim ve organizasyon içerisindeki
rolü. Yönetim, 11(36): 33–50.
Demirtaş, S. K., Bahçecik, N. (2006). Nurse managers’ transformational
leadership style and nurses trust in nurse managers, III.
International Nursing Management Conference Abstract Book, Hacettepe
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara, 51.
Dierckx De Casterle, B., Willemse, A., Verschueren, M. (2008).
Impact of clinical leadership development on the clinical leader,
nursing team and care-giving process: A case study. Journal of Nursing
Management, 16: 753-763.
Duygulu, S., Kublay G. (2008). Yönetici hemşirelerin ve birlikte
çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici
hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15(1):
1-14.
Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikoloji. 8. basım,
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 431-462.
Ergin, C., Kozan, M. K. (2004). Çalışanların temel değerleri, dönüşümsel
ve etkileşimsel liderlerin çekiciliği. Türk Psikoloji Dergisi,
19(54): 37–51.
Erkan, E., Abaan, S. (2006). Devlete ve özel sektöre bağlı hastanelerde
çalışan servis sorumlu hemşirelerinin işe ve insana yönelik
liderlik yönelimlerinin incelenmesi. H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 13(1): 1–13.
Kanste, O., Kaariainen, M., Kyngas, H. (2009). Statistical testing
of the full-range leadership theory in nursing. Scandinavian Journal
of Caring Sciences, 23: 775-782.
Karayılmaz, H. (2006). Yönetici hemşirelerin dönüştürücü liderlik
özelliklerinin değerlerlendirilmesi: Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 89.
Mahoney, J. (2001). Leadership skills for the 21st century. Journal
of Nursing Management, 9: 269–271.
Marquis, B. L., Huston, C. J. (2006). Leadership Roles and Management
Functions in Nursing. 5. basım. Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelphia, 46-60.
McGuire, E., Kennerly. S. M. (2006). Nurse managers as transformational
and transactional leaders. Nursing Economic, 24(4):
179–185.
Neilsen, K., Munir, F. (2009). How do tansformational leaders influence
follwers’ affective well being? Exploring the mediating role
self-effi cacy. Work and Stres, 23(4): 313-329.
Öztürk, H. (2010). Yönetici hemşirelerin etik davranışları ve bir
araştırma. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane
ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Bilim Dalı, İstanbul, 181.
Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. 3. baskı. Alfa
Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 173-183.
Sayın, Ç. (2008). Yönetici hemşirelerde algılanan liderlik tarzlarının
hemşirelerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi.
Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul, 66-80.
Serinkan, C., İpekçi, İ. (2005), Yönetici hemşirelerde liderlik ve
liderlik özelliklerine ilişkin bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10(1): 281-294.
Sipahi, S., Berber, A. (2002). Dönüşüsel liderlik perspektifi nin
analitik hiyerarşi prosesi tekniği ile analizi. İ.Ü. İşletme Fakültesi
Dergisi, 31: 7–30.
Tekarslan, E., Kılınç, T. (2000). Davranışsal Sosyal Psikoloji. 1.
1. basım. Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul, 119-161.
Thyer, G. L. (2003). Dare to be different: Transformational leadership
may hold the key to reducing the nursing shortage. Journal of
Nursing Management, 11: 73.
Tomey, A. M. (2000). Guide to Nursing Management and Leadership.
8 basım. Mosby, St. Louis, 137-170.
Vandenberghe, C., Stordeur, S., D’hoore, W. (2002). Transactional
and transformational leadership in nursing: structural validity and
substantive relationships. European Journal of Psychologial Assesment,
18(1): 16–29.
Vatan, F. (2009). Hemşirelerde liderlik geliştirmede formal mentorluk
programı: Eylem araştırması. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, 45-
47,150.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com