Buradasınız

Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi

Ethical Climate in the Institution of Nursing Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: It is to determine the evaluations of the akademic personel who have worked in nursing departments of nursing and health collages about ethical climate in their instituons. Method: The research was conducted with 644 academician nurses worked 71 nursing and health collages in Turkey. Data was gathered with the questionnaire composed of the personel and professional characteristic and Ethical Climate Scale. Obtained data were used with frequency, percentages, t-test, Kruskal Wallis, ANOVA and correlation tests. Results: The signifi ciant statistical differences was found regarding laws and professional codes (p= 0.000), company codes (p= 0.000), social responsibility (p= 0.000), effi ciency (p= 0.001), friendship (p= 0.05) and team interest factors between nursing colleges and health colleges. These differences were determined in nursing colleges’ favour. However the mean scores of both collages is high. In Self-interest, personal morality and company profi t levels were found no signifi ciant statistical differences (p>0.05). In addition, It was stated that the self-interest (3.08±1.38) by the academicians of the departmant of nursing management and teaching and the personal morality (3.17±0.94) by academicians of fundementals nursing were more dominat. Conclusion: In both collages and specially nursing colleges were determined that the cosmopolitan, local/organizational and principle levels of ethical climate were more dominat than individual or egoism levels.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Hemşirelik ve sağlık yüksekokulları hemşirelik bölümlerinde görevli hemşire akademisyenlerin, kurumlarındaki etik çalışma iklimi ile ilgili değerlendirmelerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma, Türkiye’deki 71 hemşirelik ve sağlık yüksekokulunda çalışan 644 akademisyen hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler kişisel ve mesleki özellikleri kapsayan soru formu ve Etik İklim Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirmesinde; frekans, yüzde, t-testi, Kruskal Wallis, ANOVA ve korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Hemşirelik ve sağlık yüksekokulları arasında kanunlar ve mesleki ahlak kuralları (p= 0.000), kurumsal ahlak kuralları (p= 0.000), sosyal sorumluluk (p= 0.000), verimlilik (p= 0.001), arkadaşlık (p= 0.05) ve takım çıkarı (p=0.04) alt boyutlarında istatistiksel anlamlı farkların olduğu ve bu farkların hemşirelik yüksekokulları lehine olduğu belirlendi. Etik çalışma iklimi ölçeğinin, kişisel çıkar, kişisel ahlak kuralları ve kurum çıkarı alt boyutlarında istatistiksel anlamlı farklar görülmez iken (p>0.05); hemşirelikte yönetim ve öğretim anabilim dalında görevli akademisyenlerin kişisel çıkar (3.08±1.38), hemşirelik esasları akademisyenlerinin ise kişisel ahlak kuralları (3.17±0.94) alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Yüksekokullarda ve özellikle hemşirelik yüksekokullarında görevli akademik personelin, bireysellikten çok evrensel, kurumsal/örgütsel ve ilkelilik etik iklim boyutlarını daha sık gözettiği saptandı.

REFERENCES

References: 

Aydın Pehlivan, İ. (2002). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. 3.
basım, Pegem A Yayınları, Ankara, 4.
Başar, D. (2009). Çalışanların şirket politikası, liderlik davranışları
ve etik iklimi algılamaları ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki
ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek
Teknoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, 7.
Cullen, J. B., Parboteeah, K. P.,Victor, B. (2003). The effects of
ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis.
Journal of Business Ethics, 46(2): 127-141.
Dönertaş, F. C. (2008). Etik iklimin kuruma güven üzerindeki etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 26-31.
Elçi, M., Alpkan, L. (2006). Etik iklimin örgütsel vatandaşlık davranışlarına
etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 24 (1): 141-170.
Elçi, M., Alpkan, L. (2009). The impact of perceived organizational
ethical climate on work satisfaction. Journal of Business Ethics,
84: 297–311.
Eser, G. (2007). Etik iklim ve yöneticiye güvenin örgüte bağlılığa
etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 6-18.
Goldman, A., Tabak, N. (2010). Perception of ethical climate and
its relationship to nurses’ demographic characteristics and job satisfaction.
Nursing Ethics, 17(2): 233-246.
Hart, S. E. (2005). Hospital ethical climates and registered nurses’
turnover ıntentions. Journal of Nursing Scholarship, 37(2): 173-
177.
Jaramillo, F., Mulki, J. P., Solomon, P. (2006). The Role of ethical
climate on salesperson’s role stress, job attitudes, turnover ıntention,
and job performance. Journal of Personel Selling & Sales Management,
26(3): 271-282.
Luo, M., Huang, W., Najjar, L. (2009). The relationship between
perceptions of Chinese high school’s ethical climate and students’
school performance. Journal of Moral Education, 36(1): 93–111.
Martin, K. D., Cullen, J. B. (2006). Continuities and extensions of
ethical climate theory: A meta-analytic review. Journal of Business
Ethics, 69: 175–194.
Parboteeah, K. P., Cullen, J. B., Victor, B., Sakano, T. (2005). National
culture and ethical climates: A comparison of U.S. and Japanese
accounting fi rms. Management International Review, 45(4):
459-481.
Schminke, M., Arnaud, A., Kuenzi, M. (2007). The power of ethical
work climates. Organizational Dynamics, 36(2): 171–186, Schulte, L. E. (2003). A comparison of cohort and non-cohort graduate
student perceptions of the ethical climate and its importance
in retention. Journal of College Student Retention, 2002/2003,
4(1): 29-38.
Tsai M. T., Huang, C. C. (2007). The relationship among ethical climate
types, facets of job satisfaction, and the three components of
organizational commitment: A study of nurses in Taiwan. Journal
of Business Ethics, 80: 565–81.
Tütüncü, Ö., Savran, G. (2007). Etik iklim ve tükenmişlik sendromunun
kalite yönetim sistemi üzerine etkileri: Bir laboratuar
uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 9(4): 177-218.
Ulrich, C. ve ark. (2007). Ethical climate, ethics stress, and the job
satisfaction of nurses and social workers in the United States. Social
Science & Medicine, 65(8): 1708–1719.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com