Buradasınız

Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi

An Analysis of The Attitude of Patients Towards Using Their Patient Rights at A University Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study has been performed descriptively in order to determine the attitudes of patients towards their own rights mentioned in the “Patients’ Rights Act” that is in effect. Method: It has been realized in the internal medicine and surgical clinics of Ege University Medicine Faculty Hospital between the dates of March 1- May 31, 2010. The study sample consisted of 196 inpatients in this clinics. The data have been gathered through an individual information form and the Scale of Patient Rights Using Attitude. Analysis of data was done with percentage, test of Student t-test and ANOVA test. Results: As a result of the study, it was determined that 55.1% of the patients had knowledge of patient rights and 56.5% of these patients learned about their rights from healthcare workers. It was determined that the patients’ mean score of the scale of patient rights using attitude was 64.52±22.69, and the variables such as age, place of residence, presence of a chronic illness, source of information for patient rights positive affected patients’ attitudes towards using their patient rights.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, hastaların yürürlükte olan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nde yer alan kendi haklarına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma 1 Mart- 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahiliye ve cerrahi kliniklerinde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini bu kliniklerde yatarak tedavi görmekte olan 196 hasta oluşturdu. Veriler birey tanıtım formu ve Hasta Hakları Kullanma Tutum Ölçeği (HKKTÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Student t-testi ve varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma sonucunda, hastaların %55.1’inin hasta hakları konusunda bilgisi olduğu ve haklarından haberdar olan hastaların %56.5’inin hasta haklarını sağlık çalışanlarından öğrendiği saptanmıştır. Hastaların HKKTÖ toplam puan ortalamasının 64.52±22.69 olduğu, yaş, yaşadığı yer, kronik bir hastalığın varlığı, hasta hakları konusundaki bilgi kaynağı gibi değişkenlerin hastaların haklarını kullanma tutumlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç: Hastaların hasta hakları kullanma tutum puanlarının düşük olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Ardahan, M. (2003). Hemşirelerin savunuculuk rolü. C. Ü. Hemşirelik
Yüksek Okulu Dergisi, 7(2): 23-27.
Aydın, E. (2004). Rights of patients in developing countries: the
case of Turkey. J Med Ethics, 30: 555-557.
Bayık, A., Türkistanlı, E. (1992). Hastaların hasta haklarını bilme
bu haklardan yararlanma durumları ve karşılaştıkları riskler. III.
Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Esnaf Ofset Matbaacılık, Sivas,
778-782.
Dicle, B. G. (2003). Sağlık hizmeti talep edenlerin beklenti ve bilgilerinin
evrensel hasta hakları tanımlarına göre değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 30-99.
Donnelly, J. (1995). Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları.
Çeviren: M. Erdoğan, L. Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara, 27.
Ekici, B. (1999). Hemşirelerin hasta haklarını savunucu rolü. VII.
Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı. Erzurum, 362-365.
Eksen, M. ve ark. (2004). Hastaların hasta hakları konusundaki bilgi
düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
1(1): 1-12.
Erbil, N. (2009). Hasta hakları kullanma tutumu ölçeğinin geliştirilmesi.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 826- 837.
Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ölçme ve Psikometrinin
Tarihsel Kökenleri, Güvenirlik, Geçerlik, madde Analizi, Tutumlar;
Bileşenleri ve Ölçülmesi. 1. basım, Türk Psikologlar Derneği
Yayınları, Ankara, 34-148.
Kaçar, H. (2008). Hastanede yatan hastaların hasta hakları konusunda
bilgi düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 16-32.
Kuzu, N., Ergin, A., Zincir, M. (2006). Patients awareness of their
rights in a devoloping country. Public Health, 120(4): 290-296.
Merako, K., Dalla-Vorgia, P., Garanis-Papadatos, T., Kourea-
Kremastinou, J. (2001). Satisfying patients’ rights: A hospital patient
survey. Nursing Ethics, 8(6): 499-509.
Önal, G., Civaner, M. (2005). Hasta Hakları Uygulama Yönergesi:
Türkiye’de hasta haklarının yaşama geçirilmesi için bir adım. Türkiye
Klinikleri Journal Medical Ethics, 13: 203-208.
Öztürk, H., Yılmaz, F., Hindistan, S., Çilingir, D., Yesilçiçek, K.
(2007). Hekim, hemşire ve hastaların hastanede uygulanan hasta
haklarını değerlendirmeleri. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-
Tarihi Dergisi, 15(3): 145- 152.
Sütlaş, M. (2000). Hasta ve hasta yakını hakları. 1. basım, Berdan
Matbaası, İstanbul, 52.
Şahbudak, Ü. (1992). Hastanede yatan hastaların hasta hakları konusundaki
görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 74.
Taşçı, D. K. (2007). Doğum yapan hastaların aldıkları bakımı hasta
hakları açısından değerlendirmeleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 10(3): 26-33.
Tengilimoglu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S. F. (2000). What patients
know about their rights in Turkey. Journal of Health and Social
Policy, 12(1): 53–69.
Vural, T. G. (1997). Öğrenci hemşirelerin hasta savunuculuğuna
yönelik yaklaşımları. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul
Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 332-339.
Yılmaz, H. (2002). Osmangazi üniversitesi eğitim uygulama ve
araştırma hastanesinde yatan erişkin hastaların hasta haklarından
yararlanma durumları ve hemşirelerin hasta haklarına ilişkin görüşleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 12.
Zülfïkar, F., Ulusoy, M. F. (2001). Are patients aware of their
rights? Nursing Ethics, 8: 487–498.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com