Buradasınız

ÇOCUK DÜŞÜRME VE DÜŞÜRTMENİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
25.5.1983 tarih ve 2827 sayılı "Nüfus Plânlaması Hakkında Kanun" ve buna müsteniden çıkarılan 83/7395 sayılı ve 14.11.1983 tarihli 'Rahin Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük" sosyalist ülkelerde yaklaşık olarak son 40 yıl içinde, demokratik batı ülkelerinde de son 10 yıl zarfında gerçekleştirilmiş bulunan bir reform mevzuatına Türkiye'nin de katılması anlamını taşımakta ve gerek sosyal yönden gerekse mukayeseli mevzuat hareketleri bakımından büyük önem taşımaktadırlar. Çocuk düşürmeyi ve sterilizasyonu belirli bazı şartlarla, suç olmaktan çıkararak Ceza Kanunumuzda çok esaslı hüküm değişiklikleri yapan 2827 sayılı Kanun, Ülkemizde, Batı memleketlerinden farklı olarak pek fazla tartışma çıkarmadan ve muhalefet husule getirmeden yürürlüğe sokulabilmiştir: Batı ülkelerinde benzer kanun değişiklikleri yıllarca tartışıldıktan, çeşitli kesimlerin şiddetli muhalefetleri veya tasvipleri ile karşılaşıp hatta bir ölçüde iktidarlara ve isiyasî seçimlere tesir eyledikten sonra kabul edildikleri halde, Türkiye'de fazla gürültü çıkarmadan nisbî bir sükunet içersinde yürürlüğe girebilmişlerdir. Bunun asli sebebi, elbette ki, Kanunun Askerî Yönetim döneminde kabul edilmiş bulunmasıdır; bunun yanında Türk halkının gerçekleri görme ve kabul etme hususundaki salim tutumunun da etkili olduğu şüphesizdir.