Buradasınız

İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ’NDEKİ (XKURY) FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ VE KURUMSAL YÖNETİM NOTU İLE ANALİZİ

Measurement of Financial Management of Firms Taking Place in Institutional Index With Topsis Method and its Analysis With Institutional Administration Note

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study is based on the datas of large size public companies registered to İstanbul Stock Exchange and take plase in Institutional Administration Index those are 7 companies from the year 2007 and 10 companies from the year 2008. Balance sheets and income statements are used as data set. Financial rates chosen as indicator of financial performance have been calculated for years 2007-2008 seperatley and tested with TOPSIS method. Measurin financial performance of companies in that period Institutional Administration Grading Scores are analyzed. In this study measured ratios for all firms are transformed into one unique score mentioning institutional administration concept generally and explaining raitos used in performance measurement. Performance scores for each year (2007-2008) are analyzed in details with the institutional management grades those are assessed by grading institute.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmekte olan, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan (Gözaltı Pazarı hariç) 2007 yılında yedi ve 2008 yılında on halka açık büyük ölçekli firmaların verileri üzerinde yapılmıştır. Veri seti olarak geçerli dönemlerde yer alan bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak seçilen finansal oranlar 2007 ve 2008 yılları için ayrı ayrı hesaplanarak ve her bir yıl için şirket performanslarına göre Çok Özellikli Karar Verme Yöntemleri’nden bir tanesi olan TOPSİS yöntemi ile sınanmıştır. Anılan dönemdeki işletmelerin finansal performansları ölçülerek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları ile analiz edilmiştir. Çalışmada Kurumsal Yönetim olgusundan genel olarak bahsedilerek ve finansal performans ölçümünde kullanılan oranlar açıklanarak firmalar için hesaplanan oranlar TOPSIS yöntemi ile genel firma performansını gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Her yıl (2007- 2008) için elde edilen performans puanları firmaların o yıllara ait derecelendirme kuruluşu tarafından kendilerine verilen kurumsal yönetim notu ile daha detaylı analiz edilmiştir.
81-115

REFERENCES

References: 

Abbasi M. K., Hemati, M. ve Abdolshah, M. (2008). Analysis and Prioritizing Bank Account with TOPSIS Multiple-Criteria Decision –A Study of Refah Bank in Iran, 21st Australasian Finance and Banking Conference, August.
Atamer, M. (2006). Halka Açık Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Açısından Değerlendirilmesi, Hazine Müsteşarlığı, Uzmanlık Tezi.
Baysal, G. ve Tecim, V. (2006). Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bölge Sistemler (CBS) Tabanlı Çok Kriterli Karar Yöntemleriyle Uygulaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, http://dis.fatih.edu.tr/store/docs/baysal_katuyancbsBekzfPx4.pdf 4.
Bülbül, S. ve Köse, A. (2009).Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performanslarının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, 10.Ekonomi ve İstatistik Sempozyumu, 27 – 29 Mayıs 2009, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Bildiri No: 152.
Çolpan, A. M. (2006). Kapitalizmin Evrimi ve Kurumsal Yönetim Teorileri, Kurumsal Şirket Yönetimi, SPK Yayınları, Ankara.
Eleren A. Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss. 1-14.
Eleren, A., Ögel S. ve Yıldız, F. (2009). İşletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde Topsis Yönteminin Kullanılması ve Bir Uygulama, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 21-24 Ekim 2009, Afyonkarahisar, ss. 383-391.
Feng, C-M. ve Wang, R-T. (2000). Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios, Journal of Air Transport Management 6, ss.133-142.
Gürbüz, O. A. ve Ergincan, Y. (2004). Kurumsal Yönetim; Türkiye’deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Hao, L. ve Qing-sheng, X. (2006). Application of TOPSIS in the Bidding Evaluation of Manufacturing Enterprises, 5th International Conference on e-Engineering&Digital Enterprise Technology, 16th-18th August, 2006, Guiyang, China, ss.184-188.
http://www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsal_yonetim.htm. (Erişim Tarihi: (09.11.2009).
http://www.imkb.gov.tr/Indexes/StockIndexesHome/StockIndexesGeneralInfo.... Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Erişim Tarihi: (06.11.2009).
http://www.imkb.gov.tr/Libraries/kurumsal_y%C3%B6netim_endeksi/%C4%B0MKB.... sflb.ashx (Erişim Tarihi: (07.11.2009).
http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-yonetim/kurumsal-yonetim/amaclar.htm (Erişim Tarihi: (09.11.2009).
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=66&fn=6..., (Erişim Tarihi: (06.11.2009).
http://www.tkyd.org/files/downloads/Dr_Esin_Akbulut.pdf (Erişim Tarihi: (10.11.2009).
Işıklar, G. ve Büyüközkan, G. (2007). Using a Multi-criteria Decision Making Approach to Evaluate Mobile Phone Alternatives, Computer Standard & Interfaces, ss. 265-274.
Kabakçı, Y. (2008). Sermaye Yapısı ile İşletme Performansı Arasındaki İlişki: Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış 8 (1) ss.167-182.
Kalogeras N., Baourakis, G. Zopounidis, C. Dijk, G. v. (2005). Evaluating the Financial Performance of Agri-Food Firms: A Multicriteria Decision-Aid Approach, Journal of Food Engineering 70, ss.365-371.
Kayacan, M. (2006). Küresel Mali Piyasalarda Kurumsal Yönetim Kavramının Gelişimi ve Ülkemize Yansımaları, www.tkyd.org/files/downloads/kurumsalynkitapson1610A4, (Erişim Tarihi: 04.11.2009).
Kılıç, S. B. (2006). Türk Bankacılık Sistemi İçin Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini, ODTÜ Gelişme Dergisi, 33 (Haziran), ss. 117-154.
Özalp, İ., Tonus, H. Z. ve Sarıkaya, M. (2008). İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 69-84.
Özdemir, L. ( 2004). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi: Van İli Örneği, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskişehir, s.739-749.
Sandıkçıoğlu, A. (2005). Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi, Yeterlilik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi.
Sekreter, M. S., Akyüz, G. ve Çetin, E. İ. (2004). Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (8) ss. 139-155.
Soner, S. ve Önüt, S. (2006). Multi-Criteria Supplier Selection: An Electre-AHP Application, Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Merkezi, Sigma, 2006/4
Şehirli, K. (1999). Kurumsal Yönetim, SPK Yeterlilik Etütleri, S.P.K. Denetleme Dairesi.
Yurdakul, K. ve İç, Y. T.(2003). Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü Ve Analizine Yönelik Topsis Yöntemini Kullanarak Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi. Cilt 18, Sayı: 1, Ankara, ss.1-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com