Buradasınız

BÖLGESEL FARKLILIKLARIN OLUŞUMU: YENİ EKONOMİK COĞRAFYA YAKLAŞIMI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The paths of economic development in country scales have been questioning by many different scientific approaches. The impact levels of history, located region, by broader means geography for development of the communities are studying under the “new economic geography” phenomenon. The distribution of investments in regional scale and the reasons of created values and their benefits for the economic development are still debating in the economics literature. In this study, the regional distinctions in Trakya region will be argued under the “new economic geography” circumstances. The production facility agglomeration and facts of geographical allocation both influence on regional divergences is questioning in the study.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik gelişmenin ülkeler ölçeğinde izlemiş olduğu yollar çeşitli yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Toplumların gelişiminde tarihin, yerleşilen bölgenin, daha geniş anlamda coğrafya gibi etkenlerin hangi düzeyde etkili olduğu gibi sorunların “yeni ekonomik coğrafya” kapsamında ele alındığı bilinmektedir. Yatırımların bölgeler ölçeğinde nasıl dağıldığının ve oluşan katma değerin ekonomik kalkınma açısından yarattığı faydanın nedenleri literatürde sıkça tartışılmaktadır. Bu çalışmada “yeni ekonomik coğrafya” yaklaşımı çerçevesinde Trakya’daki iller arası farklılıkların nedenleri tartışılacaktır. Bölgedeki üretim merkezlerinin toplulaşması, coğrafi dağılımının nedenleri ve iller arası farklılara olan etkisi araştırma kapsamında sorgulanmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdede, S.H. ve F. Erdal 2003, “Public Capital in Regional Growth Convergence:
A Developing Country Test”, Open Minds Conference – Europe
in Global World, Blending Differences, University of Lodz, Lodz, Polonya,
173
Ahmet ATAKİŞİ
13-14 Eylül 2003.
Ananonim a. http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/cilt11.pdf, Erişim
Tarihi:27.06.2011
Barkley, D.L., [vd.], 1999, Industry Agglomerations and Employment
Change in Non-metropolitan Areas, RURDS Vol. II, No. 3, pp: 168-186
Batabyal, A. ve Nijkamp, P., 2004, The environment in regional science:
An eclectic review, Papers in Regional Science, No:83, pp: 291–316
Berber, M., R. Yamak ve S. Artan (2000), “Türkiye’de Yakınlaşma
Hipotezinin Bölgeler Bazında Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma:
1975-1997”, 9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Trabzon.
Berber M., 2004, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, Trabzon
Bilen, G., 2006, Türkiye’de Yeni Bölgesel Politikaların Oluşumu, http://
www.tepav.org.tr/sempozyum/2006/bildiri/bolum3/3_4_bilen.pdf, Erişim
Tarihi: 30.06.2011
Chirtaller, W. 1933, Central places in southern Germany, Jena, Germany:
Fischer Verlag
Diamond, J. 1997, Tüfek, Mikrop ve Çelik: İnsan Topluluklarının Yargıları,
TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
Ekelund R.B., Hébert, R.F., 1997, A History of Economic Theory and
Method, 4th ed., Macgraw-Hill, New York.
Erk, N., S. Ateş ve T. Direkçi (2000), “Convergence and Growth within
GAP Region (South Eastern Anatolia Project) and Overall Turkey’s Regions”
ERC/METU, International Conference in Economics III. September
13-16, 2000, Ankara.
Fisher, J.,S., 1992, Geography and Development: A World Regional
Approach, Macmillan Publishing Company, Newyork.
Fujita M., 1988, A monopolistic competition model of spatial agglomeration:
a differentiated product approach, Regional Science in Urban
Economics 18, pp: 87–124.
174
Bölgesel Farklılıkların Oluşumu: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Fujita, M., Krugman, P., 2004, The new economic geography:Past, present
and the future, Papers in Regional Science, 83, pp: 139–164
Fujita, M., 2010, The Evolution of Spatial Economics: From Thünen to
The New Economic Geography, The Japanese Economic Review, Vol: 61.,
No:1, pp: 1-33
Gencer, A. H., 2010, Union of Economics with Geography Based on
The Concept of Location: A Historical Perspective, Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi Aralık; Cilt 12, Sayı 2 pp: 59-86
Han, E ve Kaya, E.A., 2004, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Anadolu
Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Harris, C. D. 1954, The market as a factor in the localization of production.
Annals of the Association of American Geographers 44: 315-48.
Harrison B, 1997, Lean and Mean: The Changing Landscape of Corporate
Power in the Age of Flexibility (Guilford Press, New York)
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/cilt11.pdf (22.07.2011)
http://www. trakyaka.org.tr. (22.07.2011)
http://www.tuik.gov.tr (20.07.2011) Trakya Bölgesi verileri ve raporları
Jones, C.I., 2001, İktisadi Büyümeye Giriş, Literatür yayınları, İstanbul
Kim, S. (1998) Economic integration and convergence: U.S. regions,
1840–1990, Journal of Economic History 58, 659–683.
Krugman, P., 1991, Increasing returns and economic geography. Journal
of Political Economy. Vol 99., No: 3. pp: 484-499.
Krugman, P., 1999, “The role of geography in development”, International
Regional
Science Review, No: 22 (2), pp: 142-161
Krugman P., 2011, The New Economic Geography, Now Middle-aged,
Regional Studies, Vol. 45.1, pp. 1–7
175
Ahmet ATAKİŞİ
Kuznets, S., 1955, “Economic growth and income inequality”, The
American Economic Review, Vol. XLV, No: 1
Lösch, A. 1940, The economics of location, Jena, Germany: Fischer Verlag
Martin, R., Sunley,P., 1996, “Paul Krugman’s Geographical Economics
and Its Implications for Regional Development Theory: A Critical Assessment”,
Economic Geography, Vol. 72, No. 3 (Jul.), pp: 259-292
Pamuk, Şevket (2003), “Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de İktisadi
Büyüme: 1880-2000”, İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen: Birikim,
Devlet ve Sınıflar, Korkut Boratav’a Armağan içinde, İletişim Yayınları.
Pred, A. R. 1966. The spatial dynamics of U.S. urban-industrial growth,
1800-1914. Cambridge, MA: MIT Press.
Uzunoğlu, vd. 2008, Temel Ekonomi, 2. Bsk., Literatür Yayınları, İstanbul
Ward, W.A., Hite, J.C. 1998, “Theory in Rural Development: An Introduction
and Overview” Growth and Change, Vol: 29, pp: 245-258
Yücer, S., 2008, Türkiye’nin İmalat Sanayinde Sektörel ve Bölgesel
Kümelenmelerin Dışsallık Etkileri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com