Buradasınız

İşletmelerde İnovasyon Gücünün Ölçümlenmesi ve Tarım & Gıda Sektöründe Yöresel Bir Araştırma

MEASURING INNOVATION POWER OF BUSINESSES: A REGIONAL RESEARCH IN FOOD AND AGRICULTURAL INDUSTRY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In today’s terms economic growth and competitiveness are based on innovation increasingly. Innovation is considered as a fundamental component of the entrepreneurship and sustainable development. Countries need innovative enterprises and also pioneer companies in this field for being included to international race and attaining competitive advantage. These companies have to apply right measurements and incentives, and have to generate right attitude with right strategies both inside and outside the company to make innovation is managed. For a healthy process of innovation management, it is very important to perform a serious planning and implementation, to create awareness of innovation inside the company, to bring innovation into the corporate culture and to measure the power of innovation at regular intervals in this process. In the principle of ‘You cannot manage what you cannot measure’, with the data and feedback that obtain through measurements, enterprises can determine their strengths and weaknesses in this field and they can provide continuity a successful innovation process. In this study; innovation concept and its importance for enterprises and companies, some of the innovation measurement models have been emphasized, and Arthur D. Little’s innovation measurement models have been analyzed, and one of them has been practiced in the agriculture and food sectors in Salihli province. The findings have shown that, innovation power of a company or enterprise is not influenced by the size of company, the age of company, the field of activity or the company’s annual turnover. As highlighted in the literature of the study, innovation is possible for every business and enterprise with applying the right processes.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik günümüz şartlarında giderek inovasyona dayanmaktadır. Uluslararası yarışa dahil olabilmek ve rekabet gücünü elinde bulunduran bir düzeye ulaşabilmek için ülkelerin hem inovatif girişimlere hem de bu konuda öncü şirketlere gereksinimi vardır. Bu şirketler inovasyonu yönetilir kılabilmek için, doğru ölçümleri ve teşvikleri uygulamak, hem içeride hem de dışarıda doğru stratejilerle doğru davranışı üretebilmek, ve bu süreç için etkili bir metodoloji geliştirmek zorundadırlar. Sağlıklı bir inovasyon yönetim süreci için, işletmelerin ciddi bir planlama ve uygu¬lama gerçekleştirmeleri, işletme içerisinde inovasyon farkındalığı yaratıp, inovasyonu kurum kültürü haline getirebilmeleri ve bu süreçte inovasyon güçlerini düzenli aralıklarla ölçmeleri oldukça önemlidir. “Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, geliştiremezsiniz” ilkesi doğrultusunda, yapılan bu ölçümler sayesinde elde edilecek veriler ve geri bildirimlerle, işletmeler bu alandaki zayıf ve güçlü yönlerini tespit edebilir, başarılı bir inovasyon sürecinin sürekliliğini sağlayabilirler. İşletmelerde inovasyon gücünün ölçümlenmesinin amaçlandığı bu çalısmanın ilk bölümünde; inovasyon kavramı, özellikleri, çeşitleri ile bağlantılı olduğu kavram ve konuları; ikinci bölümünde dünyada geliştirilmiş olan inovasyon ölçümüne yönelik yapılan çalışmalardan bazıları; üçüncü bölümde ise dünyanın ilk yönetim danışmanlığı şirketi olan Arthur D.Little ‘ın inovasyon Üstünlüğü ölçüm modeli ile incelenmiştir. En son bölümde ise, Arthur D.Little’ın modeli Salihli ilçesinde tarım & gıda sektöründe üretim faaliyetinde bulunan işletmelere uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilmiş, yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 
61-77

REFERENCES

References: 

Clapham, Maria M., (2003), The International Handbook on Innovation,
Editor L. V. Shavinina, Elsevier Science.
77
Orhan ELMACI, Meltem YALÇIN
Davila, T., Epstein, M.J., Shelton R., (2006), Making Innovation Work
How to Manage It, Measure It, and Profit From It, Wharton School Publishing,
Pearson Education, New Jersey.
Dodgson, M., (1994), The Handbook of Industrial Innovation, Editor
Dodgson M. & Rothwell R., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham
& Brookfield.
Drucker, P.F., (1985), Innovation and Entrepreneurship Practice and Principles,
Foreword by Bones, C., (2007), Elsevier Ltd., ButterworthHeinemann.
Eckelmann, O., (2002), Die Innovation Scorecard als Instrument des
Innovations-und Technologiemanagements Möglichkeiten und Grenzen,
Wiesbaden.
Elçi, Ş., (2006), Inovasyon Kalkinmanin ve Rekabetin Anahtari, Nova
Basın Yayin Dağitim, Ankara.
Eversheim, W., (2009), Innovation Management for Technical Products,
Systematic and Integrated Product Development and Production Planning
Springer, Berlin.
Fairthlough, G., (1994), The Handbook of Industrial Innovation, Editor
Dodgson M. & Rothwell R., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham
& Brookfield.
Hasan, M., and Harris, E., (2009), Entrepreneurship and Innovation in
e-commerce, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, Volume 32, Issue 1, January.
Kirim, A., (2005), Mor Inek Nasıl Büyüsün? Karlı Büyümenin Kitabi,
Sistem Yayincilik, Istanbul.
Little, A.D., (2008), Innovation Culture, Maintaining a Strong Innovation
Culture During a Downturn, http://www.adlittle.com/reports.html?&no_
cache=1&extsearch=innovation%20culture&view=240
Martin, R., (1994), The Handbook of Industrial Innovation, Editor Dodgson
M. & Rothwell R., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham &
Brookfield.
78 İşletmelerde İnovasyon Gücünün Ölçümlenmesi ve Tarım & Gıda Sektöründe
Yöresel Bir Araştırma
Morris, L., (2008), Innovation Metrics: The Innovation Process and How
to Measure It, An InnovationLabs White Paper, November. http://www.
innovationlabs.com/Measuring_Innovation.pdf
Osborn, S.P. and Brown, K., (2005), Managing Change and Innovation In
Public Service Organizations, Taylor&Francis Group, New York, Routledge.
Oslo Manual, (2005), Guidelines For Collecting and Interpreting
In¬novation Data, Third Edition, a joint publication of OECD and Eurostat.
Tidd, J., Bessant, J., and Pavitt, K., (1997), Managing Innovation Integrating
Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons.
Wahren, H.K., (2004), Erfolgsfaktor Innovation: Ideen Systematisch
Generieren, Bewerten und Umsetzen, Springer, Berlin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com