Buradasınız

TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
There are certain concepts associated with the economic growth, a vital issue of the economies in the developed and developing countries. An indicator signing the development of countries is the constant increase in the living standards of the people who live in that country. The increase in goods and services produced in a country helps that country to provide economic growth. In this study, it is aimed to find out whether quarterly data covering the period 1998:01-2011:04 and the export-led growth hypothesis in Turkey is valid. In the analysis of the data, beside the classical unit root tests, classical co-integration tests and causality tests, unit root test and co-integration tests that are developed for the case of presence of structural break were used. As a result of both classical cointegration test and the cointegration test that allows the existence of structural breaks, long-term relationship was found. According to the results of the causality analysis, there is a bi-directional causal relationship between exports and growth. The results obtained were compared and evaluated with the findings of the previous studies for Turkey.
Abstract (Original Language): 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin en önemli konularından biri olan ekonomik büyüme ile ilişkili belirli kavramlar vardır. Ülkelerin gelişmesinin göstergelerinden biri, o ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarının sürekli olarak yükselmesidir. Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin belirli dönemlerde artması, o ülke için ekonomik büyümenin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmada, farklı zaman serisi methodları kullanılarak, 1998:01-2011:04 dönemini kapsayan üçer aylık veriler ile Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Yapılan analizde klasik birim kök testleri, klasik eşbütünleşme testi ve nedensellik testleri yanısıra yapısal kırılmanın varlığı halinde geliştirilen birim kök testi ve eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Hem klasik eşbütünleşme testi hem de yapısal kırılmaların varlığına izin veren eşbütünleşme testi sonucunda uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik analizi sonucuna göre ise, ihracat ve büyüme arasında çift yönlü nedensel bir ilişki söz konusudur. Elde edilen sonuçlar, Türkiye için daha önce yapılan çalışmalara ilişkin bulgular ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
373-396

REFERENCES

References: 

Ağayev, Seymur (2011), “İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş
Ekonomisi Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizleri”,
Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Sayı:2, s.241-254.
Akbar, M., Naqvi, Z.F. (2000), “Export Diversification and the Structural
Dynamics in the Growth Process: The Case of Pakistan”, The Pakistan
Development Review, Volume:39, Number:4, pp.573-589.
Awokuse, Titus O. (2005), “Export-Led Growth and the Japanese Economy:
Evidence from VAR and Directed Acyclic Graphs”, Applied Economics
Letters, Volume:12, Issue 14, pp.849-858.
Bahmani-Oskooee, M.,Alse, J. (1993), “Export Growth and Economic
393
Muhammed TIRAŞOĞLU
Growth: An Application of Cointegration and Error-Correction Modelling”,
The Journal of Developing Areas, Volume:27, pp.535-542.
Bahmani-Oskooee, M., Domaç, İ. (1995), “Export Growth and Economic
Growth in Turkey: Evidence from Cointegration Analysis”, METU Studies
in Development, Volume:22(1), pp. 67-77.
Balassa, Bela (1978), “Exports and Economic Growth: Further Evidence”,
Journal of Development Economics, Volume:5, Issue:2, pp.181-189.
Begum, Shamshad , Shamsuddin, Abul F.M. (1998), “Exports and Economic
Growth in Bangladesh”, Journal of Development Economics,
Volume:35, Issue:1, pp.89-114.
Bilgin, Cevat, Şahbaz, Ahmet (2009), “Türkiye’de Büyüme ve İhracat
Arasındaki Nedensellik İlişkileri” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Volume:8(1), s.177-198.
Colombatto, Enrico (1990), “An Analysis of Exports and Growth”,
Kyklos, Volume:43, Issue:4, pp.579-597.
Dinler, Zeynel (2002), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Sekizinci
Baskı, Bursa.
El-Sakka, Mohammed Ibrahim, Al-Mutairi, Naief Hamad (2000), “Exports
and Economic Growth: The Arap Experience”, The Pakistan Development
Review, Volume:39, Issue:4, pp.153-169.
Eusuf, M. A., Ahmed, M. (2007), “Causality between Export and Growth:
Evidence from South Asian Countries” MPRA, Paper No. 21027.
Ghartey, Edward E. (1993), “Causal Relationship between Exports and
Economic Growth: Some Empirical Evidence in Taiwan, Japan, and the
US”, Applied Economics, Volume:25, Issue:8, pp.1145-1152.
Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996), “Residual-Based Tests for
Cointegration in Models With Regime Shifts”, Journal of Econometrics,
70(1): 99-126.
Güriş, Selahattin, Çağlayan, Ebru (2000), Ekonometri- Temel Kavramlar,
Der Yayınları, İstanbul.
394 Türkiye Ekonomisi’nde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Yapısal Kırılmalı
Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri ile İncelenmesi
Gürlesel, Fuat, Alkin, Kerem (2010), Türkiye İçin Yeni Bir Büyüme
Modeli, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2010-21.
Halicioğlu, Ferda (2007), “A Multivariate Causality Analysis of Export
and Growth for Turkey” MPRA, Paper No. 3565.
Hatemi-J, Abdulnasser (2008), “Tests for Cointegration with Two Unknown
Regime Shifts with an Application to Financial Market Integration”,
Empirical Economics, Volume:35, pp. 497-505.
Heller, P. S., Porter, R. C. (1978), “Exports and Growth: An Empirical
Re-investigation”, Journal of Development Economics, Volume:5, Isue:2,
pp.191-193.
Henriques, I., Sadorsky, P. (1996), “Export-led Growth or Growth-Driven
Exports? The Canadian Case”, Canadian Journal of Economics, Volume:
29, Issue:3, pp:541-555.
Hsiao, Mei-Chu W., (1987), “Test of Causalty and Exogenity between
Exports and Economic Growth: The Case of Asian NICs”, Journal of
Economic Development, Volume:12, pp.143-159.
Jung, Woo S., Marshall, Peyton J. (1985), “Exports, Growth and Causality
in Developing Countries”, Journal of Development Economics,
Volume:18, Issue:1, pp.1-12.
Kösekahyaoğlu, Levent, Şentürk, C. (2006), “İhracata Dayalı Büyüme
Hipotezinin Testi: Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme”
Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, s.23-45.
Kwan, A.C.C., B. Kwok (1995), “Exogenity and the Export-led Growth
Hypothesis: The Case of China”, Southern Economic Journal, Volume:61,
Number:8, pp.1158-1166.
Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2004), “Minimum LM Unit Root Test with
One Structural Break”, Appalachian State University Working Papers.
No.04-17: 1-15.
MacKinnon, James G. “Critical Values for Cointegration Tests” (Çevrimiçi)
http://qed.econ.queensu.ca/working_papers/papers/qed_wp_1227.pdf
395
Muhammed TIRAŞOĞLU
10.10.2012.
Maneschıöld, Per-Ola (2008), “A Note on the Export-Led Growth Hypothesis:
A Time Series Approach”, Cuadernos De Economia, Volume:45,
pp.293-302.
Michaely, Michael (1977), “Export and Growth: An Emprical Investigation”,
Journal of Development Economics, Volume:4, Issue:1, pp.49-53.
Orhan, Osman Z., Erdoğan, Seyfettin (2010), Genel Ekonomi, Umuttepe
Yayınları, İkinci Baskı, Kocaeli.
Özel, Saruhan (2000), Türkiye’de Enflasyon Devalüasyon ve Faiz,
Alkım Yayıncılık, İstanbul.
Panas, E., Vamvoukas, G. (2002), “Further Evidence on the Export-Led
Growth Hypothesis”, Applied Economics Letters, Volume:9, pp.731-735.
Parikh, Ashok, Stirbu, Corneliu (2004), “Relationship between Trade
Liberalisation, Economic Growth and Trade Balance: An Econometric
Investigation”, HWWA Discussion Paper, Number:282, pp.1-50.
Romer, David (2006), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Irwin,
Third Edition, New York-ABD.
Saygılı, Şeref, Cihan, Cengiz (2008), Türkiye Ekonomisinin Büyüme
Dinamikleri, Tüsiad Yayınları, Yayın No: TÜSİAD-T/2008-06/462.
Sevüktekin, Mustafa, Nargeleçekenler, Mehmet (2010), Ekonometrik
Zaman Serileri Analizi- Eviews Uygulamalı, Nobel Yayın Dağıtım,
Üçüncü Baskı, Ankara.
Shirazi, Nasım Shah, Abdul Manap Turkhan Ali (2005), “Export-led
Growth Hypothesis: Further Econometric Evidence from South Asia”, The
Developing Economies, Volume: 43, Issue:4, pp.472-488.
Şimşek, Muammer (2003), “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Türkiye
Ekonomisi Verileri ile Analizi, 1960-2002” D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:18,
Sayı:2, s.43-63.
Taban, Sami, Aktar, İsmail (2008), “An Empirical Examination of the
396 Türkiye Ekonomisi’nde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Yapısal Kırılmalı
Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri ile İncelenmesi
Export-led Growth Hypothesis in Turkey” Journal of Yasar University,
Volume: 3(11), pp.1535-1551.
Tyler, William G. (1981), “Growth and Export Expansion in Developing
Countries: Some Empirical Evidence” Journal of Development Economics,
Volume:9, Issue:1, pp.121-130.
Ülgen, Gülden (2002), İktisat Bilimine Giriş, Der Yayınları, İstanbul.
Yang, Jie (2008), “An Analysis of So-Called Export-led Growth”, IMF
Working Paper, WP/08/220.
Yılancı, Veli, Öztürk, Zehra Ayça (2010), “Türkiye ile En Büyük Beş
Ticaret Ortağının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin
Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi”, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Volume:36,
s.261-279.
Yılmazer, Mine (2010), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve
Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Deneme”, Sosyal Bilimler
Dergisi, Volume:8, Issue:1, pp.241-260.
Young, Alwyn (1991), “Learning by Doing and the Dynamic Effects of
International Trade”, The Quarterly Journal of Economics, Volume:106,
Issue:2, pp.369-405.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com