Buradasınız

İBN SÎNÂ'MN METAFİZİĞİN KONUSUNA DAİR TASAVVURU: O GERÇEKTEN ARİSTOTELES'İ YANLIŞ ANLADI MI?

AVICENNA'S CONCEPTION OF THE SCOPE OF METAPHYSICS: DID HE REALLY MISUNDERSTAND ARISTOTLE?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this article is to examine and discuss Avicenna's conception of the scope of metaphysics to find out whether Averroes' claim that Avicenna did not follow Aristotle's opinion about the subject matter of metaphysics is really right, and if so, exactly to what extent. I will do this within the framework of Averroes' argument, analyzing the basic points of his argument. In the first section, I will deal with the claims of Averroes, and in the second section with Avicenna's view of the contents of metaphysics in light of the main points of criticism by Averroes. In addition, in the final section, I will compare Avicenna's conception with that of Aristotle's and present the reason for the position taken by Avicenna.
Abstract (Original Language): 
Bu makalenin amacı, İbn Sina'nın metafiziğin konusuna dair görüşünü ve tavrını İbn Rüşd'ün eleştirileri çerçevesinde inceleyip tartışmaktır. Buradaki asıl maksat, konuyla ilgili olarak İbn Sînâ'mn Aristoteles'i doğru bir biçimde anlamadığı ve ona uymadığı yolundaki İbn Rüşdçü iddianın doğruluğunu araştırmaktır. Bu yapılırken ilk olarak İbn Rüşd'ün iddia ve eleştirileri ele alınacak; daha sonra bu iddia ve eleştiriler bağlamında İbn Sînâ'mn metafiziğin konusu ve alanına İlişkin yaklaşımı incelenecek; ve nihayetinde konuyla ilgili olarak İbn Sînâ ve Aristoteles'in görüşleri karşılaştırılarak İbn Sînâ'mn yaklaşımının felsefi nedenleri üzerinde durulacaktır.